НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Януари 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Няма изображение
П Р О Т О К О Л № 10

ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ!

П Р О Т О К О Л  № 10

 

 

На 06.11.2015 г. в 10,30 ч. в офиса на НССС, на ул.Алабин № 33 в гр.София, се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъстват Анна Зоксимова, Светла Милушева и Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

На основание чл. 20, ал. 3 от Устава на НССС, заседанието се председателства от Председателя на УС на НССС - Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието е Галя Иванова - член на УС на НССС.

Председателят констатира, че има необходимия кворум и съгласно чл. 20, ал. 5 от Устава на НССС, и заседанието може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред, заседанието протече при предварително обявения такъв, а именно:

1. Обсъждане на предстоящото Общо събрание. Последен преглед на ангажиментите.

2. Приемане, освобождаване и прехвърляне на членове на НССС.

3. Отпускане на социални помощи.

4. Разни

 

По т. 2 от Дневния ред:

УС на НССС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

ПРИЕМА, ПРЕХВЪРЛЯ И ПРЕКРАТЯВА членства – по Приложение №1.

ЗАКРИВА се РС на НССС при Административен съд – Перник.

 

По т. 3 от Дневния ред

Присъстващите членове на УС на НССС разгледаха и обсъдиха всяко едно предложение и взеха следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Саня Боянова от РС на НССС при РС Бяла Слатина, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Донка Стоянова Петрова от РС на НССС при РС-Варна, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 100 лева на Тона Милачкова от РС на НССС при СГС, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 250 лева на Тинка Милева от РС на НССС при ОС-Перник, на основание раздел ІІ, т. 1.2 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Савка Божилова от РС на НССС при ОС-Перник, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Теодора Маринкова от РС на НССС при Административен съд -Перник, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 100 лева на Цветелина Стоянова  от РС на НССС при съдебен район Плевен, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 250 лева на Анелия Любенова от РС на НССС при съдебен район Плевен, на основание раздел ІІ, т. 1.2 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 250 лева на Атанаска Цветанова от РС на НССС при съдебен район Плевен, на основание раздел ІІ, т. 1.2 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Надежда Цветанова от РС на НССС при съдебен район Плевен, на основание раздел ІІ, т. 1.2 от социалния пакет.

 

По т. 4 от Дневния ред

Предвид на това УС на НССС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

УЧАСТИЕ в срещата относно оптимизиране на съдебната администрация, която ще се проведе в УБ Лозенец, да вземат Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Анелия Бъчварова и Светла Милушева, като при необходимост разходите да се поемат от НССС.

 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви извънредното заседание на УС на НССС за закрито.

Заседанието на УС на НССС се закри в 14,50 ч.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                               (Даниела Илиева)

 

                                                                  

ПРОТОКОЛЧИК:    Галя Иванова)