НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Април 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Няма изображение
ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 24 от 18.03.2014 г.

 

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се определят звената на администрацията във Върховния касационен съд (ВКС), функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на ВКС, редът за провеждане на конкурс за съдебни служители, условията и редът за присъждане на рангове и за повишаване в ранг, както и длъжностното разписание и типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, условията за несъвместимост за съдебен служител и органът по назначаването му.

Чл. 2. Администрацията на ВКС се състои от: главен секретар, кабинет на председателя, съдебни помощници и съдебни служители от специализираната и от общата администрация. Администрацията на ВКС е обща и специализирана, организирана в дирекции, отдели, сектори и самостоятелни звена и длъжности.

Чл. 3. (1) Председателят назначава и освобождава съдебните служители в администрацията на ВКС.

(2) Председателят на ВКС определя, изменя и допълва структурата, вида, наименованието на съответните звена, числеността и длъжностите в тях.

Чл. 4. При осъществяването на своята дейност администрацията на ВКС се ръководи от принципите на законност, бързина, ефективност и прозрачност, публичност и предвидимост, качествено обслужване на гражданите, спазване на професионалната етика на съдебните служители.

ЧАСТ ВТОРА
СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Глава първа ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 5. (1) Главният секретар ръководи работата на администрацията на ВКС и е пряко подчинен на председателя на съда.

(2) За главен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите "Право", "Публична администрация" или висше икономическо образование, с не по-малко от 8 години професионален стаж, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от това, че е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

(3) Докато упражнява длъжността си, главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност.

Чл. 6. (1) Главният секретар:

1. организира и ръководи цялостната дейност на администрацията на ВКС;

2. осигурява организационната връзка между председателя на съда, неговите заместници, съдиите и администрацията на съда;

3. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията и изпълнението на задълженията на съдебните служители;

4. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;

5. създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;

6. организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители;

7. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;

8. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;

9. организира атестиране на съдебните служители по реда, предвиден в този правилник, и предлага промяна в ранговете и в трудовото им възнаграждение;

10. предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;

11. ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на председателя на съда;

12. организира процедурите по възлагане на обществени поръчки за нуждите на ВКС;

13. отговаря за управлението на административната дейност в съда;

14. организира процесуалното представителство по дела, по които ВКС е страна;

15. изпълнява и други задължения, възложени му от председателя на съда.

(2) При отсъствие главният секретар се замества от определен от председателя съдебен служител.

Чл. 7. (1) Главният секретар в изпълнение на правомощията си издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.

(2) Съдебните служители могат да оспорят незабавно пред председателя разпорежданията на главния секретар във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Решението е окончателно.

Чл. 8. (1) Назначаването на главен секретар на ВКС се извършва след провеждане на конкурс, организиран от председателя на ВКС.

(2) Конкурсът се провежда от комисия в състав от трима членове, назначена с писмена заповед на председателя.

(3) Главният секретар получава основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия във ВКС.

Глава втора
КАБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Чл. 9. (1) Кабинетът на председателя изпълнява организационни, координационни и информационно-аналитични функции.

(2) Кабинетът на председателя се състои от началник на кабинета, административно звено "Пресслужба и връзки с обществеността", административно звено "Протокол и международна дейност" и съдебен помощник.

Чл. 10. За началник на кабинета на председателя се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен магистър и не по-малко от 5 години трудов стаж по съответната специалност, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Чл. 11. Началникът на кабинета е пряко подчинен на председателя. Чл. 12. Началникът на кабинета на председателя:

1. организира и координира работната програма на председателя;

2. организира връзките на председателя с държавните органи, обществени организации и с други институции;

3. организира кореспонденцията на председателя;

4. поддържа архив на медийните изяви на председателя;

5. осъществява непосредствената оперативна работа по подготовката на материалите за участие на председателя в международни и национални срещи;

6. организира и контролира работата на служителите от кабинета на председателя;

7. изпълнява и други задължения, възложени му от председателя.

Чл. 13. (1) Административно звено "Пресслужба и връзки с обществеността" осигурява взаимодействието на ВКС със средствата за масово осведомяване при информирането на обществеността за дейността му, като:

1. подготвя и осигурява информационната политика на съда;

2. информира средствата за масово осведомяване за образуването и приключването на дела от значим обществен интерес;

3. организира въвеждането на информацията по предходната точка в интернет страницата на ВКС;

4. подготвя, провежда и ръководи пресконференции, интервюта и брифинги с участието на председателя и неговите заместници;

5. организира и провежда информационни кампании за дейността на ВКС;

6. съгласува и подготвя изявите на председателя и неговите заместници;

7. анализира ефективността на медийното представяне на ВКС;

8. поддържа архив за медийните изяви на съдиите;

9. анализира публикациите в медиите на общественото мнение за дейността на ВКС и информира ежедневно председателя и неговите заместници;

10. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи на съдебната власт;

11. изпълнява и други задачи, възложени от председателя.

(2) За служител в административно звено "Пресслужба и връзки с обществеността" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по специалностите "Право", с образователно-квалификационна степен "магистър", "Журналистика" или "Филология", с образователно-квалификационна степен "бакалавър", с не по-малко от 5 години трудов стаж и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Чл. 14. (1) Административно звено "Международна дейност и протокол":

1. осигурява организационно връзките на ВКС с международни институции и неправителствени организации;

2. осъществява наблюдение и подготвя отчети за международните връзки на ВКС;

3. участва в работни групи и комисии в изпълнение на програми и проекти, по които ВКС е страна;

4. координира техническата помощ от европейските и международните институции, директно насочена към ВКС;

5. анализира ефективността на международните проекти, по които ВКС е страна;

6. осъществява взаимодействие с другите органи на съдебната система и на държавната администрация, неправителствени организации и международни институции по въпроси, свързани с правната интеграция;

7. координира международните връзки на ВКС;

8. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;

9. планира и организира форуми с международно участие и мероприятия на председателя на ВКС;

10. изготвя проекти на заповеди за задграничните командировки и организира издаването и оформянето на паспорти и визи на участниците от ВКС;

11. поддържа актуална информация, необходима за осъществяването на международните контакти;

12. осигурява преводите при провеждане на международни срещи.

(2) За служител на административно звено "Международна дейност и протокол" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по специалностите "Право" с придобита правоспособност като юрист, с образователно-квалификационна степен "магистър", или "Международни отношения", с не по-малко от 5 години стаж и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Чл. 15. Съдебният помощник на председателя:

1. извършва проверки по жалби и сигнали до председателя за тяхната редовност и следи за спазване на

законовите изисквания относно съдържанието и основанието им;

2. изготвя проекти на отговори по жалби и сигнали, адресирани до председателя;

3. подготвя материали за участие на председателя в конференции, дискусии и други мероприятия;

4. проучва практиката по приложението на закона и при установяване на противоречия уведомява председателя и неговите заместници;

5. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на ВКС, неговите заместници и началника на кабинета.

Глава трета
СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ

Чл. 16. (1) Във ВКС има съдебни помощници.
(2) Съдебните помощници подпомагат съдиите в тяхната работа.

(3) Съдебните помощници нямат право да изготвят съдебни актове.

(4) Съдебните помощници се назначават след провеждане на конкурс. Чл. 17. Съдебният помощник:

1. проверява предпоставките за образуване на производство пред ВКС по постъпилите дела и изготвя писмени проекти за разпореждания, които докладва на съответния заместник на председателя или на председателя на отделението;

2. изготвя проекти за съдебни актове;

3. проучва правната доктрина по конкретни въпроси на гражданското, търговското и наказателното право и процес;

4. проучва практиката по прилагането на закона на отделни съдебни състави и при установяване на противоречия уведомява съответния заместник на председателя;

5. изготвя проекти за отговори на писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;

6. подпомага съответния заместник на председателя и председателите на отделенията при анализ на съдебната практика и при водене на международната кореспонденция;

7. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на съда, от неговите заместници, от председателите на отделения или други съдии.

Чл. 18. (1) Съдебните помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.

(2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници нямат право да дават правни съвети и мнения на страните, на процесуалните им пълномощници или на трети лица.

(3) При изпълнение на служебните си задължения в съда и в обществения живот съдебните помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика, и да не уронват престижа на съдебната власт.

(4) Съдебните помощници задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 19. За съдебен помощник се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. има завършено висше юридическо образование;

3. е преминало изискуемия се стаж и е придобило юридическа правоспособност;

4. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;

5. притежава необходимите нравствени и професионални качества;

6. не страда от психическо заболяване.

Чл. 20. Съдебните помощници получават основно месечно трудово възнаграждение в размер до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската съдийска длъжност.

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВКС

Чл. 21. Работата на ВКС се подпомага от обща и специализирана администрация.

Чл. 22. (1) Общата администрация подпомага председателя на съда и неговите заместници, главния секретар и специализираната администрация.

(2) Общата администрация е организирана в дирекции:

1. дирекция "Управление и стопанисване на съдебното имущество";

2. дирекция "Финанси и счетоводство";

3. дирекция "Административноправно и информационно обслужване".

(3) В дирекциите могат да се създават отдели и сектори.
Чл. 23. (1) Специализираната администрация подпомага и осигурява правораздавателната дейност на съда.

(2) Специализираната администрация е организирана в следните служби:

1. "Регистратура";

2. "Съдебни секретари";

3. "Съдебно деловодство";

4. "Архив".

Чл. 24. Видът и функционалните връзки на звената в администрацията се определят, изменят и допълват с вътрешен акт на председателя на съда.

Чл. 25. Длъжностите в администрацията на ВКС се определят в длъжностно разписание.

Чл. 26. (1) Дирекциите се ръководят от директор.
(2) За директор на дирекция се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

3. не страда от психическо заболяване;

4. притежава необходимите професионални и нравствени качества;

5. има завършено висше образование с не по-малко от 8 години трудов стаж.

(3) Директорът:

1. създава условия и отговаря за законосъобразна, бърза и ефективна работа на служителите в дирекцията;

2. разпределя задачите по отдели и сектори;

3. предлага на главния секретар мерки за подобряване управлението на дейността на дирекцията;

4. предприема мерки за подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители в дирекцията;

5. прави обосновани предложения за създаването или съкращаването на структурни звена, както и разкриването и закриването на щатни бройки в дирекцията;

6. одобрява и подписва всички документи, изходящи от дирекцията;

7. изготвя необходимите справки за дейността на дирекцията и ги представя на главния секретар;

8. дава мнение по проекти на индивидуални длъжностни характеристики на съдебните служители в дирекцията;

9. прави предложения пред главния секретар за стимулиране или налагане на дисциплинарни наказания на служителите от дирекцията;

10. участва в комисии по назначаване, атестиране, повишаване в ранг и длъжност или налагане на наказание на служителите;

11. изработва след съгласуване със служителите график за ползването на отпуските на съдебните служители от дирекцията;

12. извършва и други дейности, възложени от главния секретар. Чл. 27. (1) Отделите се ръководят от началник.

(2) За началник-отдел се назначава лице, което отговаря на условията по чл. 26, ал. 2.

(3) Началникът на отдел:

1. организира, координира, контролира и отговаря за работата на служителите в отдела;

2. осигурява изпълнението на задачите, възложени на отдела;

3. осигурява връчването срещу подпис на индивидуалните длъжностни характеристики на служителите от отдела, следи изпълнението на длъжностните задължения;

4. предлага за атестиране, повишаване в ранг, поощрение и налагане на дисциплинарно наказание на служители в отдела;

5. разпределя задачите между служителите в отдела, определя сроковете за тяхното изпълнение и съгласува изготвените проекти на документи и материали;

6. съгласува ползването на отпуските на служителите от отдела;

7. изготвя необходимите справки за дейността на отдела и ги представя на прекия си ръководител;

8. извършва и други дейности, възложени от прекия ръководител.
Чл. 28. (1) Секторите в отделите или самостоятелните сектори имат ръководител.

(2) За ръководител на сектор се назначава лице, което отговаря на условията по чл. 26, ал. 2.

(3) Ръководителят на сектор:

1. подпомага началника на отдела в изпълнението на задачите в съответната област на дейност;

2. организира и отговаря за изпълнението на задълженията на служителите от сектора;

3. разпределя задачите между служителите от сектора и контролира тяхното изпълнение;

4. изготвя необходимите справки за дейността на сектора и ги представя на прекия си ръководител;

5. извършва и други дейности, възложени от прекия ръководител.
Чл. 29. (1) Службите на специализираната администрация могат да имат ръководители.

(2) За ръководител на служба се назначава лице, което:

1. е български гражданин;

2. не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

3. не страда от психическо заболяване;

4. притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(3) Ръководителят на служба:

1. създава условия за законосъобразна, бърза и ефективна работа на служителите в службата;

2. разпределя задачите съобразно естеството и спецификата им;

3. утвърждава и подписва всички документи, изходящи от службата;

4. изготвя необходимите справки за дейността на службата и ги представя на зам.-председателите на съда и главния секретар;

5. изработва, след съгласуване със служителите, график за ползването на отпуските на съдебните служители в службата;

6. изработва, след съгласуване със служителите, график за ползването на обедната почивка на съдебните служители в службата с цел осигуряване непрекъснат режим на работа;

7. извършва и други дейности, възложени от административния секретар, главния секретар и

заместник-председателите на съда.

(4) Ръководителят на служба е пряко подчинен на административния секретар.

ЧАСТ ТРЕТА

ФУНКЦИИ НА ОБЩАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

Глава първа
ДИРЕКЦИЯ "СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ИМУЩЕСТВО"

Чл. 30. (1) Функциите на административните звена във ВКС, свързани със стопанисването на недвижимите имоти, се упражняват, когато те са възложени на председателя на съда с акт на министъра на правосъдието в съответствие със Закона за съдебната власт.

(2) Дирекция "Стопанисване на съдебното имущество":

1. стопанисва и поддържа цялостно сградите на Съдебната палата – град София, почивна и учебна база в с. Лозенец, община Царево, област Бургас, почивна база в к. Паничище, м. Зелени преслап, община Сапарева баня, община Кюстендил, и други бази, предоставени за стопанисване на ВКС;

2. подготвя и организира поддръжката и експлоатацията на инженерните системи и съоръжения в сградата на Съдебната палата и на други бази на ВКС с изключение на дейностите по закупуване, техническа поддръжка и осигуряване на работоспособността на комуникационните технически средства;

3. разработва планове, бюджети, програми, задания и технически изисквания за ремонт и поддържане, въз основа на които прави обосновани предложения за ремонти и реконструкция на имотите;

4. координира, организира и контролира дейностите по ремонтите и поддържането на имотите в съответствие с действащата нормативна база;

5. оперативно взаимодейства с администрацията на всички институции, ползващи Съдебната палата, при възникване и отстраняване на проблеми от инженерно-технически и административен характер;

6. отговаря и се грижи за опазване на сградния фонд, нормалното функциониране и текущото поддържане на системите на техническата инфраструктура;

7. оперативно отчита изразходваните количества вода, електрическа и топлинна енергия;

8. организира и контролира дейността по почистване на помещенията и общите части в сградата на Съдебната палата и вътрешните дворове;

9. съвместно с органите на МВР и на ГД "Охрана" разработва инструкции и планове за действие в съответствие с Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на Съдебната палата;

10. организира труда на "лишени от свобода", работещи в обект "Съдебна палата", съгласно сключения договор и във взаимодействие с ГД "Охрана" на МП;

11. организира транспортната дейност и поддържа МПС, собственост на ВКС;

12. отговаря за стопанисването и участва при организиране на ползването на почивните бази на ВКС;

13. организира изпълнението на дейностите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

14. извършва и други дейности, възложени от главния секретар.

Глава втора
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"

Чл. 31. Дирекция "Финанси и счетоводство" организира и ръководи финансовата дейност на ВКС, счетоводната отчетност и текущия финансов контрол, като:

1. подпомага председателя на съда за правилното и законосъобразното разходване на финансовите ресурси;

2. съставя и обосновава проекта на бюджетната сметка за разходите на ВКС;

3. разпределя, контролира и анализира разходването на финансови средства;

4. разработва краткосрочни прогнози за бюджетните приходи, разходи и натурални показатели;

5. участва в изготвянето на щатното разписание на ВКС;

6. разработва счетоводната политика на ВКС при спазване на принципите, установени в Закона за счетоводството, изискванията, заложени в сметкоплана на бюджетните предприятия и в счетоводните стандарти;

7. съставя индивидуален сметкоплан на ползваните счетоводни сметки и подсметки съгласно Закона за счетоводството;

8. извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан;

9. изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости на ВКС;

10. съставя месечни и тримесечни касови отчети за изпълнението на бюджетната и набирателната сметка на съда;

11. изготвя годишен финансов отчет на ВКС, включващ годишен счетоводен баланс и приложенията към него;

12. участва в изготвянето на поименните списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи;

13. осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

14. осигурява условия за проверки и финансов контрол от компетентните органи;

15. участва при подготовката на проекти на договори и осигурява финансирането и разплащанията по тях;

16. упражнява контрол по разходите на лекия и лекотоварния ведомствен транспорт;

17. организира функционирането на система за финансово управление и контрол при усвояването и администрирането на бюджетните ресурси съобразно изискванията на ЗФУКПС;

18. изготвя и прилага вътрешни правила за организацията на работната заплата във ВКС;

19. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности при спазване на разпоредбите на действащото законодателство;

20. оперативно осъществява материално-техническото снабдяване на сградата на Съдебната палата;

21. отговаря за съхраняването и стопанисването на стоково-материалните ценности;

22. води складова отчетност за постъпилите и изразходваните материали и движимите вещи;

23. упражнява финансов контрол при функционирането на почивните бази на ВКС;

24. участва при организирането на ползването на почивните бази на ВКС.

Глава трета

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

Чл. 32. Дирекция "Административноправно и информационно обслужване":
1. изготвя и актуализира длъжностното и поименното щатно разписание на съда;

2. изготвя проекти на индивидуалните длъжностни характеристики на съдебните служители;

3. създава, актуализира и съхранява кадровите дела на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители;

4. изготвя необходимата документация за назначаване, преназначаване, освобождаване и повишаване в ранг на съдии от ВКС;

5. отразява изменението на служебния статут на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители;

6. изготвя и вписва обстоятелства, свързани с трудовата дейност на съдии и служители, в трудови книжки;

7. организира и изготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите;

8. изготвя и изпраща в законоустановения срок уведомленията до териториалното поделение на Националния осигурителен институт за възникването, изменянето или прекратяването на трудовите правоотношения;

9. участва в подбора на кандидати за незаети длъжности за съдебни служители;

10. участва при атестирането на съдебните служители;

11. изготвя кадрови справки;

12. подпомага организацията на дейността, свързана с повишаване на професионалната квалификация на съдебните служители;

13. изготвя документи, необходими за пенсиониране;

14. извършва дейности по техническо изпълнение;

15. обезпечава правилното протичане на договорната дейност;

16. подготвя и организира процедурите по възлагане на обществени поръчки;

17. организира дейността по изготвяне и съхранение на досиетата на обществените поръчки;

18. осъществява процесуално представителство по дела, страна по които е съдът;

19. съгласува проектите на заповеди и разпореждания, свързани с работата на администрацията;

20. дава мнения и становища по правни въпроси, свързани с работата на администрацията;

21. участва в разработването на вътрешни актове, касаещи администрацията;

22. предприема правни действия по събиране вземания на съда;

23. организира и съгласува придобиването и извършването на начална инсталация и последваща поддръжка на софтуерни продукти с общо предназначение, използвани в съда, което включва следните дейности:

а) инсталиране и ежедневна поддръжка на системни програмни продукти (софтуер): драйвери, кирилизации и езикови надстройки;

б) инсталиране и ежедневна поддръжка на програмни продукти с общо предназначение, одобрени за използване от магистратите и служителите на съда;

в) поддръжка на всички софтуерни продукти, инсталирани и необходими за работа на сървърите в съда;

г) участва в одобряването на софтуерни продукти с общо предназначение и предлага използването/замяната им с други такива;

24. организира и съгласува придобиването и последваща поддръжка на софтуерни системи и продукти със специализирано предназначение, което включва:

а) поддръжка на работоспособността, конфигуриране и консултиране на потребителите относно функционалните възможности на правно-информационните системи, текущо използвани в съда;

б) техническа поддръжка, инсталиране и консултиране на потребителите относно функционалността на текущо използваната деловодна информационна система във ВКС;

в) техническа поддръжка на текущо използваната информационна система на отдел "Човешки ресурси" във ВКС;

25. организира техническите дейности по придобиване, техническа поддръжка и функциониране, както и дейностите по предаване, приемане и транспортиране до сервиз на компютърната и периферната техника, използвана в съда, което включва:

а) въвеждане в експлоатация на нови устройства;

б) поддържане на наличната компютърна и периферна техника в изправност и подмяна на дефектирали устройства и части от тях;

в) предаване и приемане на неизправната гаранционна и извънгаранционна техника на сервизите по поддръжката на хардуера или контрол на дейностите на външни изпълнители, когато има договори за гаранционно и/или извънгаранционно поддържане/обслужване;

г) участие в дейностите по придобиване на нов хардуер (изготвяне на спецификации, задания, участие в комисии и др.);

26. организира техническите дейности по закупуване, техническа поддръжка и осигуряване на работоспособността на комуникационните технически средства (активно и пасивно оборудване) и системния софтуер, осигуряващ работоспособността на опорната преносвателна мрежа в сградата на Съдебната палата и другите бази на ВКС, което включва:

а) инсталиране, поддръжка и осигуряване на ежедневна работоспособност на комуникационна преносвателна мрежа в сградата на Съдебната палата в София и другите бази на ВКС; включва пасивното оборудване (кабелна система, розетки, куплунги) и активното оборудване (концентратори, комутатори, маршрутизатори);

б) конфигуриране, препрограмиране и обновяване на системата в случаи на размествания на помещения между отделните съдилища и организации в Съдебната палата и другите бази на ВКС, промяна в параметрите и вида на външните доставчици на интернет и опорната мрежа на държавната администрация и други подобни случаи;

27. организира техническите дейности по създаване, развиване и поддръжка на официалния интернет сайт на съда, както и на връзката на този сайт с всички други информационни системи, използвани във ВКС;

28. организира експлоатацията и конфигурирането на системата за контрол на достъпа в сградата на Съдебната палата в София;

29. организира изготвянето на статистическа информация за съдебната дейност на съда;

30. организира дейността на ВКС във връзка с изграждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), както и технически мероприятия и участия, свързани с експертни групи към ВСС, МП, Мрежата на председателите на върховните съдилища в ЕС и др.;

31. обезпечава нуждите на съдиите и служителите от специализирана литература;

32. изготвя библиографски и тематични справки по заявка на съдиите;

33. попълва и съхранява библиотечния фонд на ВКС;

34. събира и съхранява съдебните актове на ВКС;

35. извършва дейности по осигуряване на отбранително-мобилизационната подготовка в съда;

36. изпълнява и други задачи, възложени от главния секретар.

Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО "ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ"

Чл. 33. Административно звено "Защита на класифицираната информация" организира дейностите, свързани със създаването, обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и с условията и реда за предоставяне на достъп до нея, като:

1. следи за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицирана информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицирана информация;

3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за неговото изпълнение;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите;

5. извършва обикновено проучване по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

6. осъществява процедурата по обикновеното проучване във ВКС и води регистър на проучените лица;

7. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за изтичане на срока на разрешенията при напускане или преназначаване на служител, имащ разрешение за достъп до класифицирана информация, както и при необходимост от промяна на разрешението, свързано с достъп до определено ниво на класификация;

8. информира незабавно в писмена форма ДКСИ за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения;

9. води на отчет случаите за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира ДКСИ;

10. следи за правилното определяне на нивото на класифицирана информация;

11. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, военно или друго извънредно положение;

12. организира и провежда обучение на служителите, работещи с класифицирана информация;

13. при наличието на обстоятелства по т. 7, 8 и 9 незабавно уведомява председателя на ВКС. Чл. 34. За ръководител сектор "ЗКИ" може да бъде назначено лице, което:

1. притежава само българско гражданство;

2. получило е разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация за ВКС – ниво "строго секретно";

3. притежава необходимите нравствени и професионални качества.
Чл. 35. (1) За изпълнение на работата по делата, постъпили и образувани във ВКС, които съдържат

класифицирана информация, председателят на ВКС определя с писмена заповед поименно съдебните служители, получили разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, които ще работят по тях.

(2) Съдебните дела и документи, съдържащи класифицирана информация, се съхраняват в метални каси.

Чл. 36. (1) Съдебните служители, получили разрешение за достъп до съответното ниво на класифицирана информация, са длъжни:

1. да защитават класифицираната информация от нерегламентиран достъп;

2. да уведомяват служителя по сигурността на информацията за всички случаи на нерегламентиран достъп до класифицираната информация;

3. да уведомяват служителя по сигурността на информацията за всички случаи на промени на класифицираните материали и документи, при които не е налице нерегламентиран достъп.

(2) Съдебен служител, получил разрешение за достъп до класифицирана информация на ниво на класификацията "строго секретно", е длъжен да информира служителя по сигурността на информацията за всяко частно задгранично пътуване преди датата на заминаване, освен ако пътуването е в държави, с които Република България има сключени споразумения за взаимна защита на класифицираната информация.

Чл. 37. Ръководител сектор "ЗКИ" писмено уведомява председателя на ВКС за всяко свое задгранично пътуване.

Чл. 38. Съдебните служители, които имат издадени разрешения за достъп до класифицирана информация и работят с дела, съдържащи такава информация, при работата си се ръководят и спазват правилата, установени в Закона за защита на класифицираната информация и правилника за неговото прилагане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Глава първа АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 39. Административният секретар подпомага главния секретар при организиране работата на специализираната администрация и му е пряко подчинен.

Чл. 40. За административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование, с не по-малко от 5 години трудов стаж като съдебен служител, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Чл. 41. Административният секретар:

1. организира, контролира и отговаря за работата на съдебните служители от специализираната администрация;

2. приема жалби, свързани с дейността на специализираната администрация, извършва необходимите проверки по тях и докладва за резултата на главния секретар;

3. изготвя и предлага на главния секретар за одобрение от председателя проекти за длъжностните характеристики на съдебните служители от специализираната администрация;

4. контролира спазването на трудовата дисциплина на съдебните служители от специализираната администрация;

5. контролира работата на служителите от специализираната администрация в деловодната система, съдейства за установяване и отстраняване на допуснати грешки и при необходимост подготвя предложения за усъвършенстване на деловодната система; при нововъведения и усъвършенстване на деловодната система, при които се налага преструктуриране на работата на специализираната администрация по въвеждането на данни, административният секретар отговаря за разпределението й съобразно функционалните възможности на системата и длъжностните характеристики на служителите;

6. организира обнародването на списъка на насрочените за разглеждане съгласно чл. 289 ГПК дела;

7. контролира системното водене и надлежното съхраняване на справочните книги, водени от специализираната администрация;

8. извършва и други дейности, възложени му от главния секретар.

Глава втора
СЕКРЕТАР НА КОЛЕГИЯ

Чл. 42. (1) Секретарят на колегия:
1. организира и контролира работата на съдебните деловодители и съдебните секретари в съответната колегия;

2. организира провеждането на общите събрания на колегията;

3. участва като секретар в заседанията на общите събрания на съдиите от съответната колегия;

4. води и съхранява срочните книги за откритите заседания на общите събрания на съответната колегия;

5. участва като съдебен секретар в съдебните заседания по дела, образувани пред тричленен и петчленен състав в съответната колегия;

6. изготвя списъци по образуваните и насрочени пред петчленния състав дела;

7. обявява постановените решения от общото събрание на колегията или от петчленния състав;

8. подрежда в канцеларски дела и съхранява постъпващите книжа, които не се образуват в съдебни дела или не се отнасят до образувани дела, и изготвя отговори по повод постъпила в съответната колегия кореспонденция;

9. изготвя сведения за дейността на колегията;

10. изготвя необходимите книжа по съдебни поръчки;

11. обучава новопостъпилите в колегията съдебни служители;

12. участва в комисии за проверка и изготвяне на предложения за предаване на архивни документи на Държавния архивен фонд.

(2) При отсъствие на секретаря на съответната колегия неговите функции се поемат от съдебен служител, назначен на длъжност "секретар", който се определя от административния секретар.

Чл. 43. (1) Секретарят на колегията е пряко подчинен на административния секретар.

(2) Съдебните деловодители и секретари от съответната колегия са подчинени пряко на секретаря на колегията.

Глава трета
ЗВЕНА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел І
Служба "Регистратура"

Чл. 44. Служба "Регистратура":
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;

2. приема, подготвя и изпраща изходящата кореспонденция;

3. въвежда и осигурява на книжен и електронен носител информацията за входящата и изходящата кореспонденция;

4. регистрира и разпределя постъпилите дела и книжа;

5. извършва справки за постъпилата и изпратената кореспонденция.
Чл. 45. (1) В служба "Регистратура" се водят на електронен и книжен носител следните регистърни книги:

1. входящ регистър за постъпващите за разглеждане във ВКС дела;

2. входящ регистър на постъпващата кореспонденция;

3. изходящ регистър на експедираните от ВКС дела и преписки до всички съдилища в страната, извън тези на територията на София;

4. разносна книга за върнатите на други съдебни инстанции на територията на София дела или преписки;

5. разносна книга за разпределената поща по колегии и отделения;

6. книга за получените по пощата и от бюро "Призовки" при Софийския градски съд призовки и съобщения, изпратени от ВКС;

7. книга за предаване на постъпилата кореспонденция в отделенията на ВКС.

(2) За всяка календарна година се завежда отделна регистърна книга.

Чл. 46. (1) При постъпването на делата в служба "Регистратура" се въвеждат следните данни в деловодната система:

1. дата на регистриране;

2. входящ номер;

3. изходящ номер, с който делото е изпратено;

4. инстанция или ведомство, от което делото пристига;

5. номер на делото, което се изпраща;

6. описание на приложенията;

7. данни за колегията, в която делото постъпва;

8. данните за номера на обратната разписка, в случай че книжата са получени по пощата, и датата на пощенското клеймо.

(2) Входящият номер и датата на регистриране се вписват върху съпроводителното писмо, с което е изпратено делото.

(3) Регистрирането и обработването на класифицираната информация се извършва от длъжностно лице, имащо разрешение за достъп по Закона за защита на класифицираната информация.

(4) Регистрирането на дела, съдържащи класифицирана информация, се извършва в съответствие с изискванията на Закона на защита на класифицираната информация.

Чл. 47. (1) Входящите номера на регистъра за постъпващите във ВКС дела са във възходящ ред.

(2) Входящият номер се поставя на първата страница на подадения или получен по пощата документ.

(3) При получаване на пощенска пратка се запазва пликът с пощенското клеймо.
Чл. 48. Входящият регистър за получената в съда кореспонденция – писма, жалби, заявления и други, съдържа:

1. входящ номер;

2. дата и час на постъпване;

3. име на подателя;

4. описание на приложените книжа и данни за направлението им.
Чл. 49. В изходящия регистър се вписват всички дела и книжа, които съдът изпраща. Чл. 50. При изпращането на всяко дело в деловодната система се вписват:

1. изходящ номер;

2. дата на изпращане;

3. номер на делото във ВКС;

4. описание на приложенията;

5. адресат.

Чл. 51. Изпращането на делата се извършва чрез пощенски оператори или куриер.

Чл. 52. Въведените в деловодната система данни, касаещи входящата и изходящата поща на съда, не могат да се подменят. При неправилно въведени данни се извършва корекция от длъжностното лице, отговарящо за деловодната система.

Чл. 53. Постъпилите в служба "Регистратура" дела и книжа се обработват и предават на отделенията до края на всеки работен ден, в който са получени, или най-късно в началото на следващия работен ден. Съдебният деловодител получава постъпилите дела срещу подпис в описа.

Чл. 54. Описите след подреждане представляват книгата за постъпления, като единият екземпляр се съхранява в служба "Регистратура", а вторият екземпляр – в деловодствата на колегиите.

Чл. 55. В разносната книга се вписват всички дела и книжа, които се изпращат от ВКС до други съдилища на територията на София или други ведомства в столицата.

Чл. 56. В разносната книга се вписват:

1. номер на делото и отделението, в което то е било образувано;

2. дата на изпращане, дата на предаване;

3. име и подпис на получаващия.

Чл. 57. В книгата за получените по пощата и от бюро "Призовки" при Софийския градски съд и Софийския районен съд призовки и съобщения се вписват:

1. дата на получаване;

2. институция, откъдето се получава съобщението;

3. номерът на образуваното във ВКС дело;

4. направлението в службите при ВКС.

Чл. 58. Водените в служба "Регистратура" книги подлежат на съхранение в сроковете, посочени в номенклатурата на ВКС.

Чл. 59. За подадени в служба "Регистратура" жалби и молби на подателя се предоставя входящ номер и дата

или номер и дата върху втория им екземпляр.

Чл. 60. Върнатите след послужване висящи дела се вписват във входящия регистър и се предават в отделението, в което са били образувани, за продължаване на съдопроизводствените действия под номера, под който първоначално са били образувани.

Чл. 61. Книжа, които не се отнасят към образувано дело или преписка или посочените данни са непълни и неточни, се записват във входящия регистър и се предават на секретаря от съответната колегия за докладване на зам.-председателя на съда.

Чл. 62. Съдебният служител в служба "Регистратура" следи за канцеларския вид на постъпващите в съда дела и проверява наличието на всички описани в съпроводителното писмо приложения и веществени доказателства.

Чл. 63. Веществените доказателства след получаването им се предават на съответния деловодител.
Чл. 64. Книжа по образувани във ВКС дела се регистрират и незабавно се предават в служба "Съдебно

деловодство".

Раздел ІІ
Служба "Съдебни секретари"

Чл. 65. Служба "Съдебни секретари" се състои от съдебните секретари, разпределени по колегии и отделения. Чл. 66. (1) Съдебните служители на длъжност "съдебен секретар":

1. присъстват при открити съдебни заседания и писмено оформят протоколите по делата в тридневен срок от деня на съдебното заседание;

2. въвеждат данни в деловодната система за лицата, които се призовават по делата;

3. изготвят списък за призоваване на страните по делата, вещи лица и свидетели;

4. подреждат приетите по делото доказателства и предават делото на съдията докладчик; отложените дела се предават срещу подпис на деловодителя на отделението за изпълнение на протоколните определения на съда;

5. изготвят съобщения до страните по делата за дадените от съда указания;

6. изготвят съдебни удостоверения;

7. съдебните секретари от гражданска и търговска колегия следят за пълнотата на извлечените от деловодната система данни за призоваване на страните по делата по реда на чл. 289 ГПК, като проверяват пълнотата на списъка на делата, данните по датата на съдебното заседание, отделението, в което е образувано делото, номера на делото във ВКС и годината на образуването му, номера на делото, срещу чието решение е подадена касационната жалба, имената на всички касатори с данни за адресите и за пълномощниците им, имената на всички ответници по касационната жалба с данни за адресите и пълномощниците им;

8. изготвят списъците за насрочените по дати дела и ги поставят на определените за това места;

9. един ден преди съдебното заседание нанасят в срочната книга: дата на съдебното заседание, съдебен състав, име на съдебния секретар, номер на делото, основание за образуване пред ВКС и страни;

10. отразяват в деловодната система данни по делото:

а) данните за страните и пълномощниците им;

б) данните за откритите и закритите съдебни заседания;

в) данните за движението на книжа по делото и за действия на секретаря по делото;

г) данните за съдебните актове по делото – номер и дата, диспозитив, кратък резултат, текст, включително и с изличени лични данни и др., след обявяване на съдебния акт в срочната книга;

д) данните за изхода и експедирането на делото;

11. изготвят "дубликати" на делата при предоставяне на делото на вещи лица – експерти, и прилагат в дубликата списък за призоваване на страните за следващо съдебно заседание и разписка, предоставена от вещото лице – експерт;

12. вписват глоби в книгата за наложените глоби, наложени с протоколни определения;

13. издават изпълнителни листове въз основа на разпореждане на председател на отделение или съдия докладчик за присъдени в полза на съда държавни такси, глоби и други вземания; издаденият изпълнителен лист се изпраща на съответния компетентен орган за събиране на вземанията;

14. изготвят необходимите книжа за съдебни поръчки;

15. изготвят искания на съда за събиране на доказателства по Регламент ЕО No 1206 от 2001 г. на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събиране на доказателства по граждански и търговски дела;

16. съставят документи за изплащане на суми за разноски, възнаграждения на вещи лица, свидетели, служебни защитници;

17. изпълняват разпорежданията на съда, дадени в открито или закрито съдебно заседание;

18. най-малко 10 дни преди съдебно заседание секретарят, който ще участва в откритото съдебно заседание, проверява редовността на призоваване на страните по делата и докладва да съдията докладчик;

19. изготвят съпроводителните писма, прошнуроват, прономероват и подпечатват крайния лист на делото преди връщането му на инстанцията, от която е получено;

20. издават преписи от постановени от ВКС съдебни актове след разпореждане на председателя на отделението или на съдията докладчик;

21. изготвят сведения за постъпилите във ВКС дела по показатели, утвърдени от председателя на съда;

22. участват в годишни инвентаризации и изготвят опис на несвършените в края на отчетния период дела и предоставят необходимите статистически данни на административно звено "Информационни системи, комуникации и съдебна статистика";

23. изготвят и изпращат писма до началниците на местата за задържане и лишаване от свобода за довеждане на лишени от свобода, призовани по наказателни дела;

24. изготвят и изпращат писма с искания за определяне на служебни защитници.

(2) Съдебни секретари, получили разрешение за достъп до класифицирана информация, издадено съгласно изискванията на Закона за достъп до класифицирана информация, изготвят съдебните протоколи и обработват делата, съдържащи класифицирана информация.

Чл. 67. (1) Съдебните секретари водят следните книги:

1. срочна книга за открити съдебни заседания;

2. книги за закрити заседания;

3. книга за наложените глоби.

(2) За всяка календарна година се завежда отделна книга.
Чл. 68. Срочната книга за открити съдебни заседания съдържа:

1. дата на съдебното заседание;

2. състав на съда;

3. докладчик по делото;

4. номер на делото;

5. страни по делото, номер на делото, чийто съдебен акт се атакува, номер на атакувания съдебен акт и име на съда;

6. номер на решение или определение, постановено в открито съдебно заседание;

7. дата на обявяване на съдебния акт;

8. причини за отлагане на делото в случай на отлагане.

Чл. 69. Съдебните секретари вписват в срочната книга за открити заседания данните по предходния член един ден преди съдебното заседание; номерът на съдебния акт се задава след обявяването на делото за решаване.

Чл. 70. (1) С обявяването на решението в срочната книга то се обявява и в деловодната система.

(2) Номерата на постановените в една календарна година решения са във възходящ ред. Чл. 71. (1) Книгите за закрити заседания съдържат:

1. пореден номер;

2. номер на делото;

3. страни по делото, номер на делото, чийто съдебен акт се атакува, номер на атакувания съдебен акт и име на съда;

4. съдебен състав и докладчик;

5. номер на съдебния акт;

6. дата на обявяване;

7. диспозитив на постановения съдебен акт;

8. данни къде е изпратено делото и подпис на длъжностното лице.

(2) За постановените в закрито заседание определения по допускане на касационното обжалване по граждански и търговски дела се води отделна книга.

Чл. 72. Копие от писмата, с които се отговаря на граждани по въпроси, по които няма образувани дела във ВКС, ведно с молбата подлежат на съхранение и се класират в отделни папки "Канцеларско дело" за всяка една календарна година, по възходящ ред на молбата, регистрирана в съда.

Чл. 73. (1) Съдебните секретари обработват делото след постановяване на съдебното решение и го предават в служба "Регистратура" за връщането на инстанцията, от която е постъпило.

(2) На всяка страница в горния десен ъгъл на копието от съдебното решение или определение съдебните секретари слагат печат, удостоверяващ, че копието е вярно с оригинала, полагат подпис и го предават на съдебния архивар срещу подпис.

(3) Образуваните пред ВКС дела по реда на чл. 47, ал. 1 ЗМТА след постановяване на решението се предават от съдебния секретар на служба "Архив", като на връщане подлежи само приложеното арбитражно дело. На корицата на всяко дело съдебният секретар поставя отметка, че същото е архивирано, и полага подпис.

(4) При изпращане на образувано пред ВКС дело, по което съдът се е произнесъл за подсъдността на спора, делото се изпраща на инстанцията, която е определена да разгледа делото, а копие от определението на съда ведно със съпроводително писмо се изпраща и на инстанцията, от която делото е постъпило.

Раздел ІІІ
Служба "Съдебно деловодство"

Чл. 74. Служба "Съдебно деловодство" се състои от съдебните деловодители, разпределени по колегии и отделения, съдебните информатори и е съдебен деловодител – компютърна обработка на данни.

Чл. 75. Служба "Съдебно деловодство":

1. води азбучния указател;

2. обработва образуваните дела;

3. въвежда данни в деловодната система за образуваните в отделението дела и създава на книжен носител описна книга;

4. води и съхранява книгата за веществени доказателства;

5. докладва постъпилите книжа по делата;

6. следи движението на делата и тяхната наличност в отделението, в което са образувани;

7. отразява в деловодната система момента на изпращане на делото на доклад, причината за неговото докладване и дата на връщане от доклад;

8. изпраща призовки за насрочените дела;

9. участва при извършване на годишни инвентаризации;

10. осигурява информация на страните по делата и на техните процесуални пълномощници по образуваните дела; справки могат да се извършват и по телефон.

Чл. 76. В служба "Съдебно деловодство" се водят на електронен и хартиен носител:

1. азбучен указател за образуваните в колегиите и отделенията граждански, търговски, наказателни дела и частни производства;

2. описни книги;

3. книга за веществените доказателства;

4. докладна книга.
Чл. 77. (1) За образуваните в колегиите дела се водят азбучни указатели.

(2) Азбучният указател се подрежда по азбучен ред по собственото име на страната, инициирала образуването на съответното производство, на подсъдимия или осъдения.

Чл. 78. Данните в деловодната система при образуване на делата се отпечатват в описни книги.
Чл. 79. Описната книга и азбучникът се разпечатват всеки календарен месец, като в края на годината се

прошнуроват, прономероват и подпечатват с печата на съда.
Чл. 80. Всяка колегия при ВКС води отделна книга за веществените доказателства. Чл. 81. (1) Книгата за веществени доказателства съдържа следните данни:

1. пореден номер;

2. дата на постъпване;

3. номер на делото, по което са приложени веществените доказателства;

4. описание на веществените доказателства и подпис на длъжностното лице, което ги е получило.

(2) За веществените доказателства се попълва и картон, съдържащ данни за лицата, извършвали справка или проучвали веществените доказателства.

Чл. 82. (1) Всяко отделение в съда води отделна докладна книга, в която се вписват делата, изпратени на доклад.

(2) В докладната книга се вписват датите на изпращане и връщане на делото и причините за неговото изпращане.

Чл. 83. (1) Постъпилите от служба "Регистратура" в служба "Съдебно деловодство" дела се докладват незабавно на председателя на отделението или на съдебния помощник към отделението за извършване на предварителна проверка за формална допустимост и редовност на жалбата или на молбата за отмяна.

(2) След разпореждане на председателя на отделението за образуване делата се разпределят на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.

Чл. 84. След образуване на делото то се поставя в корици за цветово кодиране, като гражданските дела се поставят в зелена корица, частните граждански дела – в синя корица, гражданските дела, подлежащи на разглеждане пред петчленен състав на гражданска колегия – в лилава корица; наказателните дела – в червена корица, частните наказателни дела – в оранжева корица; търговските дела – в бяла корица, частните производства по търговски дела – в светлосиня корица, а подлежащите на разглеждане пред петчленен състав на търговската колегия дела – в светлолилава корица.

Чл. 85. В досието на делото последователно се подреждат:

1. съпроводителното писмо с данни за входящия номер и датата на постъпване в съда;

2. квитанцията за внесена държавна такса;

3. подадената касационна жалба, молби за отмяна на влезли в сила решения, исковите молби за отмяна на арбитражни решения;

4. постъпилите отговори срещу подадени касационни жалби или молби за отмяна.

Чл. 86. След образуване и насрочване на делото с разпореждане на председателя на отделението деловодителят нанася върху лицевата страна на корицата:

1. номера на делото;

2. страните;

3. датата на образуване.

Чл. 87. (1) При постановяване на определения от тричленни съдебни състави, по които следва да бъде образувано производство пред петчленен състав или друг тричленен състав на съответната колегия, копие от определението ведно с делото се представя в служба "Регистратура" за вписване на входящ номер и дата на постъпване в петчленния състав.

(2) При постановяване на решение или определение за връщане на делото за ново разглеждане от тричленен състав делото се образува под нов номер след въвеждане на входящ номер и дата.

Чл. 88. Изпратените от въззивните или първоинстанционните съдилища дела въз основа на искания за поправка на очевидна фактическа грешка, допълване или тълкуване и за произнасяне по молби за изменение на решение в частта за разноските не се образуват под нов номер.

Чл. 89. По писмена молба на страните и техните процесуални представители и след разрешение на съдия деловодителят издава съдебни удостоверения, преписи и извлечения от приложените към делата книжа в деня на подаване на молбата или най-късно на следващия ден.

Чл. 90. (1) След образуването на делото в деловодната система се въвеждат:

1. датата на образуване;

2. номерът на образуваното във ВКС дело;

3. колегията и отделението, в което се образува;

4. инстанцията, от която делото идва;

5. номерът на делото, чийто акт се атакува;

6. първоинстанционният съд, където делото е образувано;

7. номерът на делото в първата инстанция;

8. датата на насрочване;

9. основанието за образуване;

10. текстът от закона, предмет на спора;

11. регистрираните имена на страните в процеса.

(2) Съдебните деловодители от гражданска и от търговска колегия следят за пълнотата на извлечените от деловодната система данни за призоваване на страните по делата по реда на чл. 289 ГПК, като проверяват пълнотата на списъка на делата, данните по датата на съдебното заседание, отделението, в което е образувано делото, номера на делото във ВКС и годината на образуването му, номера на делото, срещу чието решение е подадена касационната жалба, имената на всички касатори с данни за адресите и пълномощниците им.

(3) По производствата по отмяна на влезли в сила решения по граждански и търговски дела или при отлагане на такива дела, както и по наказателни дела страните се призовават с призовки.

Чл. 91. Служителите на длъжност съдебен деловодител – компютърна обработка на данни:

1. оформят изготвените от съдията докладчик на чернова съдебни решения и в окончателен вид ги представят за проверка, като полагат инициалите си за достоверност на съдържанието с предоставената чернова от акта;

2. изготвят различни документи по задачи, възложени от административния секретар.

Чл. 92. (1) Веществените доказателства, които се предават от служба "Регистратура" в служба "Деловодство", се регистрират от деловодителя в книгата за веществени доказателства.

(2) Приемането на веществените доказателства се удостоверява със стикер, трайно прикрепен към опаковката на вещественото доказателство. Върху стикера се вписват номерът на делото и регистрацията в книгата за веществени доказателства и той се подписва от приемащия и предаващия служител.

(3) Деловодителят описва веществените доказателства по начин, гарантиращ точна идентификация.

Чл. 93. След постановяване на решение по делото, по което е имало представени веществени доказателства, те се връщат на съдебната инстанция, където се изпраща и делото, с отразяване на датата и подпис на длъжностното лице, получило в служба "Регистратура" доказателствата.

Чл. 94. В съпроводителното писмо, с което се изпраща делото, се вписват данни за изпращането и на веществените доказателства с подробно описание на същите. Съпроводителното писмо се подписва от председателя на отделението и съдебния секретар.

Чл. 95. Постъпилите и образуваните във ВКС дела се подреждат в шкафове с изключение на образуваните дела, съдържащи класифицирана информация.

Чл. 96. Спрените и оставените без движение дела и тези, по които тече срок за извършване на процесуални действия, се подреждат отделно.

Чл. 97. При постъпване на книжа по дело, което в момента не се намира в съдебното деловодство, те се подреждат в дубликата на делото.

Чл. 98. (1) Несвършени във ВКС дела не се прилагат като доказателства към други дела.

(2) При направено искане от други органи от съдебната власт след разпореждане на съдията докладчик делото

може да бъде изпратено на друг съд или прокуратура.

Чл. 99. Съдебните служители, на които е поверено съхранението и пазенето на образувани пред ВКС дела, следят да не се:

1. правят отметки и зачертавания по делото;

2. изваждат приложения или доказателства от кориците на делото;

3. изнасят дела от съответната канцелария, в която към момента делото се намира на съхранение.

Чл. 100. (1) В служба "Съдебно деловодство" се съхраняват разписките за връчени съобщения и призовки до страните по делото.

(2) Върнатите в цялост съобщения и призовки незабавно се докладват на съдията докладчик.

(3) При призоваване по телефон съдебният служител, извършил тези действия, прави отбелязване в списъка за призоваване на лицата на коя дата и в колко часа е извършен телефонният разговор, както и името на лицето, получило съобщението, и се подписва.

(4) Когато се призовават затворници или служещи във войската или в поделения на МВР, призовките със съответните съпроводителни писма се изпращат до съответния началник или командир.

(5) Призовките и съпроводителните писма, изходящи от ВКС, се подписват от длъжностното лице, извършващо призоваването, а съпроводителните писма – и от председателя на съответното отделение.

(6) В съпроводителното писмо за призоваване на арестанти се указва задължително ли е явяването на лицето.

Чл. 101. По дела, по които решението или определението на ВКС подлежи на обжалване пред петчленен състав (или пред друг тричленен състав – след 01.03.2008 г.), съдебният деловодител изпраща съобщение до страните, за което прави отбелязване върху решението.

Чл. 102. (1) При изпращане на дело за послужване на друг орган на съдебната власт преди постановяване на съдебен акт от ВКС в съпроводителното писмо се посочва датата, за която делото е насрочено.

(2) Съпроводителното писмо се подписва от председателя на отделението или съдия докладчик и от съдебния секретар.

(3) В деловодството остава на съхранение направеният дубликат, който съдържа копие от писмото и копие от списък за призоваване на страните.

(4) На корицата на дубликата се вписват номерът на делото и данни, че представлява дубликат.

Чл. 103. (1) Загубено или унищожено във ВКС дело се възстановява след щателна проверка.

(2) След проверката, в случай че делото не се намери, се съставя акт от секретаря на колегията, където делото е било образувано.

(3) Съставеният акт се докладва на председателя на отделението, след което делото се изпраща на първоинстанционния съд за провеждане на процедура по възстановяване на първоинстанционното производство.

Чл. 104. В служба "Съдебно деловодство" се обособява адвокатска стая, където насрочените дела се съхраняват и предоставят за справки и проучване на страните по делата, на техните процесуални представители и адвокатите.

Раздел ІV Служба "Архив"

Чл. 105. (1) Служба "Архив":
1. дава справки по архивираните описни и срочни книги, азбучни указатели;

2. приема заявления за издаване на заверени преписи от съдебни решения и определения, постановени от ВКС, и незабавно ги докладва;

3. след разпореждане на председател на отделението или съдия и внасяне на държавна такса издава преписа;

4. предоставя за четене постановени от ВКС съдебни актове;

5. приема заявления за издаване на незаверени преписи от решения и определения, постановени от ВКС, и ги издава след заплащане на държавна такса, когато заявленията са подадени от адвокат, страна по делото или неин пълномощник.

(2) Заявлението за издаване на препис от решение или определение ведно с квитанцията за внесена държавна такса остава на съхранение във ВКС.

Чл. 106. В служба "Архив" се съхраняват всички дела, по които ВКС е първа инстанция, и тълкувателните дела, копия от решения, постановени в открито съдебно заседание от съдебните състави на ВКС, копия от определенията, с които производството по делото се прекратява в открито съдебно заседание, определенията, постановени в закрито заседание.

Чл. 107. Копията от постановените съдебни актове се комплектуват по отделения за всяко отделение, като се класират по възходящ ред на номера на акта за всяка една календарна година.

Чл. 108. След обявяване на всички съдебни актове в съответната срочна книга и в книгата за закрити заседания за всяка календарна година копията от съдебните актове се предават за подвързване и подлежат на съхранение в библиотеката на ВКС.

Чл. 109. На съхранение в служба "Архив" подлежат описните книги, срочните книги за открити заседания, книгите за закрити заседания, азбучните указатели.

Чл. 110. Книгите и канцеларските дела се предават в служба "Архив" след номериране.
Чл. 111. Свършените през текущата година дела, по които ВКС е първа инстанция, и свършените тълкувателни

дела се предават в служба "Архив" от служба "Съдебно деловодство" в началото на всяка календарна година.

Чл. 112. При предаване на архивните материали в служба "Архив" се извършва вписване в архивни книги, отделни за първоинстанционните и за тълкувателните дела.

Чл. 113. Архивната книга се води от съдебния архивар. Чл. 114. Архивната книга съдържа:

1. номер на връзката;

2. архивен номер;

3. номер на образуваното във ВКС дело;

4. отделението, в което е било образувано делото.

Чл. 115. На всяка връзка на свършените дела се поставя картон с данни за номера на връзката и кои архивни номера на дела се съдържат в нея.

Чл. 116. (1) За предаване и приемане на свършените дела съдебният деловодител изготвя опис в два екземпляра – за служба "Съдебно деловодство" и за служба "Архив".

(2) Екземплярите от описите за предадени дела се подреждат в книга, която се съхранява в служба "Архив".

Чл. 117. Съдебният деловодител след предаване на свършените дела в служба "Архив" извършва отметка в описната книга с отразяване срещу номера на образуваното дело на архивния номер, под който е архивирано.

Чл. 118. Сроковете за съхранение и видовете документи се определят с номенклатура на делата, одобрена от председателя на ВКС и утвърдена от директора на Централния държавен архив.

Чл. 119. (1) Експертна комисия, назначена от председателя на съда, определя кои канцеларски дела или други документи подлежат на унищожаване в съответствие с утвърдената номенклатура на делата във ВКС и изготвя протокол-опис за одобрение от председателя на съда.

(2) Един от одобрените описи остава на съхранение във ВКС, а другите две копия се изпращат на Централния държавен архив за утвърждаване.

(3) Архивните материали се унищожават след утвърждаване от Централния държавен архив по предложение на експертната комисия.

(4) Не подлежат на унищожаване материали, които имат научно или историческо значение, както и

постановленията на ВКС и решенията на общите събрания на колегиите.
Чл. 120. В служба "Архив" се обработват и съхраняват сканираните решения, постановени от ВКС.

ЧАСТ ПЕТА
СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Глава първа НАЗНАЧАВАНЕ

Чл. 121. (1) Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на администрацията на ВКС въз основа на Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, издаден от ВСС.

(2) Броят на съдебните служители за ВКС се определя от ВСС по предложение на председателя на ВКС.

Чл. 122. При назначаване на съдебни служители във ВКС се прилагат разпоредбите на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 123. (1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на ВКС, се назначава от председателя на съда след провеждане на конкурс.

(2) За съдебен помощник се назначава лице, издържало конкурс за съдебен служител.

(3) При назначаване на съдебен служител на друга длъжност в администрацията на ВКС, както и при преместването му от администрацията на друг орган на съдебната власт, конкурс не се провежда.

Чл. 124. (1) Назначаването на главен секретар се извършва след провеждане на конкурс.

(2) Конкурсът за длъжността "главен секретар" се организира от председателя на ВКС.

(3) Конкурсът се провежда от комисия, назначена с писмена заповед на председателя на ВКС.

(4) Комисията заседава в пълния си състав и приема решения с обикновено мнозинство.

(5) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

(6) Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат.

(7) Председателят провежда събеседване с класираните на първите три места и определя спечелилия кандидат.

Чл. 125. (1) Конкурсът за длъжността "главен секретар" се обявява от председателя с писмена заповед, в която се определят:

1. длъжността, за която се провежда конкурсът;

2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;

3. специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от председателя на съда;

4. начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;

5. необходимите документи, мястото и срокът за подаването им;

6. общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

(2) Обявлението по ал. 1 се публикува в един централен ежедневник и се поставя на общодостъпното място по ал. 1, т. 6.

(3) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал. 1, кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за длъжността.

Чл. 126. (1) Конкурсът за другите длъжности извън длъжността "главен секретар" се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на председателя на съда за всеки конкурс. В заповедта се определя и поименният състав на комисията.

(2) Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство.

(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Чл. 127. (1) Конкурсът се обявява от председателя на съда с писмена заповед, в която се определят:

1. длъжността, за която се провежда конкурсът;

2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;

3. специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от председателя на съда;

4. начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;

5. необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;

6. общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

(2) Обявлението за конкурса се публикува в един централен ежедневник и се поставя обявление на общодостъпното място по ал. 1, т. 6.

(3) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал. 1, кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за длъжността.

Чл. 128. (1) Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление, не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

4. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, определени в заповедта за откриване на конкурс.

Чл. 129. (1) Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността.

(2) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

(4) В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват в неговата интернет страница не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

(7) Недопуснатите кандидати могат да подадат жалба до председателя на съда в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Председателят на съда се произнася окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Чл. 130. (1) Когато няма допуснати кандидати, председателят на съда с писмена заповед прекратява конкурсната процедура.

(2) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

(3) Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат.

Чл. 131. (1) В 7-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на председателя на съда протокол от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

(2) Председателят на съда провежда събеседване с класираните от комисията кандидати.

(3) Трудовото правоотношение възниква с лицето, определено от председателя след събеседването.

(4) На назначения служител се връчва лично срещу подпис длъжностна характеристика, съобразена с условията на типовите длъжностни характеристики на служителите в администрацията на ВКС.

Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 132. Съдебните служители са длъжни да изпълняват задълженията си в съответствие със своите индивидуални длъжностни характеристики.

Чл. 133. (1) Работното време на администрацията на ВКС е от 8,30 до 17 ч. с половин час обедна почивка.

(2) Съдебните служители са длъжни да спазват работното време в изпълнение на служебните си задължения.

(3) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебния служител временно – до 45 работни дни в годината, при служебна необходимост.

(4) При служебна необходимост съдебният служител е длъжен да изпълнява служебните си задължения и извън работното време.

Чл. 134. Съдебните служители дават справки на страните и на процесуалните им представители за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната почивка се

ползва по график.

Чл. 135. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, на юридическите лица и на държавата.

(2) Спазват Етичния кодекс на съдебните служители, одобрен от ВСС.

(3) Съдебните служители са политически неутрални при изпълнение на служебните си задължения.

(4) При работа с лични данни на физически лица спазват изискванията на Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове.

Чл. 136. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение, което да не уронва престижа на съдебната власт.

(2) Съдебните служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения в делово облекло и да носят табелка с името и длъжността си.

Чл. 137. Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 138. Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 139. Съдебните служители имат право да получават възнаграждението, определено за заеманата длъжност, съобразно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, приет от ВСС.

Чл. 140. Съдебните служители имат право да получават ежегодно суми за делово облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера.

Чл. 141. Съдебните служители имат право на основен отпуск и на допълнителен платен годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на допълнителни задължения в размер, определен от ВСС.

Чл. 142. Съдебен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от десет брутни месечни възнаграждения.

Чл. 143. При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от председателя на ВКС.

Чл. 144. За неуредените в тази глава въпроси относно правата и задълженията на съдебните служители се прилагат разпоредбите на глава осемнадесета "Администрация на органите на съдебната власт" от ЗСВ и Кодексът на труда.

Глава трета
АТЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В РАНГ

Чл. 145. (1) Всеки съдебен служител при доказана добра професионална квалификация може да бъде повишен в ранг след атестиране.

(2) Атестирането на съдебните служители има за цел:

1. установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и нейното съответствие с изискванията на длъжностната характеристика;

2. справедливо възнаграждение на съдебните служители;

3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;

4. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие. Чл. 146. Ранговете на съдебния служител са от пети до първи във възходяща степен.

Чл. 147. (1) При първоначално назначаване на длъжност в съда съдебният служител получава най-ниския ранг, определен в класификатора по чл. 341 ЗСВ за конкретната длъжност.

(2) При преназначаване на съдебен служител на друга длъжност във ВКС се запазва придобитият ранг, освен ако не е по-нисък от определения за новата длъжност минимален ранг.

(3) При преминаване на длъжност от друг орган на съдебната власт съдебният служител запазва придобития ранг.

Чл. 148. При повишаване в ранг съдебният служител получава и по-високо възнаграждение за ранг в размер, определен от ВСС.

Чл. 149. Повишаването в ранг се извършва след атестиране, с което се оценява качеството при изпълнение на служебните задължения от съдебния служител и се отчита прослуженото време във ВКС, в друг орган на съдебната власт, във ВСС, в Инспектората към ВСС и в Националния институт на правосъдието. Професионалната квалификация се отчита като съвкупност от знания и умения.

Чл. 150. (1) Атестирането на съдебните служители се извършва периодично, след прослужено време на съответната длъжност не по-малко от една година.

(2) За прослужено време по ал. 1 се счита и прослуженото време на длъжност с променено наименование, но със същите функционални задължения.

Чл. 151. (1) Атестирането на главния секретар, началника на кабинета на председателя, на служителя по сигурността на информацията и на съдебните помощници се извършва от председателя на съда.

(2) Съдебните служители, с изключение на посочените в ал. 1, се атестират от постоянно действаща комисия, назначена от председателя на съда.

Чл. 152. (1) Атестирането включва два етапа:

1. изготвяне на работен план: от първи декември до тридесет и първи декември;

2. изготвяне на оценка и вписване на резултатите в атестационен формуляр от първи ноември до тридесети ноември.

(2) При необходимост комисията провежда междинни срещи със съответния съдебен служител.

(3) Ако съдебният служител е отсъствал повече от половината на даден период за атестиране, същият ще се атестира през следващия период.

(4) Служителите, постъпили на длъжност във ВКС след първи декември, се атестират през следващия атестационен период.

Чл. 153. При атестиране на съдебен служител се вземат предвид изпълнението на индивидуалния работен план, както и реализираните изисквания при изпълнение на конкретните служебни задължения и професионалният опит.

Чл. 154. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са, както следва:

1. качествено изпълнение на задълженията – до 4 точки;

2. срочно изпълнение на задълженията – до 4 точки;

3. способност за самостоятелна работа – до 4 точки;

4. степен на подготвеност и възможност за работа с информационни технологии – до 3 точки:

5. степен на подготвеност и способност за работа с нормативни актове – до 3 точки;

6. усъвършенстване на професионалните знания и умения – до 3 точки;

7. инициативност, поемане на извънредна работа – до 4 точки;

8. взаимоотношения на съдебния служител с останалите служители – до 3 точки;

9. взаимоотношения на съдебния служител с магистрати – до 3 точки:

10. способност за работа в екип – до 4 точки;

11. конфиденциалност при изпълнение на задълженията – до 3 точки;

12. поведение при работа с граждани – до 4 точки;

13. равнопоставено отношение към граждани и адвокати – до 3 точки;

14. етично поведение на работното място – до 3 точки;

15. спазване на работното време – до 3 точки;

16. спазване на деловия стил на обличане в инструкцията – до 2 точки;

17. организационни умения – до 3 точки;

18. управленски компетенции и умения в областта на управлението – до 3 точки;

19. оценка на прекия ръководител – до 3 точки.

(2) При атестирането се вземат предвид и постъпилите сигнали и предложения.

(3) Преди атестирането се определят показателите, по които ще се атестират съдебните служители, според заеманата от тях длъжност.

Чл. 155. Показателите за оценката се вписват във формуляр и се определя обща оценка, която може да бъде 1, 2, 3, 4 и 5, като общият брой от точки е съобразно включените показатели:

1. оценка 1 – "отличен", атестираният изключително ефективно изпълнява работата си, значително над изискванията за длъжността, при получени от 62 до 59 точки или разлика от три точки между горната и долната граница, ако са изключени показатели;

2. оценка 2 – "много добър", атестираният редовно изпълнява задълженията си над изискванията, при получени от 59 до 53 точки или разлика от шест точки между горната и долната граница, ако са изключени показатели;

3. оценка 3 – "добър", атестираният като цяло изпълнява работата си на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава, при получени от 53 до 47 точки или разлика от шест точки между горната и долната граница, ако са изключени показатели;

4. оценка 4 – "задоволителен", атестираният изпълнява задълженията си под нивото на изискванията за длъжността, при получени от 47 до 41 точки или разлика от шест точки между горната и долната граница, ако са изключени показатели;

5. оценка 5 – "слаб", атестираният системно изпълнява задълженията си под нивото на изискванията за длъжността, при получени от 41 до 35 точки или разлика от шест точки между горната и долната граница, ако са изключени показатели.

Чл. 156. Комисията вписва общата оценка във формуляра за атестиране и запознава атестирания със съдържанието му.

Чл. 157. Формулярът се подписва от комисията и от атестирания.
Чл. 158. Съдебен служител, който не е съгласен с общата оценка, може да подаде до председателя на съда

мотивирано възражение в 7-дневен срок от запознаването и подписването на формуляра.
Чл. 159. Председателят на съда се произнася с решение в 7-дневен срок от подаване на възражението.

Чл. 160. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки не по-ниски от "оценка 2".

(2) Предсрочно повишаване в ранг се извършва при оценка "отличен", като следващо повишение се извършва по реда на ал. 1.

(3) Председателят на съда издава заповед за повишаване в ранг на съдебния служител.

Чл. 161. (1) Когато съдебният служител придобие право на повишаване в ранг, атестационният формуляр се представя на председателя на съда.

(2) Повишаването в ранг се извършва със заповед на председателя на съда.

(3) Съдебен служител, получил при едно от последните три атестирания оценка 4 "задоволителен" или 5 "слаб", няма право на увеличение на определената основна работна заплата за длъжността при промяна на Класификатора на длъжностите.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се приема от Висшия съдебен съвет на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната

власт.

§ 2. За неуредените в този правилник въпроси относно назначаването на съдебните служители, прекратяването на трудовите договори с тях и дисциплинарната отговорност се прилагат Кодексът на труда и Законът за съдебната власт.

§ 3. В двумесечен срок от влизане в сила на този правилник да се приведат в съответствие с него длъжностните характеристики на служителите, в чиито задължения е настъпила промяна или чиито изисквания за заемане на длъжността са променени.

§ 4. Този правилник отменя Правилника за администрацията на Върховния касационен съд (ДВ, бр. 66 от 2009

г.).