НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Октомври 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Няма изображение
ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.13 ал.4 от Устава на Националното сдружение на съдебните служители, Управителният съвет на сдружението свиква редовно Общо отчетно събрание, което ще се проведе на 21 април 2018г. /събота/ от 10.00 часа в гр. София, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, зала Тържествена /№15/ при следния дневен ред:

 

  1. Отчет на УС за дейността на НССС за 2017 г.
  2. Отчет на КС.
  3. Обсъждане и приемане на бюджет за 2018 г.
  4. План за действие през 2018 г.
  5. Разни.

Регистрацията на делегатите ще започне в 9.00 часа.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, ще се счита редовно, независимо от броя на присъстващите.

 

Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение в офиса на Сдружението, както и на интернет страницата.

 

            Необходимо е да проведете събрание на РС за избиране на делегати, които ще представляват членовете на Вашата секция на общото събрание, като се съобразите с чл.11 от Устава на НССС, който определя, че „Върховен орган на сдружението е общото събрание на делегатите. То се състои от членове на сдружението, избрани на делегатски принцип от регионалните секции при квота 1 към 5”.

         

        За избраните делегати моля, да ни уведомите в срок до 10 април 2018 г. , като изпратите попълнени приложените формуляри на делегатите на адрес:

 

            София 1000, п.к. 961, за НССС,

            или на e-mail: nsss@abv.bg

            факс – 02 / 981 14 60

 

                       

                                Председател на УС на НССС,      / п /

 

                                                                                               Даниела Илиева

.