НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВА И СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА НССС И РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ

 

 

І. ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА НССС е организирана и се осъществява в съответствие с изискванията на Устава на сдружението и действащите в страната финансови закони, изисквания и правила.

1. Настоящите правила за финансово управление и контрол, целят да осигурят:

А. икономично и ефективно постигане целите на НССС;

Б. спазване изискванията на действащото финансово законодателство;

В. прозрачност на решенията за поемане на финансови задължения и извършване на разходи;

Г. опазване на активите на сдружението;

Д. предотвратяване на грешки във функционирането на дейността на НССС;

Е. достоверност на счетоводната информация;

Ж. вземане на правилни управленски решения по финансови въпроси.

2. Бюджетът е основният финансов план на НССС, който се изготвя в края на всяка година, представя се за обсъждане в Управителния съвет на сдружението и се приема от Общото годишно събрание на НССС.

Отчетът на бюджета за изтеклата година също се одобрява от Общото събрание на сдружението.

3. Съгласно Устава на НССС, чл.22, председателят на НССС изпълнява бюджета на сдружението.

4. Изпълнителният секретар в съответствие с чл.23, т.3 организира правилното и редовното водене на счетоводството, както и цялостното координиране на дейността на НССС по финансовата политика.

5. Счетоводителят на сдружението информира два пъти годишно Управителният съвет на НССС за текущото изпълнение на бюджета.

При поискване изготвя и други справки по бюджета и финансовата политика на сдружението.

6. Управителният съвет формира комисия от членове на сдружението, която в съответствие с изискванията на финансовите правила съдейства за правилното провеждане на финансовата политика на НССС.

Изпълнителният секретар на УС на НССС е председател на комисията съгласно отговорностите му по чл.23 от Устава на сдружението.

7. Изпълнителният секретар, счетоводителят на сдружението и комисията по финансова политика към УС инициират и провеждат съвместни проверки с Контролния съвет на НССС по правилното събиране и превеждане на членския внос от членовете на сдружението и целесъобразното използване на средствата от УС и регионалните секции.

 

II. СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА НССС се организира като съвкупност от процедури и правила за текущо и периодично отчитане, определени в съответствие със Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти.

1. Счетоводството се осъществява, като финансовите отчети се съставят при спазване на основния счетоводен принцип – приходите и разходите се начисляват към датата на тяхното събитие и те се включват във финансовия отчет за периода, за който се отнасят.

2. Счетоводният период е от 1 януари до 31 декември. Управителният и Контролният съвет на НССС, както и други оторизирани органи, могат да изискат изготвянето на междинни счетоводни отчети.

3. Първичните документи, които се използват в НССС, са:

А. Касови операции - приходен касов ордер и разходен касов ордер.

Б. Банкови операции - платежно нареждане, вносна бележка, нареждане- разписка, платежно искане.

В. Разчетни отношения - трудов договор, допълнително споразумение, заповеди, декларации, граждански договор, сметка за изплатени суми, болничен лист.

Г. Материални активи - акт за приемане и предаване на активи, протокол за безвъзмездна сделка.

За достоверността на информацията в счетоводните документи отговорност носят длъжностните лица, които са ги съставили и подписали.

4. За отчитане на паричните средства в НССС се използват съответни сметки, съгласно Закона за счетоводството и другите финансови нормативи в страната.

5. Касови операции:

А. Отчитат се всички постъпления и извършени разходи в лева и валута по видове.

Б. Приходните касови ордери се подписват от разпоредителя с бюджета на НССС (председател или зам. председател на сдружението) и счетоводителя.

В. Касовите ордери се регистрират по ред, установен от правилата за счетоводния документооборот.

Г. Упражнява се контрол за отпускане на аванси за текущи разходи.

Д. Нов аванс се отпуска само след отчитане на получения преди това.

Е. Не се допуска към 31 декември на текущата година да останат неотчетени аванси за извършване на текущи разходи.

6. Каса на сдружението:

А. Приходните и разходните касови ордери се вписват в касова книга по хронологичен ред, като към тях се прилагат съответните първични счетоводни документи, вносни бележки, квитанции, фискални бонове, приемателно-предавателни протоколи и др.

Б. Касовата книга се води ежедневно;

В. От касата авансово се отпускат суми за изплащане на доставки и услуги, командировки, хонорари, неотложни разходи, служебни аванси.

7. Командировъчни средства.

А. Отпускането на командировъчни пари става в съответствие с правилата на Наредбата за командировките и в рамките на утвърдените за тази цел средства по бюджета на НССС.

Б. Командированото лице в тридневен срок след завръщането си от командировка прави отчет, като представя документи за извършени разходи – такса за резервации, нощувки, билети за транспорт и др.

В. Размерът на пътните пари за командировка се изплаща в рамките на определения размер срещу билет или друг документ.

Г. Размерът на дневните разходи се определя от Управителния съвет и е в рамките на 20.00 лв. за един ден командировка при нощувка и 10.00 лв. на ден при командировка в друго населено място без нощувка. При необходимост Управителният съвет на НССС може да определи и по-голям размер на командировъчните средства за дневни разходи.

Д. Командировките се отчитат не по-късно от три дни след завършването им с комплект от документи за изчисляването на полагаемите се пътни, дневни и квартирни пари.

Е. Към 31 декември на текущата година не се допуска да има неотчетени командировки.

8. Заплащане на лекторски за провеждане на обучения.

А. Размерът на лекторските за обучителите членове на НССС е 20.00 лв. за един астрономичен час, плюс 20.00 лв. за подготовка на обучението. В случай, че аудиторията надвишава 50.00 човека, размерът на лекторските е 40.00 лв. на астрономичен час. Определянето на хонорара се извършва от Председателя на УС след представяне на програмата за обучение по часове и модули.

9. Разходи за извършване на административна дейност в офиса – по приложение №1.

 

ІІІ. СЪБИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Организацията по събирането и отчитането на членския внос се извършва в съответствие с изискванията на чл.35 от Устава на НССС.

1. Членският внос се събира от членовете на НССС срещу подпис по ведомост по определен образец, която заедно с вносна бележка или бордеро се изпращат в централата на НССС. Изпращаните документи са оригинални, но могат да се дублират и по електронен път.

2. На всеки три месеца финансовата комисия съвместно със счетоводителя информират УС за преведения членски внос, редовността на регионалните секции и предлагат мерки при неотчетен членски внос.

3. Остатъкът от 40 % за регионалните секции на НССС се изразходва с решение на събрание на секцията.

4. Протоколът от събранието и оригиналите на финансовите документи, удостоверяващи направените разходи в секцията, се представят за осчетоводяване в централата на НССС.

 

ІV. РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ

1. Разходите по проекти се отчитат по сметките както за бюджета, с подсметка “Проекти", с цел упражняване на необходимия контрол и осигуряване на необходимата информация за донорите, отпуснали средствата.

2. При подготовка за работа по проекти и сключване на договори с донорските организации на свое заседание Управителният съвет заедно със счетоводителя на сдружението обсъждат и приемат на заседание план-сметка или бюджет за необходимите разходи по предстоящия проект и ги предлагат на донорите.

3. Класифицирането на разходите за всеки проект следва да се извършва в съответствие със специфичните изисквания за отчетност на съответния донор и по утвърдения бюджет на проекта.

 

V. СЪХРАНЯВАНЕ И АРХИВИРАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ДОКУМЕНТИ И СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

1. Счетоводната информация се съхранява на хартиен и технически носител и в архиви в офиса на сдружението съгласно изискванията на финансовите нормативни документи.

2. Срокът за архивиране и съхраняване на финансовите документи се извършва в съответствие със Закона за счетоводството.

 

Правилата са актуализирани и приети на заседание на Управителния съвет на НССС проведено на 06.02.2015 г.