НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Януари 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Няма изображение
П Р О Т О К О Л № 5

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

 

На 20.06.2015 г. в 10,00 ч. се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на НССС, поради невъзможността на членовете на Контролния съвет да присъстват на предходното заседание.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова, Петя Хутова и Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

На основание чл. 20, ал. 3 от Устава на НССС, заседанието се председателства от Председателя на УС на НССС - Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието е Светла Милушева - член на УС на НССС.

Председателят констатира, че има необходимия кворум и съгласно чл. 20, ал. 5 от Устава на НССС, и заседанието може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред, заседанието протече при предварително обявения такъв, а именно:

1. Изпълнение на решенията на УС от предходното заседание.

 2. Среща на членовете  на Управителния съвет с членовете на Контролния съвет – 10.30ч.

3. Запознаване с Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

4. Приемане, освобождаване на членове на НССС.   

5. Разглеждане на постъпилите молби за социална помощ.

6. Разни

 

 По т. 1 от Дневния ред:

………………………………………………………………………………………………...

 

По т. 2 от Дневния ред:

………………………………………………………………………………………………...

 

По т.3 от Дневния ред

Р Е Ш Е Н И Е:

ВЪЗЛАГА на Председателя на УС на НССС да изпрати становището относно ЗИД ЗСВ на Министъра на правосъдието, на представляващия ВСС, на Председателя на ВКС, на Председателя на ВАС.

По т.4 от Дневния ред:

Р Е Ш Е Н И Е:

ПРИЕМА  ПРЕКРАТЯВА членства – по Приложение №1.

По т. 5 от Дневния ред

РЕШЕНИЕ:

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Паолина Петрова Даскалова от РС на НССС при АССГ, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Минка Хариева Башова от РС на НССС при СРС, на основание раздел ІІ, т. 1.2 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 100 лева на Катерина Георгиева Попова от РС на НССС при САС, на основание раздел ІІ, т. 1.2 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Жени Горанова Стоянова от РС на НССС при СГС, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

По т. 6 от Дневния ред

Даниела Илиева предложи и се прие единодушно провеждане на изнесено заседание на УС на НССС на 3, 4 и 5  септември 2015 г. в гр.Кърджали.

Предвид на това УС на НССС взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

ДА СЕ ПРОВЕДЕ изнесено заседание на УС на НССС на 3, 4 и 5  септември 2015 г. в гр.Кърджали.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви извънредното заседание на УС на НССС за закрито.

Заседанието на УС на НССС се закри в 14,50 ч.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                               (Даниела Илиева)

 

                                                                  

ПРОТОКОЛЧИК:   

                                                                                                 (Светла Милушева)