НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Октомври 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Няма изображение
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тези правила се урежда организацията и дейността на Консултативния съвет на НССС.

Чл.2. Консултативният съвет на НССС организира и осъществява дейността си в съответствие с Устава на НССС.

 

ІІ. СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл.З. Консултативният съвет се състои от трима членове, които се избират от ОбС на НССС и включва:

1. Председател - избира се от членовете.

2. Членове.

Чл.4.(1). Дейността на Консултативния съвет се ръководи от Председателя.

(2). Председателя на КС:

1. Насрочва заседания на Консултативния съвет като определя и дневния ред като взема предвид и направени предложения от членовете на КС;

2. Ръководи заседанията и цялостната работа на КС;

3. Организира и контролира решенията на Съвета;

4. Представлява Съвета пред УС на НССС и пред ОбС на НССС. При невъзможност да стори това, посочва член на Консултативния съвет, който да представлява Съвета.

(3). Заседанията на Консултативния съвет се протоколират, а протоколите и придружаващите ги материали се съхраняват в офиса на НССС.

(4). При отсъствие на Председателя, неговите правомощия се изпълняват от посочен от него заместник.

Чл.5. Членовете на Консултативния съвет не могат да бъдат членове на Управителния съвет или Контролния съвет на НССС.

Чл.6. За участието си в Консултативния съвет, неговите членове не получават възнаграждение.

 

III. ФУНКЦИИ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ

Чл.7. Консултативният съвет на НССС има следните функции:

При покана от УС, членовете на Консултативния съвет оказват съдействие при:

(1). планирането и осъществяването на дейността на НССС.

(2). осъществяване на целите на НССС.

(3). изготвянето на Календара за провеждане на обучения.

(4). разработване на проекти за кандидатстване по Европейски програми и други международни такива.

(5). обсъждане на резултатите от дейността на органите на НССС, на които е възложено упражняване на контрол и дава препоръки и предложения за подобряване работата на контролните органи.

(6). Обсъжда въпроси и дава препоръки за подобряване повишаването на квалификацията на съдебните служители и тяхната професионална реализация

(7). Дава мнения за отстраняване на празноти и противоречия в нормативната уредба, касаеща ефективната дейност на съдебните служители.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.8. Членовете на Консултативния съвет в изпълнение на своите функции, са длъжни да съобразяват действията си с Устава на НССС и Етичния кодекс на съдебните служители.

Чл.9. Членовете на Консултативния съвет при работа с лични данни на служители и други лица при осъществяване на своята дейност, са длъжни да спазват условията и реда на Закона за защита на личните данни.

Чл.10. Консултативния съвет може да провежда съвместни заседания с участието на УС на НССС и Контролния съвет на НССС.

Чл.11. Консултативния съвет на НССС може да осъществява сътрудничество с други консултативни органи на сродни сдружения от страната и чужбина.

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тези Правила са приети на Традиционната годишна среща на УС с Председателите на PC на НССС проведена на …

§2. Правилата се публикуват в интернет страницата на НССС и Бюлетина на НССС.

 

СЪКРАЩЕНИЯ:

НССС – Национално сдружение на съдебните служители

УС – Управителен съвет

КС – Консултативен съвет

ОбС – Общо събрание