НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Септември 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Няма изображение
ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

 

 

Настоящите правила имат за цел да регламентират принципно дейността на Регионалните секции на Националното сдружение на съдебните служители и работата на председателите им по начин, който да допринася за развитие на дейността на сдружението като цяло, увеличаване на членовете на сдружението, популяризиране на реализираните идеи и създадените добри практики и проведени мероприятия.

За осъществявате на целите на НССС е необходимо да бъде изградена работеща и ефективната връзка между регионалните секции, представлявани от председателите и членовете на Управителния съвет на НССС, отговорниците по секции и Председателя на УС на НССС.

Дейността на Националното сдружение на съдебните служители - като цяло и на отделните комисии при НССС - в частност, се намират в пряка зависимост от активността и дейността на регионалните секции и от коректната работа на председателите им.

 

І. РЕГИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ

1. Във всяка регионална секция се води на архив на секцията:

А. папка с ведомости;

Б. папка с протоколи от събрания;

В. папка с фактури - документи и протоколи за използваните/разходени средства от членския внос оставащ в РС;

Г. папка с входяща и изходяща поща;

Д. папка с документация за извършени ревизии в РС.

2. Всяка регионална секция периодично провежда свои общи събрания най-малко веднъж на три месеца, с предварително изготвени покана и дневен ред.

3. Общо събрание на РС воже да се проведе и при възникнала необходимост  за бсъждане и вземане на решения (по молби за отпускане на помощ от НССС и др.).

4. Всяка регионална секция провежда свое годишно отчетно събрание през последното тримесечие на календарната година и изготвя отчетен доклад. Отчетния доклад се изпраща на УС на НССС до края на календарната година.

5. Всяко регионална секция своевременно събира членския внос, отчита го и изпраща ведомостите на УС на НССС.

 

ІІ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕГИОНАЛНАТА СЕКЦИЯ

6. Председателят на РС следи за стриктното спазване на Устава на НССС и Етичния кодекс на съдебните  служители от своите членове.

7. Председателят на РС следи и отговаря за популяризиране дейността на своята секция, както и дейността на останалите регионални секции и УС на НССС сред съдебните служители, съдии и общественост.

8. Председателят на РС следи и отговаря за поддържането на документалния архив на своята секция.

9. Председателят на РС е длъжен да актуализира своевременно данните си за контакт при настъпила промяна, като уведоми незабавно УС на НССС.

10. Председателят на РС поддържа контакт с Председателя на съда, прекия си ръководител, съдиите и съдебните служители относно обучителния план на своята секция. Обучителния план се изготвя след предварително допитване и съгласуване на нуждите на всичките членове на РС.

11. Председателят на РС изпраща своевременно постъпилите молби от членовете на РС за отпускне на помощ от НССС, ведно с изискуемите документи.

12. Председателят на РС е деен, инициативен и поддържа връзка с определения за отговорник по секция член на УС на НССС, като го  информира за проведени мероприятия, инициативи, съвместни срещи с други РС и други извършени дейности, както и търси съдействие при необходимост. Постоянен ангажимент на Председателя на РС е осъществяването на непрекъснат контакт с членовете на УС на НССС и отговорника по секция. При възникнали въпроси и проблеми в секцията уведомява УС на НССС, респ. отговорника по секция – устно и писмено, или писмено по ел. поща – когато е необходимо решение на УС.

13. Председателят на РС следи и отговаря за получаването на информация за работата и взетите решения на УС на НССС и ги популяризира сред членовете на РС и ги изпълнява своевременно и коректно, когато това е указано. Председателят на РС следи за провеждането на заседания на УС на НССС, информира се за дневния ред, и при необходимост изпраща по ел.поща становища, мнения и предложения, изразени от членовете на РС, в резултат на проведено обсъждане. Поставя пред УС на НССС за обсъждане на други възникнали въпроси, касаещи регионалната секция.

14. Председателят на РС задължително участва в ежегодната среща между председателите на РС и членовете УС на НССС.

15. Председателят на РС уведомява своевременно УС на НССС относно постъпили заявления за приемане на член на НССС и/или прекратяване на членство. При прекратяване на членство следва лично да се запознае с мотивите, като уведомява УС на НССС и/или отговорника по секция за тези мотиви.

16. Председателят на РС отговаря за цялостното организиране на дейността на секцията.

 

Правилата са приети на Традиционната среща на 06-08.06.2014 г. в с. Лозенец