НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Октомври 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Няма изображение
ПРОТОКОЛ 9 от редовно заседание на УС на НССС

препис извлечение

П Р О Т О К О Л   №   9

Днес, 13 декември 2013г. в 13.30 ч. в комплекс „Фенерите”, с. Кметовци, обл. Габрово се проведе Заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

Присъстват и членовете на КС – Красимира Петрови и Радостина

Отсъства Здравка Атанасова.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени писмено за датата и мястото на провеждане на заседанието, както и за проекта на дневния ред.

На осн. чл.20, ал.3 от Устава заседанието се председателства от председателя на УС Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието на УС г-жа Нина Вьонг.

Заседанието има нужния кворум и съгласно чл.20, ал.5 от Устава може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Преглед на ангажиментите по предстоящата среща с представители на ВСС.

2. Отчитане резултатите от проведената работна среща.

3. Набелязване на съвместна дейност с КС.

4. Приемане на състава на отделните комисии. Преглед на вътрешните документи регулиращи дейността на комисиите и при нужда актуализиране.

5. Състояние на регионалните секции – дейност, актуална информация за членство, редовност на отчитане на членския внос.

6. Приемане, освобождаване на членове на НССС.

7. Разглеждане на постъпилите молби за социална помощ.

8. Разни

1. ОТНОСНО: Преглед на ангажиментите по предстоящата среща с представители на ВСС.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Днешната среща трябваше да бъде съвместно с членове на ВСС. Изпратила съм покана до председателя на комисия „Съдебна администрация”, до Главния секретар на ВСС, до председателя на комисия „Бюджет и финанси”, до Представляващия ВСС. За съжаление никой не се отзова на нашата покана. Въпреки това ние ще поставим проблеми, които касаят съдебната администрация. Днес най-належащо е да обсъдим приемането на новия Правилник за администрацията на съдилищата и по-конкретно нещото което е изненада за нас §4.

КРАСИМИРА ПЕТРОВА: Считам, че следва да бъде направено предложение преди обявяване на конкурс да бъде проведен вътрешен конкурс на кандидатите, който имат желание да заемат тази длъжност.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Според мен в администрацията на ВСС трябва да има отдел, в който ще се следи само за състоянието на съдебната администрация за всички съдилища. Това ще доведе до стриктното спазване на структурата на съдилищата, до правилното функциониране. Това ще бъде в полза на комисия „Съдебна администрация” при нейната работа.

ГАЛЯ ИВАНОВА: Колегите от Районен съд гр.Варна недоволстват от по-високото заплащане на колегите от софийските съдилища.

АННА ЗОКСИМОВА: Промяната касае само съдиите и съдиите от софийските съдилища получават по-високо заплащане, но не и служителите. Заплатите на съдебните служители трябва да се според натовареността, както е при съдиите.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Заплатите на съдебните служители е според класификатора. Според мен трябва да бъде създадена работна група за актуализиране на класификатора, в която следва да участват и представители на УС на НССС. Както знаете съдебната администрация е разделена на обща и специализирана, като при служителите от общата администрация имат възможност да израстват, а при специализираната длъжностите са фиксирани и няма никакво развитие.

Считам, че следва да се премахне параграф 4 от Проекто Правилника на администрацията в съдилищата, в който е вписано при несъответствие на образованието да се променят длъжностите.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Правя предложение за среща на членове на УС на НССС с членовете на комисия „Съдебната администрация” и „Бюджет и финанси” към ВСС.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: Трябва да бъде оставено на преценката на административния ръководител да прецени правоотношенията с учащите и служителите, на които предстои да се пенсионират.

По първа точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ДА СЕ ИЗГОТВИ И ИЗПРАТИ писмено становище до ВСС във връзка с Правилника на администрацията в съдилищата.

2. ОТНОСНО: Отчитане резултатите от проведената работна среща.

Тъй като работна среща с представители на ВСС не бе проведена няма как да отчетем резултатите. Като резултата от поставените въпроси може да отчетем единодушното решение за изготвяне на становище до ВСС, което да бъде депозирано още в понеделник.

3. ОТНОСНО: Набелязване на съвместна дейност с КС.

ДАНИЕЛА ИЛЕВА: Колеги, не случайно сме поканили членовете на контролния съвет. На мен ми се ще да развиваме общата дейност с КС, да работим в посока на съвместна дейност. Бихме могли да мислим в посока на изпълнение една точка от вътрешните правила на финансовата комисия, а именно:

„Изпълнителният секретар, счетоводителят на сдружението и комисията по финансова политика към УС инициират и провеждат съвместни проверки с Контролния съвет на НССС по правилното събиране и превеждане на членския внос от членовете на сдружението и целесъобразното използване на средствата от УС и регионалните секции.”

Колеги предлагам за днес да приключим предвид, че вече се уморихме. Утре ще продължим по дневния ред.

Заседанието на УС приключи в 18.10 ч.

Днес, 14 декември 2013г. в 09.30 ч. заседанието продължава по приетия дневен ред от вчера.

Присъстват: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

4. ОТНОСНО: Приемане на състава на отделните комисии. Преглед на вътрешните документи регулиращи дейността на комисиите и при нужда актуализиране.

ФИНАНСОВА КОМИСИЯ

Като изпълнителен секретар и председател на финансовата комисия правя предложение г-жа Камелия Любенова, г-жа Даниела Илиева и г-жа Галя Иванова да бъдат включени в състава на финансовата комисия.

СОЦИАЛНА КОМИСИЯ

ЕВЕЛИНА АВРАМОВА: Предлагам в социалната комисия да бъдат включени г-жа Нина Вьонг и г-жа Весела Христова.

Предлагам да бъда изпращан поздравителен адрес до пенсионираните колеги, които са членове на НССС.

С оглед задължението което ми беше възложено на предишния управителен съвет предлагам да бъде включена нова точка от социалния пакет - 1.8., в която да се упомене, че се освобождават от заплащане членове на сдружението, които са в отпуск по майчинство и в продължителен болничен за 6 месеца до завръщането на работа.

ОБУЧИТЕЛНА КОМИСИЯ

Веска Бележкова, Светла Милушева и Анелия Бъчварова: Предлагаме Радостина Костова, Елизабет Никифорова и Мария Ченгелова да бъдат включени в състава на обучителната комисия.

Предлагаме да бъде поставено съобщение на сайта до края на януари да бъдат изпратени графиците за провеждане на обученията, за да може да бъдат съставени таблици с предстоящите обучения по месеци. Като заявките за обученията следва да бъдат изпращани един месец преди самото обучение, съответно и при отказ да бъдат изпращани уведомления един месец преди това.

Светла Милушева: Предлагам да бъде поставено в сайта на сдружението, с което председателите на РС да дадат свои e-mail, на който да бъдат изпращани съобщения и информация.

МЕДИЙНА КОМИСИЯ

ПЕТЯ ХУТОВА: Предлагам Красимира Петрова, Светла Цветанова Бочева и Ася Грънчарова да бъдат включени в медийната комисия.

КОМИСИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ И РАБОТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ

ГАЛЯ ИВАНОВА: Считам, че всички членове на УС следва да бъдат включени в моята комисия.

КОМИСИЯ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДЪРЖАВНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОУЧВАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА И АННА ЗОКСИМОВА: Предлагаме в състава на тази комисия да бъдат включени Анелия Бъчварова, Светла Милушева и Симона Миланезе.

По четвърта точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА съставите на комисии, както следва:

- Организационно състояние и работа на регионалните секции - ПРЕДСЕДАТЕЛ ГАЛЯ ИВАНОВА, всички членове на УС;

- Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации, проучване и участие в проекти – председател ДАНИЕЛА ИЛИЕВА и АННА ЗОКСИМОВА – зам.-председател.Членове - Анелия Бъчварова, Светла Милушева и Симона Миланезе;

- Финансова политика на сдружението - Председател Нина Вьонг. Членове - Камелия Любенова, Даниела Илиева и Галя Иванова;

- Социална дейност – Педседател Евелина Арамова. Членове - Нина Вьонг и Весела Христова;

- Обучителна дейност – Председатели Веска Бележкова, Светла Милушева и Анелия Бъчварова. Членове - Радостина Костова, Елизабет Никифорова и Мария Ченгелова;

- Провеждане на медийна политика на сдружението – Председател Петя Хутова. Членове - Красимира Петрова, Светла Цветанова Бочева и Ася Грънчарова.

5. ОТНОСНО: Състояние на регионалните секции – дейност, актуална информация за членство, редовност на отчитане на членския внос.

По пета точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРИЕМА така докладваните отчети за състоянието на регионалните секции.

6. ОТНОСНО: Приемане, освобождаване на членове на НССС - докладва Анна Зоксимова

АННА ЗОКСИМОВА: Докладвам шест молби за приемане на членове на НССС, шест молби за прекратяване на членство.

Пристъпи към гласуване на така докладваните молби.

ГЛАСУВАНЕ: За - единодушно.

Приема се.

По шеста точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА членството на шест броя членове на НССС, по приложение №1, което е неразделна част от протокола.

ПРИЕМА 6 нови членове на НССС, както следва по приложение №2, което е неразделна част от протокола.

ДА СЕ ИЗГОТВИ поздравителен адрес до новоприетите членове на НССС, които са служители в Районна Прокуратура Разлог в сайта на НССС.

ОТЛАГА прекратяването на членство в НССС на 4 броя членове, с оглед излизането в полагаем болничен по майчинство. УС ще се произнесе след актуализиране на пакета социална дейност.

7. ОТНОСНО: Разглеждане на постъпили молби за социална помощ - докладва Евелина Аврамова.

ЕВЕЛИНА АВРАМОВА: Получени са четири молби за отпускане на помощи, които отговарят на съответните раздели на социалния пакет.

СВЕТЛА МИЛУШЕВА: При постъпване на искане за отпускане на помощ да има и посочени аргументи, поради които се иска социална помощ.

ПЕТЯ ХУТОВА: Предлагам да има и декларация от лицето, че не е получавала друга социална помощ.

С оглед на така подадените молби за отпускане на помощи и съгласно изискванията на социалния пакет УС пристъпи към гласуване.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 50 лева на ЕЛЕНА EМАНУИЛОВА ПАВЛОВА, от РС при Окръжен и Районен съд гр. Перник, на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на СТЕФАНКА НИКОЛОВА МАРКОВА, от РС при Административен съд гр. Стара Загора на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на ДИАНА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА, от РС при Административен съд гр. Стара Загора на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на ЯНКА АТАНАСОВА ВЕЛЕВА, от РС при Окръжен Ямбол на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

8. ОТНОСНО: Разни.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Имам предложение за заплащане на 150 лева на Иван Райчев по граждански договор, тъй като той съдейства за пренасянето и изпращането на календарите по РС.

Правя предложение за увеличение на сумата за обучителите за един астрономичен час или за заплащане на сума за подготовка на обучителите.

Считам, че е редно да изпратим поздравителен адрес и плакет към г-жа Славка Каменова по случай нейното пенсиониране.

Предлагам да бъдат изпратени поздравителни адреси, придружени с календари за обучителите на НССС.

Относно провежданите конкурси за служител на годината, предлагам в срок до 28.02.2014г. да бъдат изпращани кандидатурите на служителите от РС.

АННА ЗОКСИМОВА: На 06-08.06.2014г. предстои провеждането на традиционната годишна среща на членовете на УС с председателите на регионални секции, като считам, че имаме възможност в програмата да бъде включено и едно обучение.

По седма точка от дневния ред Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ДА СЕ ИЗГОТВИ граждански договор за изплащането на 150 лева на Иван Райчев за извършени куриерски услуги.

ПРИ ИЗГОТВЯНЕ на договорите на обучителите да се включи и сумата от 20лв. за подготовка и провеждане на обучение.

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ поздравителни адреси до обучителите с картичики и календари.

ДА СЕ ИЗПРАТИ плакет с надпис „С благодарност от вашите съдебни служители” до г-жа Славка Каменова по случай пенсионирането й.

ОПРЕДЕЛЯ краен срок за изпращане на кандидатурите на служителите в конкурса служител на годината до 28.02.2014г. включително.

НАСРОЧВА заседание на УС на 01 февруари 2014 г. от 9:00 часа в офиса на Сдружението.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на УС.

Заседанието на УС на НССС приключи в 16.30 часа.

Председател: Даниела Илиева

Протоколчик: Нина Вьонг