НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВСС

 

 

 

І. Цел

Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел гарантиране на открито и ефективно участие на гражданските и професионални организации при формулирането на стратегиите за реформи в съдебната власт, както и за осигуряване на обективност при техния мониторинг.

ІІ. Области на взаимодействие

1. Със създаване на Гражданския съвет Висшият съдебен съвет демонстрира воля да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество, ангажирани с реформата в съдебната система при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие.

2. Област на взаимодействие на Висшия съдебен съвет с Гражданския съвет е цялостната дейност на ВСС, към която има обществен интерес или която се нуждае от експертна подкрепа от страна на неправителствения сектор или професионалните организации.

ІІІ. Състав на Гражданския съвет

1. При учредяването на Гражданския съвет към ВСС членове са професионални и неправителствени организации, работещи в областта на правото и съдебната реформа, посочени в приложение No1.

2. Нови членове в Гражданския съвет се приемат от Гражданския съвет, чието решение се утвърждава от Висшия съдебен съвет. Кандидатите за членове

на Гражданския съвет подават в писмен вид регистрационна форма „Граждански съвет към ВСС” и удостоверение за актуално състояние – в оригинал и не по- старо от 6 месеца.

3. Членството в Гражданския съвет се прекратява с подаване на заявление до Гражданския съвет, който го приема за сведение и информира Висшия съдебен съвет.

3.1. Членството в Гражданския съвет се прекратява автоматично при 3 (три) последователни неявявания или неучастия в заседанията му.

4. Всяка организация запазва самостоятелността и правото си самостоятелно да се обръща към ВСС.

ІV. Функции на Гражданския съвет към ВСС

1. Подпомага ВСС при планиране и осъществяване на политики, свързани със законоустановените функции на ВСС. Анализира и оценява ефекта от провеждането им.

2. Подпомага експертно ВСС при разработване на програми и проекти в приоритетните за ВСС насоки.

3. Изготвя становища, предложения и препоръки за дейността на ВСС.

4. Сезира ВСС при възникнали обществени казуси и въпроси от компетентността на ВСС.

5. Изготвя становища в рамките на съгласувателните процедури при обсъждане на промени в законодателството, които засягат съдебната власт.

6. Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, лицата от съдебната система и гражданското общество.

V. Правила за работа

1. Гражданският съвет заседава съвместно с членове на ВСС. Всяка една от постоянните комисии на ВСС определя поне по един свой член за участие в заседанията. Всеки член на ВСС има възможност да участва в заседанията на Гражданския съвет.

2. Всяка една от професионалните и неправителствени организации определя поне по един свой представител за участие в заседанията на Гражданския съвет.

2.1. (нова) В случай, че НПО се представлява на заседанията на Гражданския съвет от друга организация – член на Гражданския съвет, то представляваната организация уведомява другите членове на Гражданския съвет за името и кръга на пълномощията на представителя.

3. Заседанията на Гражданския съвет се свикват от съпредседателите не по-рядко от веднъж на 2 месеца или при възникнала необходимост или по предложение на поне 3 от членуващите в Гражданския съвет организации. Дневният ред се определя от съпредседателите на Гражданския съвет.

3.1. Не се разглежда точка от дневния ред, ако не са предоставени писмени материали по темата или писмена аргументация за необходимостта от разглеждането й в Гражданския съвет.

4. Поканата с дневния ред за заседанията на Гражданския съвет се изпраща на имейл-адресите на всички членове на Гражданския съвет най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

5. Изменения в предварително обявения ред не се допускат.

6. За участие в заседанията могат да бъдат канени и експерти от други организации, съобразно техния предмет на дейност.

7. Постоянни сътрудници на Гражданския съвет са експертите от дирекция „Публична комуникация и протокол” на Администрацията на ВСС.

8. В зависимост от конкретните теми на заседанията в тях може да участват и други експерти от Администрацията на ВСС.

9. Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и от представител на организациите, членове на Гражданския съвет, избрани за период от 9 (девет) месеца. След изтичане на периода съпредседателите информират на заседание на Гражданския съвет за извършеното и за индикираните проблеми през периода.”

9.1. В процедурата по избор на съпредседател от квотата на неправителствените организации участват само организации, които изрично са заявили желание. Избраната организация посочва свой представител, който да изпълнява функцията на съпредседател в 7-дневен срок. При невъзможност на определения съпредседател да изпълнява временно функциите си, избраната организация посочва друг негов представител, за което уведомява своевременно организациите преди заседанието.

10. Актовете на Гражданския съвет се вземат с обикновено мнозинство от организациите, които присъстват или участват чрез писмени становища в провеждано заседание.“

10.1. Гласуването е явно и поименно и в протокола се отразява начинът на гласуване на присъстващите.

11. Заседанията на Гражданския съвет са открити за присъствие на журналисти.

12. Със заповед Главният секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в т. ч. завежда входящ и изходящ регистър на кореспонденцията.

13. Протоколът от заседанията се подписва от съпредседателите и от техническия сътрудник, след което се публикува на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в срок не по-късно от 2 месеца.

14. Участниците в Гражданския съвет не получават възнаграждение за заседанията.

15. Актовете на Гражданския съвет се разглеждат в съответната комисия на Висшия съдебен съвет и се внасят за разглеждане на заседание на Висшия съдебен съвет в срок не по-късно от 30 дни. Висшият съдебен съвет се произнася с мотивирано решение в срок не по-късно от 2 месеца.

16. Решенията на комисиите или ВСС по предложения на Гражданския съвет следва да бъдат мотивирани. Органът обсъжда и може да се позове на становища, отразени в протокола на Гражданския съвет, които не са били приети от Гражданския съвет, като това следва изрично да бъде записано в мотивите.

17. Изявления пред медиите от името на Гражданския съвет могат да се правят само заедно от двамата съпредседатели.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Гражданският съвет е създаден на основание на решение на Висшия съдебен съвет по протокол №53/13.11.2012 г. и протокол №1/2013 г.

§2. Настоящите правила за действие на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет са приети на заседание, проведено на 11.02.2013 г. по протокол №2, изм. и доп. на заседание, проведено на 25.06.2013 г. по протокол №6, изм. и доп. на заседание, проведено на 22.10.2013 г. по протокол №8, изм. и доп. на заседание, проведено на 7.03.2014 г. по протокол №12, изм. и доп. на заседание, проведено на 11.04.2014 г. по протокол No13, доп. на заседание, проведено на 11.07.2014 г. по протокол №16, изм. и доп. на заседание, проведено на 19.09.2014 г. по протокол №17.