НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Септември 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Няма изображение
ПРОТОКОЛ 3 от редовно заседание на УС на НССС

препис извлечение

П Р О Т О К О Л   №   3

Днес, 28 март 2014г. в 15.00 ч. в учебна база „Чинарите”, гр. Вършец, се проведе Заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

Отсъстващи: Анна Зоксимова, поради болест

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени писмено за датата и мястото на провеждане на заседанието, както и за проекта на дневния ред.

На осн. чл.20,ал.3 от Устава заседанието се председателства от председателя на УС Даниела Илиева. 

Протоколчик на заседанието на УС г-жа Нина Вьонг.

Заседанието има нужния кворум и съгласно чл. 20, ал.5 от Устава може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред заседанието ще протече при предварително обявения дневен ред.

1. Изпълнение на решенията от УС проведен на 01.02.2014г.

2. Анализ дейността на УС – комисиите и регионалните секции. Финансов отчет за първо тримесечие.

3. Отчет на проведените обучения, календар на обученията – предстоящи.

4. Обсъждане на предстоящата среща на УС със съдебните служители от съдилищата - съдилищата РС гр. Бяла Слатина, Районен съд гр. Белоградчик, РС гр. Берковица, РС гр. Кула, РС гр. Видин, РС гр. Враца. 

5. Приемане, освобождаване на членове на НССС.

6. Отпускане на социални помощи.

7. Разни.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Откривам редовното заседание на УС. То ще протече по предварително обявения дневен ред. По първа точка.

1. ОТНОСНО: Изпълнение на решенията от УС проведен на 01.02.2014г.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Съгласно решение на УС от предходно заседание, докладвам, че е подадена жалба до ВАС, тъй като сме ангажирани със защитата на професионалните интереси на членовете съгласно Устава, но не само с тях, а и на всички съдебни служители. Докладвам, че 27 членове на НССС са засегнати от измененията на правилника от общо засегнатите съдебни служители, които са 74. Тази информация би следвало ВСС да я има. Говорейки по тази точка да направим коментари, за да отговорим адекватно на поставените въпроси на утрешната среща. Повечето колеги не са запознати в детайли с правилниците за съдебната администрация. Има моменти, в които четейки не знаят какво казват. Ние обжалваме едно нещо, което считаме, че не е правилно. Аз лично подкрепям идеята съдебните служители да са с ценз, но не може един човек, който съвестно си изпълнява задълженията и е добър професионалист да бъде отстранен. Не ми харесва, че след 20 години трудов стаж в съдебната система някои ти казва, че не ставаш за тази работа. Трябва административния ръководител да направи преценка.

Мисля, че следва да изпишем писмо до ВСС за създаване на работна група относно актуализиране на Класификатора и Методиката, като изрично поискаме участие и на представител от страна на НССС. Знаете, че атестирането е сложен процес. Когато става въпрос за трудова изява на даден човек, няма как да убедиш атестирания, че си обективен. Отделно от това понякога се създават атестационни комисии, които не са компетентни да оценяват. Считам, че следва да се направи актуализация на Методиката за атестиране. Идеята за създаване на Методиката е лично моя и на предишния УС. Тя е полезна според мен, но следва да изпишем писмо до ВСС, комисия „Съдебна администрация” за актуализиране на методиката за атестиране.

Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

Да се изпрати писмо до ВСС, Комисия „Съдебна администрация” с искане за създаване на работна група за промени в Класификатора на длъжностите в администрацията във връзка с приетите нови правилници, като изрично се спомене желанието на УС за участие на представител на НССС. В писмото да се поиска и актуализиране на Методиката за атестиране на съдебните служители.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: Считам, че трябва да се стремим да увеличим членската си маса. Когато звънях в Окръжен съд гр. Смолян във връзка с изменението на правилника ги поканих да станат членове на НССС, но те отказаха.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Ходили сме на място и сме разговаряли с тях, но служителите просто не искат да бъдат членове. Получихме много обаждания от колеги, които са засегнати от промените в правилника.

АНЕЛИЯ БЪЧВАРОВА: Много от съдилища предприеха действия за трансформиране на длъжностите.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: Ако сега се направи справка за длъжността административен секретар ще се установим, че 50% от тях са трансформирали длъжността. След това ВСС ще реши, че след като повечето съдилища нямат такава длъжност ще се окаже, че трябва да бъде закрита тази длъжност във всички съдилища. Не бива да искаме трансформиране на длъжности.

Няма решение за обявяване на конкурс за двете засегнати от измененията на правилника длъжности.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: В такъв случай, например Районен съд гр. Разлог трансформира длъжността административен секретар в главен специалист, ще означава, че те не отговарят на изискванията за структура на съдилищата. След като даден служител не отговаря на изискванията, трябва да се преназначи на друга длъжност, но не и да се трансформира самата длъжност.

Не е изпълнено и решението от предходното съдебно заседание за изпращане на писма до всички РС за посочване на актуални данни на РС.

Предлагам да бъде възложено на координатора изготвянето на писмото до всички РС.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: Трябва малко по-голяма активност от страна на Председателите на РС. Считам, че трябва да създадем нови правила за работа на Председателите на РС.

НИНА ВЬОНГ: Считам, че координатора следва да прозвъни на всички РС и да им напомни за изпращането на актуални данни относно РС.

Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на координатора прозвъняване до всички председатели с цел изпращане на интернет адреса на НССС на актуална информация относно имена на председателите на РС, телефони, e-mail в срок до 30.04.2014г.

ВЪЗЛАГА на координатора изготвянето на справка, която да съдържа актуални данни на Регионалните секции, три имена на председателя и касиера, месторабота, длъжност, сл.тел, моб. тел и e-mail.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Не е изпълнено и решението от предходното заседание, за изпращане на писмо г-жа Миланезе за проучване на възможностите за участие на НССС в проекти.

Във връзка с неизпълнено решение от предходно заседание

Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на Петя Хутова да проведе разговор с г-жа Миланезе във връзка с проучване на възможности за участие на НССС в проекти.

ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА: Разговарях с член на РС при Районен съд гр. Ботевград във връзка с възложеното ми в предходното заседание задължение за разговор с тях относно събираемостта на членския внос от 2 лева, които ми казаха, че са разговаряли с Председателя на НССС и тя знае, като те са си изпълнили задълженията към НССС.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Членовете на РС при Районен съд гр. Благоевград са лишени от възможността за взимане на участие в провежданите традиционни годишни срещи с председателите на РС и членовете на УС на НССС и годишното отчетно събрание.

2. ОТНОСНО: Анализ дейността на УС – комисиите и регионалните секции. Финансов отчет за първо тримесечие.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Докладвам актуална информация относно събираемостта на членския внос, която ми бе предоставена от счетоводителя на сдружението.

ЕВЕЛИНА АВРАМОВА: Считам, че има грешка в справката, тъй като получих информация от РС, че са се издължили към НССС за 2013г.

ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА: Аз също считам, че има някакво разминаване, тъй като аз съм и председател на РС при РС гр. Разлог и знам, че членския внос е преведен. 

Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на изпълнителния секретар, счетоводителя и координатора да съберат актуална информация, анализират и обобщят в писмени вид в Excel таблица, която да съдържа:

1) Действащите регионални секции към 28.03.2014г;

2) Членски състав;

3) Преведен членски внос.

След изготвяне на справката цялата информация да се раздели и да се изпрати на съответните отговорници. Всички стари таблици да се архивират в срок до 30.04.2014г.

След изготвянето на информацията да се актуализира информацията на сайта на НССС.

3. ОТНОСНО: Отчет на проведените обучения, календар на обученията – предстоящи.

АНЕЛИЯ БЪЧВАРОВА: Докладвам подадена заявка за обучение от РС при Районен съд гр. Добрич, които желаят изнесено обучение, но нямат много средства и биха желали НССС да плати средствата необходими за лектора, неговия транспорт и храна.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: УС и председателите са тези, които предлагат обучители.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: Докладвам пет заявки за обучения. РС при АС, РС, ОС- гр.Велико Търново и РС гр. Елена, които желаят да бъде проведено изнесено обучение в учебната база на прокуратурата в Цигов чарк – граматика и протоколиране.

РС при Окръжен съд гр. Кърджали са подали три заявки за обучения. 

ВЕСКА БЕЛЕЖКОВА: Докладвам получени заявки за обучения от РС при районен съд гр. Брезник и от РС при Районен съд гр. Разлог. 

Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРИЕМА така докладваните заявки за провеждане на обучения.

4. ОТНОСНО: Обсъждане на предстояща среща на УС със съдебните служители от съдилищата - РС гр. Бяла Слатина, Районен съд гр. Белоградчик, РС гр. Берковица, РС гр. Кула, РС гр. Видин, РС гр. Враца. 

ЕВЕЛИНА АВРАМОВА: Докладвам програмата за срещата на УС със съдебните служители от съдилищата РС гр. Бяла Слатина, Районен съд гр. Белоградчик, РС гр. Берковица, РС гр. Кула, РС гр. Видин, РС гр. Враца.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Подготвила съм малка презентация, която ви я представям.

5. ОТНОСНО: Приемане, освобождаване на членове на НССС.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Докладвам получените молби за приемане и освобождаване на членове на НССС.

Пристъпи към гласуване на така докладваните молби.

ГЛАСУВАНЕ: За - единодушно.

Приема се.

По пета точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРИЕМА единадесет нови членове на НССС, както следва по приложение №1, което е неразделна част от протокола.

ПРЕКРАТЯВА членството на двадесет и три броя членове на НССС, по приложение №1, което е неразделна част от протокола.

ЗАМРАЗЯВА членството на два броя членове на НССС, по приложение № 1, което е неразделна част от протокола.

ПРЕХВЪРЛЯ членството на Иринка Танева Тенева от РС при съдебен район гр. Плевен в РС при РС гл. Бургас.

6. ОТНОСНО: Отпускане на социални помощи - докладва Евелина Аврамова.

ЕВЕЛИНА АВРАМОВА: Докладвам получените молби за социални помощи, които отговарят на съответните раздели на социалния пакет.

С оглед на така подадените молби за отпускане на помощи и съгласно изискванията на социалния пакет УС пристъпи към гласуване.

ГЛАСУВАНЕ: За - единодушно.

Приема се.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА, от РС при СГС, на основание раздел 2, точка 1.4 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ДА СЕ НАПРАВИ ДАРЕНИЕ в размер на 150 лева на Даниела Христова Маринова от РС при съдебен район гр. Плевен поради смърт на член от семейството от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА на РС при РС гр. Варна подадената молба за отпускане на социална помощ на Иванка Костадинова Маринова, поради несъответствие в протокол от проведено заседание на РС, в което е отразено, че 20 от членовете са против докладването на молбата, а 2 са въздържали се.

7. ОТНОСНО: РАЗНИ

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Традиционната годишна среща на Председателите на РС с членовете на УС не е семенар. Председателите на РС не разказват какво се е случило на тези срещи.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: Предлагам да изискваме от РС да преди провеждане на заседание на УС на НССС да си провеждат работни събрания, на които да обсъждат техните проблеми, след което да бъдат изпращани становища и проблеми до УС на НССС.

ПЕТЯ ХУТОВА: Искам да отбележа, че положихме много усилия за да получим информация относно въпроса с промяната на правилника, но не всички се отзоваха на места не получихме съдействие.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Докладвам проекта на правилник за устройството и дейността на контролния съвет на НССС, който ми беше изпратен от Красимира Петрова. Считам, че контролния съвет следва да го представи на Общо събрание за приемане

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на контролния съвет да представи проекто-правилника пред Общо събрание за разглеждане и приемане.

ПЕТЯ ХУТОВА: Във връзка с провеждането на конкурсите „Служител на годината” предлагам решението, което беше взето 11.11.2011г. да бъде отделено и да бъде създаден специален раздел на интернет страницата на сдружението, като бъдат публикувани всички победители до сега. Същото така предлагам да допълним критериите за избор на „служител на годината”.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Конкурсите които организира НССС както знаете са два – „Служител на годината” и „Най-голям принос в развитието на НССС”.

Докладвам в днешното заседание получените заявки за конкурса „Служител на годината”: Нека още веднъж да припомня, че всяка една от кандидатурите трябва да отговаря на определени изисквания, както и да бъде представена с мотивирано становище от страна на секцията.

·         Виктория Минчева – Районен съд гр. Велико Търново.

·         Албена Димитрова – Районен съд гр. Добрич.

·         Мая Миланова – Административен съд – София – град.

·         Соня Георгиева – Окръжен съд гр. Пазарджик

·         Маргарита Крайнова – Районен съд гр. Разлог

·         Денка Бобева – Административен съд гр. Разград.

·         Веселина Христова – Софийски градски съд

·         Валентина Милчева – Районен съд гр. Варна

·         Веселина Тодорова – Районен съд гр. Варна

·         Владимир Дамянов – Районен съд гр. Варна

·         Илияна Попова – Окръжен съд гр. Благоевград

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

КЛАСИРА на първо място в конкурса „Служител на годината” – Валентина Милчева, съдебен секретар - Регионална секция при Районен съд гр.Варна, която да получи и парична награда в размер на 300 лева и грамота.

КЛАСИРА на второ място в конкурса „Служител на годината” – Маргарита Крайнова, административен секретар – Регионална секция при Районен съд гр.Разлог, която да получи и парична награда в размер на 150 лева и грамота.

КЛАСИРА на трето място в конкурса „Служител на годината” следните лица:

·         Виктория Минчева, съдебен секретар – Районен съд гр. Велико Търново.

·         Албена Димитрова, съдебен администратор – Районен съд гр. Добрич.

·         Петя Петрова, съдебен секретар – Окръжен съд гр. Варна

·         Денка Бобева,главен счетоводител – Административен съд гр. Разград.

·         Соня Георгиева, съдебен деловодител – Окръжен съд гр. Пазарджик, 

които да получат парична награда в размер на по 50 лева, както и грамоти.

ВЪЗЛАГА на координатора в срок до 11.04.2014г. изготвянето на писма и грамоти, които да се изпратят до административните ръководители на наградените за връчване по подходящ начин на съответните награди.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Представям на вашето внимание Предложение за предоставяне на финансова подкрепа при определени случаи на критични заболявания и злополука, което ми беше изпратено от лицензирания застрахователен брокер КЗЦ Булстар.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: КЗЦ Булстар е само застрахователен брокер, трябва да се види и самата застраховка.

НИНА ВЬОНГ: Нашето сдружение се състои от около 2000 членове, ако сметне че застрахователната премия за всеки един е по 10 лева се получава че сумата за застраховка е 20 000 лева.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Това са много пари, не можем да си го позволим, тъй като толкова усилия сме положили за да имаме този бюджет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложението на КЗЦ Булстар поради липса на средства.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. НАСРОЧВА заседание на УС на 05 юни 2014 г. от 15:00 часа в учебна база на ВКС с.Лозенец.

Заседанието на УС на НССС приключи в 20:30 часа.

Председател: Даниела Илиева

Протоколчик: Нина Вьонг