НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Септември 2019
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Няма изображение
Благодарствено писмо от Регионална секция на НССС при Районен съд-Разлог

Изх. № 9/15.10.2014 г.
Гр.Разлог

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА УС НА НССС

Г-ЖА ДАНИЕЛА ИЛИЕВА

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 

От Съдебните служители - Регионална секция на НССС при Районен съд-Разлог

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЛИЕВА,
Регионална секция на съдебните служители при Районен съд гр. Разлог проведе поредица от обучения на място - в съдебната палата на Районен съд гр. Разлог. С голямо удоволствие искаме да споделим прекрасните ни впечатления от досега организираните и проведени обучения, а такива са и впечатленията на нашите гости в лицето на колегите от ОС Благоевград, PC Благоевград, PC Сандански, PC Гоце Делчев и не на последно място колегите от РП Разлог от компетентността и професионализма на лекторите - г-жа Даниела Илиева - Районен съд гр.София, г-жа Красимира Дойчинова - Апелативен съд гр.София; г-жа Лилия Димитрова-Зарева лектор при НИП, г-жа Теодора Маринкова от Административен съд гр. Перник и др.. Тази форма се указа много ефективна, работеща и с общия усилия се организираха няколко обучения, като имаме и провеждането на такива съвместно с НИП.

Администрацията на Районен съд гр.Разлог, активно участва в обучение на теми: "Стресоустойчивост и управление на времето”, „Работа в екип”, „Работа по наказателни дела”, „Работа по граждански дела”, „Обслужване на граждани”; „Административни документи, структурни схеми и задължителни реквизити по БДС при съставянето им”; „Комуникация в процеса на работа и механизми за обратна връзка-устна, писмена, електронна”.
Темите бяха доста интригуващи за участниците в обучението, същите бяха поднесени по много интересен начин, включващ работа по групи, участие в интересни игри, обсъждане и вземане на конкретни управленски решения при наличие на конкретни ситуации и др.
Лекторите-обучители изключително професионално бяха подготвили своите презентации, провокирайки всеки от участниците да изрази своето лично мнение относно мотивацията за работа, респективно повишаване качеството на работа на съдебния служител. Това е една изключително добра възможност за опознаване на колектива извън работния процес.
Убедихме се, че НССС разполага с много добре подготвени, квалифицирани колеги - обучители, така че с минимум средства, всички съдебни служители можем да се възползваме за да повишим уменията и квалификацията си, въпреки дългогодишния си опит и практика които имаме и да научим нещо повече от това което можем и знаем.
Основните цели на обученията, залегнали в Устава на НССС, са подобряване на професионалните познания и практическите умения на съдебните служители за ефективно изпълнение на служебните им задължения, уеднаквяване на работните практики в администрацията на съдилищата и изграждане на висока административна култура, с оглед доброто и компетентно обслужване на граждани и юридически лица.
Служителите от регионалната секция на НССС при Районен съд гр. Разлог изказват своята благодарност на г-жа Даниела Илиева - Председател на УС на НССС, както и на неговите членове за оказаното съдействие за провеждане на горепосочените мероприятия, както и за доброто сътрудничеството между регионална секция на НССС при Районен съд Разлог и УС на НССС което допринася за утвърждаване авторитета на съдебния служител.

СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РЕГИОНАЛНА СЕКЦИЯ НА НССС ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГРАД РАЗЛОГ

Анкета

Харесва ли Ви новата ни интернет страница?

Посещения

4
68
143450