НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Април 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Няма изображение
ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 67 от 30.07.2013 г., в сила от 30.07.2013 г., изм., бр. 24 от 18.03.2014 г.

 

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се определят:
1. функциите на администрацията във Върховния административен съд (ВАС), неговата структура и

организация;

2. длъжностното разписание и типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, условията и редът за присъждане на рангове и за повишаване в ранг, както и редът за провеждане на конкурс за съдебни служители.

Чл. 2. Администрацията на ВАС се състои от главен секретар, кабинет на председателя, съдебни помощници и съдебни служители от отдел "Сигурност", дирекция "Специализирана администрация" и дирекция "Финансово и административно обслужване", организирани в отдели, служби и сектори.

Чл. 3. (1) Председателят назначава и освобождава съдебните служители в администрацията на ВАС.
(2) Председателят на ВАС определя, изменя и допълва структурата, вида, наименованието на съответните

звена, числеността и длъжностите в тях.

Чл. 4. При осъществяването на своята дейност администрацията на ВАС се ръководи от принципите на законност, бързина, ефективност, прозрачност, публичност и предвидимост съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица при спазване на професионалната етика на съдебните служители.

ЧАСТ ВТОРА

СТРУКТУРА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Глава първа ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 5. (1) Главният секретар ръководи работата на администрацията на ВАС и е пряко подчинен на председателя на съда.

(2) За главен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Право" с не по-малко от 5 години юридически стаж, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

(3) Главният секретар се назначава от председателя на ВАС след провеждане на конкурс.

(4) Докато упражнява длъжността си, главният секретар не може да членува в политическа партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа дейност.

Чл. 6. (1) Главният секретар:
1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на администрацията на ВАС;
2. осигурява организационната връзка между председателя на съда, неговите заместници, съдиите и

администрацията на съда;

3. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията и изпълнението на задълженията на съдебните служители;

4. създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;

5. организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите;

6. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;

7. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;

8. организира атестиране на съдебните служители по реда, предвиден в този правилник, и предлага промяна в ранговете и в трудовото им възнаграждение;

9. предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания; 10. организира процедурите по възлагане на обществени поръчки за нуждите на ВАС; 11. отговаря за управлението на административната дейност в съда;
12. организира процесуалното представителство по дела, по които ВАС е страна;

13. изпълнява и други задължения, възложени му от председателя на съда.
(2) При отсъствие главният секретар се замества от определен от председателя съдебен служител.

Чл. 7. (1) Главният секретар в изпълнение на правомощията си издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.

(2) Съдебните служители могат да оспорят незабавно пред председателя разпорежданията на главния секретар във връзка с изпълнение на служебните им задължения. Решението на председателя е окончателно.

Чл. 8. (1) Назначаването на главен секретар на ВАС се извършва след провеждане на конкурс, организиран от председателя на ВАС.

(2) Главният секретар получава основно месечно възнаграждение в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия във ВАС.

Глава втора
КАБИНЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Чл. 9. (1) Кабинетът на председателя изпълнява организационни, координационни и информационно-аналитични функции.

(2) Кабинетът на председателя се състои от началник на кабинета, съдебен помощник, експерт "Пресслужба и връзки с обществеността" и главен експерт "Протокол и международна дейност".

Чл. 10. За началник на кабинета на председателя се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и не по-малко от 8 години трудов стаж по съответната специалност, не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Чл. 11. Началникът на кабинета е пряко подчинен на председателя. Чл. 12. Началникът на кабинета на председателя:

1. организира и координира работната програма на председателя;

2. организира връзките на председателя с държавните органи, обществени организации и с други институции;

3. организира кореспонденцията на председателя;

4. осъществява непосредствената оперативна работа по подготовката на материалите за участие на председателя в международни и национални срещи;

5. осигурява организационно връзките на ВАС с международни институции и неправителствени организации;

6. координира подготовката на доклади и становища от името на председателя на съда по проблемите на административното правосъдие, както и във връзка с международното сътрудничество в тази област;

7. организира и осъществява връзките на председателя на съда и на заместниците на председателя с другите правораздавателни и правозащитни институции, държавните органи, обществените организации, медиите и гражданите;

8. подпомага работата на председателя чрез извършване на анализи и даване на становища, мнения и предложения;

9. организира задграничните командировки на председателя на съда, на заместниците на председателя и на съдиите, осигурява спазването на протокола;

10. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда.

Чл. 13. Съдебният помощник на председателя:

1. получава задачи и указания от председателя и отчита изпълнението им и дейността си на него;

2. извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, адресирани до председателя, следи за спазване законовите изисквания относно съдържанието и основанието им;

3. изготвя проекти на отговори по постъпили до председателя писма и сигнали; 4. подпомага председателя при водене на международната кореспонденция;

5. подпомага председателя при подготовката и изготвянето на проектни предложения по програми на Европейския съюз, предвидени за укрепване на съдебната власт в Република България;

6. участва и координира по указания на председателя заедно с него в работни групи и комисии в изпълнение на европейски програми и проекти, по които ВАС е страна;

7. отговаря за служебния електронен адрес на председателя и този на кабинета на председателя;

8. координира техническата помощ от европейските и международните институции, директно насочена към ВАС;

9. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на съда и от неговите заместници.

Чл. 14. (1) Административно звено "Пресслужба и връзки с обществеността" осигурява взаимодействието на ВАС със средствата за масово осведомяване при информирането на обществеността за дейността му, като:

1. подготвя и осигурява информационната политика на съда;

2. информира средствата за масово осведомяване за образуването и приключването на дела от значим обществен интерес;

3. организира въвеждането на информацията по предходната точка в интернет страницата на ВАС;

4. подготвя, провежда и ръководи пресконференции, интервюта и брифинги с участието на председателя и неговите заместници;

5. организира и провежда информационни кампании за дейността на ВАС;

6. съгласува и подготвя изявите на председателя и неговите заместници;

7. анализира ефективността на медийното представяне на ВАС;

8. прави ежедневно наблюдение на печатните издания, като създава и поддържа служебен архив с публикациите, аудио- и видеозаписите от осъществените медийни изяви;

9. подготвя проекти за отговори на негативни публикации, свързани с дейността на съда, след съгласуване с председателя;

10. анализира публикациите в медиите на общественото мнение за дейността на ВАС и информира ежедневно председателя и неговите заместници;

11. осигурява координацията и взаимодействието с пресслужбите на други органи на съдебната власт; 12. предоставя информация на медиите и обществеността за работата на съда;
13. разработва програми за популяризиране работата на съда и издигане на авторитета му в обществото; 14. изпълнява и други задачи, възложени от председателя.

(2) За служител в административно звено "Пресслужба и връзки с обществеността" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по специалностите "Право", с образователно-квалификационна степен "магистър", "Журналистика" с образователно-квалификационна степен "бакалавър", с не по-малко от 5 години трудов стаж и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Чл. 15. (1) Административно звено "Международна дейност и протокол":

1. осигурява и координира организационно връзките на ВАС с международните институции, с представителството на Европейската комисия в България, с чуждестранни съдилища и неправителствени организации;

2. осъществява наблюдение и изготвя отчети за международните връзки на ВАС;

3. участва в работни групи и комисии в изпълнение на европейски програми и проекти, по които ВАС е страна;

4. координира техническата помощ от европейските и международните институции, директно насочени към ВАС;

5. анализира ефективността на международните проекти, по които ВАС е страна или бенефициент;

6. осъществява взаимодействие с другите структури на съдебната система и на държавната администрация, неправителствените организации и международните институции по въпроси, свързани с правната интеграция;

7. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости; 8. организира мероприятия и форуми с международно участие;

9. изготвя проекти на заповеди за задграничните командировки и организира издаването и оформянето на паспорти и визи за участници от ВАС;

10. поддържа актуална информация, необходима за осъществяване на международните контакти;

11. осигурява преводите при провеждане на мероприятия, международни срещи и форуми с участието на представители на ВАС.

(2) За служител на административно звено "Международна дейност и протокол" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование по специалностите "Право" или "Международни отношения" с образователно-квалификационна степен "магистър", с не по-малко от 5 години стаж и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Глава трета
СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ

Чл. 16. (1) Във ВАС се назначават съдебни помощници.
(2) Съдебните помощници са съдебни служители с юридическо образование, които подпомагат съдиите в

тяхната работа.

(3) За съдебен помощник се назначава лице, което отговаря на изискванията по чл. 162 ЗСВ и е издържало конкурс за съдебен служител.

(4) Председателят на ВАС, подпомаган от своите заместници, разпределя съдебните помощници по колегии и отделения.

Чл. 17. Съдебният помощник:

1. извършва проверка по редовността и допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна, като подпомага образуването на делата, следи за спазване на законоустановените срокове, на законовите изисквания относно съдържанието и основанието им, на изискванията за легитимация на страните;

2. изготвя проекти на съдебни актове;

3. подпомага разпределението на входящите преписки и на административните дела между двете колегии;

4. проучва правната доктрина по конкретните въпроси на административното право и процес;

5. проучва, анализира и обобщава практиката на ВАС по различни въпроси на административното право и процес;

6. изготвя проекти на отговори по постъпили в съда писма и сигнали, за които се изискват специални правни знания;

7. подпомага съответния административен ръководител при водене на международната кореспонденция;

8. дава мнения по дела, изготвя доклади и становища по правни въпроси;

9. изучава европейското и чуждестранното законодателство и съдебната практика на съда в Люксембург; изготвя запитвания и искания за преюдициални становища по прилагане на европейската съдебна практика по административни дела; извършва при необходимост сравнително-правен анализ по въпросите на българското и европейското административно право;

10. подпомага заместниците на председателя и главния секретар при подготовката и изготвянето на проектни предложения по програми на Европейския съюз, предвидени за укрепване на съдебната власт в Република България;

11. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на съда, неговите заместници, председателите на отделения и съдиите.

Чл. 18. (1) Съдебните помощници са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица, административните органи и държавата.

(2) Във връзка със служебната си дейност съдебните помощници нямат право да дават правни съвети и мнения

на страните, на процесуалните им представители или на трети лица.

(3) При изпълнение на служебните си задължения в съда и в обществения живот съдебните помощници трябва да имат поведение, съобразено с професионалната етика, като не допускат уронване престижа на съдебната власт.

(4) Съдебните помощници задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 19. Съдебните помощници получават основно месечно възнаграждение в размер до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската съдийска длъжност.

Чл. 20. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за съдебната власт (ЗСВ), Вътрешни правила за работа на отдел "Съдебни помощници" и Кодекса на труда, уреждащи правния статут на съдебните служители, доколкото тези разпоредби са съвместими с функциите на съдебния помощник.

Глава четвърта
ОТДЕЛ "СИГУРНОСТ"

Чл. 21. (1) Отдел "Сигурност" във ВАС осъществява дейностите по контрола на пропускателния режим в съда, обособените зони за сигурност, техническото състояние на системите за сигурност, защитата и съхраняването на делата и документите, съдържащи класифицирана информация, спазването на условията и реда за предоставяне на достъп до тях, както и дейностите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка, и действията при кризисни ситуации.

(2) За началник на отдел "Сигурност" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", с не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества. Началникът на отдел "Сигурност" е пряко подчинен на председателя и заместник председателите на ВАС. Щатното обособяване и структурата на отдела се определят от председателя на ВАС.

(3) Отдел "Сигурност" включва:
1. сектор "Класифицирана информация";
2. сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка". (4) Сектор "Класифицирана информация":

1. отговаря за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Правилника за прилагането на ЗЗКИ (ППЗЗКИ), наредбите и методиките, свързани със ЗЗКИ, Задължителните указания на ДКСИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицирана информация:

2. прилага правилата относно различните видове защита на класифицирана информация;

3. планира и реализира видовете сигурност по защита на класифицираната информация и следи за изпълнение на съответните мерки по изпълнението им;

4. извършва периодични проверки на отчетността, движението и съхранението на материали и документи, съдържащи класифицирана информация;

5. извършва необходимата дейност по проучването на служителите, работещи с класифицирана информация, по реда, установен от закона, и води регистър на проучените лица;

6. уведомява Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за необходимостта от прекратяване или от извършване на промени до съответните нива на достъп до класифицирана информация поради изтичане на срока на разрешенията, както и при необходимост от тяхната промяна или прекратяване на

издадените удостоверения и сертификати, свързани с достъп до определено ниво на класифицирана информация;

7. води на отчет случаите за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което информира ДКСИ;

8. следи за правилното определяне нивото на класифицираната информация;

9. организира и провежда обучение на служителите, работещи с класифицирана информация.

(5) За ръководител на сектор "Класифицирана информация" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", с не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества. Ръководителят на сектор "Класифицирана информация" е пряко подчинен на началника на отдел "Сигурност" и изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ. Щатното обособяване и структурата на сектора се определят от председателя на ВАС.

(6) Административните дела във ВАС, съдържащи класифицирана информация, за които се осъществява предвидената в закона защита, се разпределят в "Регистратура за класифицирана информация", в която се извършва:

1. приемане на входящата кореспонденция, съдържаща явна и класифицирана информация;

2. регистриране на постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, молби за отмяна, жалби за бавност и други молби, жалби, оплаквания и допълнителни доказателства по класифицираните административни дела;

3. получаване, регистриране и образуване на постъпилите в съда административни дела, съдържащи класифицирана информация, и обработването им в съответствие с изискванията на специализираното българско законодателство;

4. поставяне в папки на делата, образувани от председателя на съда, от заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или от упълномощен от тях председател на отделение;

5. вписвания в деловодните книги и отбелязване в деловодната система;

6. вписвания в съответните регистри на регистратурата за класифицирана информация и отбелязване в електронната папка на делото;

7. следене за изтичане на процесуалните срокове по преписки и по оставени без движение или спрени дела и докладване на съдията докладчик;

8. изготвяне и изпращане на призовките по делата;
9. подреждане и номериране на новопостъпили документи към висящите дела;

10. докладване на молбите за съдебни удостоверения на съдията докладчик и предаване на изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;

11. регистриране и докладване на молбите за изпълнителни листове на председателя на отделение;

12. предоставяне на страните и на процесуалните им представители на справки по делата, включително по телефона;

13. предотвратяване на опити да се правят бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делото и изваждане на приложени по тях документи;

14. обявяване в срочните книги и в деловодната информационна система на постановените по делата решения и определения;

15. изготвяне и изпращане на съобщенията за обявените решения и определения, когато те подлежат на обжалване;

16. контрол на процесуалните срокове за обжалване на решенията и определенията и експедиране или архивиране на свършените дела съгласно изискванията на ППЗЗКИ;

17. докладване на председателя на съда, на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или на председателите на отделения постъпилите касационни жалби, касационни протести, частни жалби и частни протести и молби за отмяна против решения или определения на ВАС; след изтичане на срока за представяне на писмен отговор или възражение по разпореждане на председателя на отделение се обработват и образуват делата за петчленните и седемчленните състави към съответната колегия;

18. докладване на съдиите докладчици на призовките, върнати в цялост, както и постъпилите молби по насрочени дела;

19. предоставяне при определените от закона условия и размножаване на документи, съдържащи класифицирана информация, както и издаване на удостоверения и заверени преписи от решения, постановени в процеса на правораздавателната дейност на ВАС, при спазването на ППЗЗКИ;

20. изготвяне на копия от съдебни актове, протоколи и други книжа по подадени молби за незаверени и заверени преписи;

21. предоставяне за запознаване и проучване на страните и процесуалните им представители на насрочените дела, съдържащи класифицирана информация;

22. контрол по наличността и правилното приемане, изпращане, отчитане, използване, разпределение, раздаване, събиране и съхранение на документите и делата, съдържащи класифицирана информация;

23. периодични проверки за наличността и начина на съхранение на делата и документите, съдържащи класифицирана информация, които се намират при съдиите и служителите от съда;

24. докладване на ръководителя на сектора за случаите на нерегламентиран достъп до документи и материали, съдържащи КИ, и предприемане на мерки за недопускане и ограничаване на вредните последици;

25. контрол по спазването на вътрешните правила за работа с дела и документи, съдържащи класифицирана информация, утвърдени със заповед на председателя на ВАС;

26. уведомяване на ръководителя на сектора и звеното по охрана при установяване нарушения на съответните мерки за физическа сигурност на помещенията на регистратурата и предприемане на мерки по запазване на фактическата обстановка;

27. прилагане на постъпилите по насрочените дела писмени становища, защити и други документи;
28. организиране на своевременното предаване в архива на делата с премахнато ниво на класификация;

29. разпечатване на решенията по класифицираните административни дела на определената за целта защитена компютърна конфигурация;

30. размножаване и предоставяне на документи, съдържащи класифицирана информация, при определените в ППЗЗКИ условия;

31. експедиране на изходящата кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
32. водене на регистрите, утвърдени по номенклатурен списък съгласно чл. 74 ППЗЗКИ;
33. съхраняване списъците на служителите, допуснати до работа с материали, съдържащи КИ;
34. контрол на сроковете за защита на КИ и докладване на ръководителя на сектора за изтичането им;

35. декласифициране на документи съгласно чл. 50 ППЗЗКИ и изготвяне на протоколи за уведомяване на ДКСИ;

36. годишна и периодични проверки на регистратурата.

(7) Служителите в тази регистратура са пряко подчинени на ръководителя на сектор "Класифицирана информация". Щатното обособяване, структурата, численият състав и мерките за защита в регистратурата за класифицирана информация се определят от председателя на ВАС в зависимост от нивата на класификация и обема на класифицираната информация.

(8) Сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка" ръководи дейността по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка, осигурява условия за дейността на ВАС при кризисни и извънредни ситуации и във военно време; функциите, организацията и дейността се осъществяват в съответствие със Закона за управление при кризи и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; дейността по управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка включва следните дейности:

1. представя на председателя на ВАС за утвърждаване на предвидените в нормативните актове планове за действия при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;

2. съдейства по разработения план за охрана на сградния фонд чрез физически и технически средства;

3. разработва и поддържа планове за привеждане на съда в готовност за работа във военно време и при кризисни и извънредни ситуации;

4. организира, поддържа и актуализира системата за оповестяване на личния състав на съда при кризи и при различни степени на военна опасност;

5. организира оперативната подготовка на ръководния състав и основните структурни звена на ВАС за работа при кризи от военен и невоенен характер;

6. изготвя и актуализира военновременен план на ВАС, план за разсредоточаване и евакуация на ръководството и основните структурни звена на ВАС и план за действие на ръководството и основните структурни звена на съда за управление при кризи и поддържане на преки връзки с ведомствата и службите, имащи отношения към тази дейност;

7. организира експлоатацията и охраната на пунктовете за управление на основните структурни звена и поддържането им в оперативна и техническа готовност за използване по предназначение;

8. подпомага финансово-стопанската дейност при планиране, разпределяне и отчитане на разходваните финансови средства за осигуряване на дейностите, свързани с отбраната, и при кризи;

9. организира взаимодействието и координира действията на ръководството и основните структурни звена на ВАС с другите държавни органи и органите на местно самоуправление по въпросите на готовността за работа при кризи, при положение на война, военно или извънредно положение;

10. ръководи и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка.

(9) За ръководител на сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", с не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества. Ръководителят на сектор "Отбранително-мобилизационна подготовка" е пряко подчинен на началника на отдел "Сигурност". Щатното обособяване и структурата на сектора се определят от председателя на ВАС.

ЧАСТ ТРЕТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 22. (1) Администрацията на ВАС е организирана в следните административни звена: 1. дирекция "Финансово и административно обслужване";

2. дирекция "Специализирана администрация";
3. отдел "Сигурност";
4. отдел "Съдебни помощници".
(2) В дирекциите могат да се създават отдели и служби. (3) В отделите могат да се създават сектори.

Чл. 23. (1) Дирекция "Финансово и административно обслужване" подпомага председателя на съда и неговите заместници, главния секретар и дирекция "Специализирана администрация".

(2) Дирекция "Финансово и административно обслужване" е организирана в следните отдели: 1. отдел "Счетоводство и финансова дейност";
2. отдел "Човешки ресурси";
3. отдел "Информационни системи, комуникации и съдебна статистика";

4. отдел "Управление и стопанисване на съдебното имущество".

Чл. 24. (1) Дирекция "Специализирана администрация" подпомага и осигурява правораздавателната дейност на съда.

(2) Дирекция "Специализирана администрация" е организирана в следните административни звена: 1. служба "Регистратура";
2. служба "Съдебни секретари";
3. служба "Съдебно деловодство";

4. служба "Съдебно деловодство - петчленен състав"; 5. служба "Съдебна информация";
6. служба "Призовки и съдебни книжа";
7. служба "Съдебни куриери";

8. служба "Архив".
Чл. 25. (1) Административните звена на администрацията са дирекции, отдели, сектори и служби.

(2) Видът на административните звена се определя от председателя съобразно непосредствените нужди и специфичните функции в структурата на съдебната администрация.

Чл. 26. Длъжностите в администрацията на ВАС се определят съгласно длъжностно разписание.
Чл. 27. (1) Дирекциите и отделите в администрацията на ВАС осъществяват своите функции в съответствие с

определените в правилника функционални характеристики. Дирекциите се управляват от директор.

(2) За директор на дирекция се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с не по-малко от 8 години трудов стаж, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(3) Директорът на дирекция организира и контролира изпълнението на възложените функции и своевременно докладва за резултатите от тяхното осъществяване.

(4) Директорът на дирекция своевременно информира главния секретар за възникнали проблеми при

изпълнение на възложените функции.

(5) Директорът на дирекция:

1. създава условия за законосъобразна, бърза и ефективна работа на служителите в дирекцията;

2. разпределя задачите по отдели и сектори по естество и специфика;

3. предлага на главния секретар мерки за подобряване на организацията и качеството на работа на дирекцията;

4. предприема мерки за подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители в дирекцията;

5. предлага статистически обосновано създаването или съкращаването на структурни звена, както и разкриването и закриването на щатни бройки в дирекцията;

6. утвърждава и подписва всички документи, изходящи от дирекцията;
7. изготвя необходимите справки за дейността на дирекцията и ги представя на главния секретар;

8. дава мнение по проекти на индивидуални длъжностни характеристики на съдебните служители в дирекцията;

9. предлага за стимулиране или налагане на дисциплинарни наказания на служителите от дирекцията;

10. участва в комисии по назначаване, атестиране, повишаване в ранг и длъжност или налагане на наказание на служителите;

11. изработва, след съгласуване със служителите, график за ползването на отпуските на съдебните служители в дирекцията;

12. извършва и други дейности, възложени от главния секретар.

Чл. 28. (1) Отделите в дирекциите, както и самостоятелните отдели се ръководят от началник.

(2) За началник на отдел се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с не по-малко от 8 години общ трудов стаж по специалността, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(3) Началникът на отдел:

1. организира, координира и контролира работата на служителите в отдела;

2. разяснява и подпомага изпълнението на задачите, възложени на отдела;

3. осигурява връчването срещу подпис на индивидуалните длъжностни характеристики на служителите от отдела;

4. предлага за атестиране, повишаване в ранг, поощрение и налагане на дисциплинарно наказание на служители в отдела;

5. разпределя задачите между служителите в отдела, определя сроковете за тяхното изпълнение и съгласува изготвените проекти на документи и материали;

6. съгласува ползването на отпуските на служителите от отдела;
7. изготвя необходимите справки за дейността на отдела и ги представя на прекия си ръководител;
8. извършва и други дейности, възложени от прекия ръководител.
Чл. 29. (1) Секторите в отделите или самостоятелните сектори имат ръководител.
(2) За ръководител на сектор се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше или

средно образование с не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(3) Ръководителят на сектор:
1. подпомага началника на отдела в изпълнението на задачите в съответната област;
2. организира и отговаря за качеството на работа на служителите от сектора;
3. разпределя задачите между служителите от сектора и контролира тяхното изпълнение;
4. изготвя необходимите справки за дейността на сектора и ги представя на прекия си ръководител; 5. извършва и други дейности, възложени от прекия ръководител.
Чл. 30. (1) Службите се ръководят от ръководител.

(2) За ръководител на служба се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше или средно образование, с не по-малко от 8 години трудов стаж в съдебната система, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(3) Ръководителят на служба:

1. организира работата в службата, следи за отчетността и отговаря за изпълнението на задачите, възложени от административното ръководство на ВАС;

2. координира връзките на службата с другите служби в администрацията и с външни институции; 3. подпомага служителите при изпълнение на задълженията им;
4. дава становище за оценка при атестирането на съдебните служители;
5. съдейства за повишаване на квалификацията, въвежда в работата и обучава съдебните служители.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 31. Функциите на административните звена във ВАС, свързани с управлението и стопанисването на недвижимите имоти и движимите вещи, се упражняват, в случай че стопанисването на недвижимите имоти и управлението и стопанисването на движимите вещи е възложено на председателя на съда с акт на министъра на правосъдието в съответствие с чл. 388, ал. 1 и чл. 390, ал. 1 ЗСВ.

Глава втора
ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ"

Чл. 32. (1) Отдел "Счетоводство и финансова дейност" във ВАС:
1. осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност на съда в съответствие със Закона за

счетоводството;
2. обработва и съхранява счетоводната документация и информация за дейността на съда;

3. прилага, приключва и отчита бюджетните сметки на съда;

4. изготвя месечните и годишните финансово-счетоводни отчети и баланси;

5. съставя проект за годишния бюджет на съда;

6. осигурява дейностите по набиране и разходване на парични средства, включително изплащане на възнагражденията на съдиите, съдебните служители и съдебните помощници;

7. организира и отговаря за разходването на материални ресурси, осчетоводяването на документи и воденето на ведомости;

8. участва в изготвянето на поименните списъци и разчетите за финансиране на капиталовите разходи;

9. подготвя проекти за договори, осигурява финансирането и разплащането по тяхното изпълнение; съхранява техническата и счетоводната документация по обществените поръчки;

10. разработва проекти на документацията по процедурите за възлагане на обществените поръчки и води кореспонденцията с Агенцията за обществените поръчки;

11. контролира счетоводно и технически и следи за изпълнението на сключените договори по възлагани обществени поръчки, както и за спазването на договорната дисциплина;

12. участвува съвместно с отдел "Човешки ресурси" в изготвянето на длъжностното разписание на ВАС.

(2) Отдел "Счетоводство и финансова дейност" във ВАС се ръководи от главен счетоводител, на която длъжност се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше икономическо образование с образователно-квалификационна степен "магистър" с не по-малко от 5 години стаж в областта на бюджетното счетоводство, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и финансов контрол, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Глава трета
ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Чл. 33. (1) Отдел "Човешки ресурси" във ВАС:
1. подпомага председателя на съда и главния секретар при управлението на човешките ресурси;

2. изготвя и актуализира проектите на длъжностното разписание и длъжностните характеристики на съдебните служители;

3. събира, обработва и съхранява, включително и в електронен вид, служебна информация и трудовите досиета на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители;

4. изготвя заповедите и удостоверителните документи относно трудовите правоотношения на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители;

5. участва съвместно с отдел "Счетоводство и финансова дейност" в изготвянето на длъжностното разписание.

(2) За ръководител на отдел "Човешки ресурси" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", с не по-малко от 8 години трудов стаж, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества.

Глава четвърта

ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, КОМУНИКАЦИИ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА"

Чл. 34. (1) Отдел "Информационни системи, комуникации и съдебна статистика" поддържа и актуализира деловодната информационна система и интернет страницата на ВАС и извършва софтуерна и хардуерна поддръжка на използваните информационни системи.

(2) За ръководител на отдел "Информационни системи, комуникации и съдебна статистика" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше инженерно образование със специалност компютърна или изчислителна техника с образователно-квалификационна степен "магистър", с не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(3) Софтуерната поддръжка на информационните системи в съда включва:

1. осигуряване на правилното функциониране и актуализиране на деловодната информационна система и интернет страницата на съда;

2. поддържане на информационните бази данни и на изправността на компютърните мрежи в съда;

3. администриране на операционните системи и приложения на сървърите;

4. инсталиране, преинсталиране и настройка на софтуер;

5. изготвяне на указания и методика за работа, обучаване и подпомагане на съдиите, съдебните помощници и съдебните служители при работата с програмни продукти.

(4) Хардуерната поддръжка на информационните системи в съда включва:

1. поддържане на наличната компютърна и периферна техника в изправност и подмяна на дефектирали устройства;

2. поддържане на мрежовите устройства и структурната кабелна система на съда; 3. включване на техника в мрежата на съда;

4. предаване и приемане на неизправна гаранционна и извънгаранционна техника на сервизите по поддръжката на хардуера;

5. извършване на потребителски настройки и инсталации на клиентски станции;

6. организиране закупуването на нов хардуер.

(5) Деловодната информационна система, която служителите в звеното поддържат във ВАС, се ползва от всички останали служители в звената на съдебната администрация съобразно с предоставеното им ниво на достъп.

(6) По всяко дело, с изключение на делата, образувани по жалби за бавност, в деловодната информационна система се създава и поддържа електронна папка, която съдържа база данни във връзка с образуването и хода на делото.

(7) Служителите в отдела са овластени да извършват отбелязвания в електронната папка по всяко дело, както и да контролират и подпомагат извършването на отбелязвания от служителите на:

1. служба "Регистратура";
2. служба "Регистратура за класифицирана информация";
3. служба "Съдебни секретари";
4. служба "Съдебно деловодство".
(8) Съдебните решения и определения се въвеждат в деловодната информационна система от съдията

докладчик или от машинописците.

(9) Служителите от този отдел обобщават статистическите данни за дейността на съда в края на всяка отчетна година и периодично по искане на административните ръководители на ВАС, като за достоверността им носят отговорност по Закона за съдебната власт и Закона за статистиката.

(10) Разпределението на дейностите, основните отговорности и функции в рамките на отдела се определят с Вътрешни правила за работа на отдел "ИСКСС".

Глава пета
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СЪДЕБНОТО ИМУЩЕСТВО"

Чл. 35. (1) Отдел "Управление и стопанисване на съдебното имущество" във ВАС:
1. осъществява управлението, техническото обслужване и поддръжката на сградата на ВАС и другите сгради,

стопанисвани от съда;

2. осигурява връзка с охраната на сградата на съда;

3. поддържа връзка с надзорните институции по експлоатацията на сградата на съда: Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", Хигиенно-епидемиологичен институт и други, като организира изпълнението на предписанията на тези институции;

4. отговаря за строителните и ремонтните работи в съдебната сграда на ВАС и в другите сгради, възложени за стопанисване на съда;

5. съгласува строително-ремонтните дейности с лицата, упражняващи строителен надзор, и отговаря за изпълнението на предписанията им;

6. следи за качеството и за спазването на сроковете на строително- ремонтните работи;

7. осигурява условията за снабдяването на съда с техника, консумативи и обзавеждане.

(2) За ръководител на отдел "Управление и стопанисване на съдебното имущество" се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше техническо образование с образователно-квалификационна степен "магистър", с не по-малко от 8 години трудов стаж по специалността и професионален опит, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и да притежава необходимите професионални и нравствени качества.

ЧАСТ ПЕТА

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ДИРЕКЦИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Глава първа АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Чл. 36. Административният секретар подпомага главния секретар при организирането на работата на съдебните служители и осъществяването на контрол върху дейността на дирекция "Специализирана администрация" .

Чл. 37. (1) Административният секретар:
1. изготвя месечното разпределение на съдебните заседания на петчленните състави;

2. изготвя заповеди, писма и други официални документи по нареждане на председателя на съда или на главния секретар;

3. докладва на председателя за постъпили молби, жалби и сигнали, по които не се образуват административни

дела, и отговаря за съхранението им;

4. организира подреждането и съхраняването на всички постъпили в съда или изходящи от него документи, които не се отнасят до образувани дела;

5. изготвя протоколите от пленумите на съдиите от ВАС и от общите събрания на двете колегии; 6. съставя графици за разпределението на съдебните зали между съдебните състави;
7. съставя актове за изгубени и унищожени дела;
8. изпълнява и други задължения, възложени от председателя на съда или главния секретар.

(2) За административен секретар се назначава лице, което е български гражданин, има завършено висше образование, с не по-малко от 5 години трудов стаж като съдебен служител, което да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо дали е реабилитирано, и притежава необходимите нравствени и професионални качества.

Глава втора
СЛУЖБА "РЕГИСТРАТУРА"

Чл. 38. Служба "Регистратура":
1. приема входящата кореспонденция;

2. регистрира постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, молби за отмяна, жалби за бавност, молби за налагане на санкции по АПК, други молби, жалби и оплаквания;

3. регистрира постъпилите дела от административните и другите видове съдилища; 4. експедира изходящата кореспонденция;
5. осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
6. разпределя и направлява постъпилата поща;

7. пренасочва постъпилите явни документи по делата, заведени в "Регистратура за класифицирана информация", за своевременно обработване;

8. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.
Чл. 39. (1) Деловодителите (регистраторите) от служба "Регистратура" водят следните регистърни книги: 1. входящ дневник на електронен носител,
2. изходящ дневник на хартиен носител, и
3. разносна книга на хартиен носител.

(2) Входящата и изходящата кореспонденция, съдържаща класифицирана информация, се води от служба "Регистратура за квалифицирана информация" на хартиен носител в отделни входящ и изходящ дневник за такава информация. Входящият дневник за класифицирана информация може да се води и на електронен носител.

(3) За всяка календарна година се водят отделни дневници и книги по предходните алинеи.

Чл. 40. (1) Във входящия дневник се описват постъпилите в съда документи и книжа, като се номерират последователно по реда на постъпването им.

(2) Входящият дневник се организира по начин, който не допуска изтриване на регистрирани данни, нито

скриване на последващи изменения или поправки.

(3) Председателят на съда издава писмена заповед, с която определя в каква периодичност се разпечатва входящият дневник на хартиен носител.

(4) В деня на постъпването в служба "Регистратура" на документи и книжа деловодителят (регистратор) създава електронна папка, като във входящия дневник попълва регистрационна карта, съдържаща следните данни:

1. входящ номер;

2. дата на постъпване;

3. подател и адрес;

4. вид на постъпилия документ - жалба, протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, молба за отмяна, жалба за бавност, молба за налагане на санкции по АПК или други;

5. оспорен административен акт и административен орган или номер на делото и съд; 6. разпределение към петчленните състави на колегиите и към отделенията;

7. номер на съпроводителното писмо, с което е изпратено делото - при подаване на касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и молби за отмяна;

8. деловодител (регистратор), регистрирал постъпилия документ.

Чл. 41. (1) В изходящия дневник се описват всички изпращани от съда писма, които не са съставени по конкретно дело, като се номерират последователно по датата на изпращането.

(2) Изходящият дневник съдържа следните данни за изпратените писма: 1. изходящ номер;
2. дата на изпращане;
3. описание на изпращаното писмо;

4. адресат;
5. начин на изпращане (чрез пощенски оператор, куриер, електронна поща и други).

(3) Изходящите книжа се подписват от служителя, който ги е изготвил, и се предават на председателя на съда или оправомощен от него съдия за подписване.

(4) Преписите от изходящите документи се съхраняват в папки. Върху преписите се посочват имената на лицата, съставили и подписали документите, и номерът, под който са изведени.

Чл. 42. (1) В разносната книга се описват пощенските пратки, изходящи от ВАС и подадени в пощата. (2) Разносната книга съдържа:
1. изходящ номер на пратката;
2. адресат;

3. дата на връчване;

4. име и подпис на длъжностното лице, получило пратката.

Чл. 43. (1) На първата страница на всеки регистриран във входящия дневник или издаден от съда документ се поставят входящият номер и датата на постъпването му или изпращането му. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.

(2) На постъпилите в съда документи, които не подлежат на регистрация във входящия дневник, се отбелязва датата на приемането им.

(3) При получаване на книжа по пощата деловодителят (регистраторът) записва номера на обратната разписка или датата на пощенското клеймо върху първата страница на постъпилите книжа, като отбелязва, че са постъпили по пощата. Пощенският плик задължително се запазва.

(4) Когато в регистърните книги се правят корекции, те се отбелязват със забележка.

Чл. 44. Входираните в служба "Регистратура" документи се изпращат на същия или най-късно на следващия ден от постъпването им на председателя на съда или на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, които лично или чрез оправомощен от тях председател на отделение разпределят преписките по колегии и отделения.

Чл. 45. Новопостъпилите книжа и документи по висящи в съда дела се предават незабавно от служба "Регистратура" в деловодствата - когато се подават по ненасрочени дела, или в адвокатска стая - когато се подават по насрочени дела, които не съдържат класифицирана информация.

Глава трета
СЛУЖБА "СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ"

Чл. 46. Служба "Съдебни секретари" във ВАС се състои от съдебните секретари в съда.
Чл. 47. Съдебните секретари са разпределени към петчленните състави на двете колегии и към отделенията на

съда.

Чл. 48. (1) Съдебният секретар:

1. изготвя писма и обявления в изпълнение на разпорежданията и резолюциите на председателя на съда, на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, на председателите на отделения или на съдиите и ги въвежда в електронната папка на делото; копие от писмата, с които се отговаря на граждани по въпроси, по които няма образувани дела във ВАС, ведно с молбата подлежат на съхранение и се класират в отделни папки "Писма" за всяка една календарна година, по възходящ ред на молбата, регистрирана в съда;

2. съставя списъците на лицата за призоваване по делата и ги отпечатва от електронната папка на делото;

3. проверява призовките по делата най-малко десет дни преди съдебното заседание, докладва нередовно връчените и извършва необходимите действия за редовното призоваване на страните; съхранява редовно връчените призовки и ги прилага по делата преди съдебно заседание;

4. съставя преди съдебно заседание списък за реда и часа на разглеждане на делата;

5. осигурява наличието на веществените доказателства по делата при провеждане на съдебните заседания;

6. води протокол в електронен вид в деловодната информационна система при провеждане на съдебно заседание и актуализира върху информационното табло пред заседателната зала списъка с предстоящите за разглеждане дела;

7. съставя протоколите от съдебните заседания при спазване изискванията по чл. 126 ГПК;

8. отразява в електронната папка на делото неговия статус и местонахождение;

9. описва след провеждане на съдебно заседание в срочната книга следните данни: дата на заседанието, номер на делото, докладчик, статус на делото - решено, отложено (и дата на следващо съдебно заседание), спряно, оставено без движение или прекратено;

10. представя на председателя на съдебния състав за подписване протоколите по делата след изготвянето и отпечатването им на хартиен носител;

11. изпраща на съдиите докладчици делата заедно с подписаните от председателя на състава протоколи по

обявените за решаване дела, а по отложените дела изготвя списъците за призоваване и ги предоставя на деловодството за отпечатване на призовките, след което предава отложените дела срещу подпис и дата в адвокатска стая;

12. извършва необходимите технически действия за осигуряване на достъп до изготвения и подписан протокол по делото на външните потребители на деловодната информационна система в срок до три дни след датата на заседанието;

13. изпраща съобщения на страните за указанията на съда, дадени в открити и закрити съдебни заседания;

14. изготвя удостоверения след резолюция на съдията докладчик по молби за съдебни удостоверения, поставя върху тях печат след подписването им от съдията докладчик и ги прилага по делата за предаване на поискалите ги страни;

15. следи процесуалните срокове по спрени и оставени без движение дела и ги докладва на съдията докладчик;

16. подрежда в папките на делата представените в заседанието книжа по реда на постъпването им и ги номерира;

17. предава делата срещу разписка на назначените вещи лица за извършване на експертизи;

18. изготвя документите за изплащане на сумите за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, преводачи и други и ги изпраща своевременно на касиера на съда;

19. изготвя изпълнителните листове след резолюция на председателя на отделение и отбелязва това със специален печат върху съдебното решение или определение;

20. изготвя протоколите за съдебни поръчки;

21. работи с материали, съдържащи класифицирана информация, при получено разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);

22. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.

(2) Съдебни секретари по дела, съдържащи класифицирана информация, могат да бъдат само тези служители, които имат издадено разрешение за достъп до класифицирана информация. При работа с тези дела съдебните секретари осъществяват функциите по ал. 1, като спазват правилата за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, установени със ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.

Глава четвърта
СЛУЖБА "СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО"

Чл. 49. (1) Служба "Съдебно деловодство" се състои от съдебните деловодители и съдебните информатори.

(2) Отделни звена към служба "Съдебно деловодство" са служба "Съдебно деловодство - петчленен състав" и деловодствата на всяко отделение, деловодители в "Адвокатска стая", служба "Съдебна информация" и съдебни деловодители - компютърна обработка на данни към "Машинописно бюро".

(3) Деловодителите от деловодствата на отделенията, работещи с дела, които съдържат класифицирана информация, трябва да имат издадено разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно изискванията на ЗЗКИ.

Чл. 50. (1) Деловодителят от деловодствата на петчленните състави към двете колегии и от деловодствата на отделенията:

1. поставя в папки делата, образувани от председателя на съда, от заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или от оправомощен от тях председател на отделение;

2. извършва вписвания в деловодните книги и ги отбелязва в електронната папка на делото;

3. сканира жалбите, протестите, касационните жалби, касационните протести и молбите за отмяна, както и атакуваните ненормативни административни актове или съдебни актове на административните и другите съдилища;

4. следи за изтичане на процесуалните срокове по оставени без движение преписки и ги докладва на председателя на съда, заместниците на председателя или на председателя на съответното отделение;

5. изготвя и изпраща призовките по делата;
6. подрежда и номерира новопостъпили документи към висящите дела;

7. докладва молбите за съдебни удостоверения на съдията докладчик и предава изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;

8. докладва молбите за изпълнителни листове на председателя на съответното отделение;

9. предоставя на страните и на процесуалните им представители справки по делата, включително по телефона;

10. следи да не се правят никакви бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делото, да не се изнасят делата от деловодството и да не се изваждат приложени по тях документи;

11. издава незаверени преписи от приложени по делата книжа;

12. подготвя копия от съдебни актове, протоколи и други книжа по подадени молби за заверени преписи, докладва ги на главния секретар, след което ги предоставя в звено "Деловодна информация" за заверка;

13. обявява в срочните книги и в деловодната информационна система постановените по делата решения и определения;

14. изготвя и изпраща съобщенията за обявените решения и определения, когато те подлежат на обжалване;

15. следи за процесуалните срокове за обжалване на решенията и определенията и след изтичането им предава свършените дела в служба "Регистратура" за експедиция или в служба "Архив" за съхраняване;

16. докладва на председателя на съда, на заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или на председателя на отделение постъпилите касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и молби за отмяна против решения или определения на ВАС; след изтичане на срока за представяне на писмен отговор или възражение по разпореждане на председателя на отделение изпраща делото заедно с касационната жалба, касационния протест, частната жалба, частния протест или молбата за отмяна на деловодството на петчленните състави към колегията;

17. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.

(2) При работа с дела, съдържащи класифицирана информация, деловодителите са длъжни да спазват изискванията за работа с класифицирана информация съобразно със ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.

Чл. 51. По всяко дело деловодителят от деловодствата на петчленните състави към двете колегии и на отделенията въвежда следната информация в електронната папка на делото:

1. номер на делото (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС);

2. дата на образуване (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС);

3. подател и адрес (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС на база на входираната в служба "Регистратура" регистрационна карта);

4. оспорен административен акт по първоинстанционните производства; номер на делото - по касационните

производства, частните производства и по извънредните производства за отмяна (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС на база на входираната в служба "Регистратура" регистрационна карта);

5. автор на обжалвания акт - административен орган или съд (генерира се автоматично при образуване на делото в деловодно-информационната система на ВАС на база на входираната в служба "Регистратура" регистрационна карта);

6. сканирани документи;
7. съдия докладчик;
8. местонахождение на делото;
9. административно-правна материя;

10. вид производство - първоинстанционно (по жалба или протест), касационно (по касационна жалба или касационен протест), частно (по частна жалба или частен протест) или за отмяна на влязло в сила решение (по искане за отмяна);

11. дата и час на насрочване на съдебното заседание; 12. статус на делото;

13. номер и дата на постановеното решение или определение (генерира се автоматично при обявяване на съдебния акт в деловодно-информационната система);

14. дата на приключване на делото (генерира се автоматично при обявяване на съдебния акт в деловодно-информационната система).

Чл. 52. Съдебният информатор от служба "Деловодна информация":
1. дава справки, включително по телефона, на страните и на процесуалните им представители за движението

на постъпилите в съда книжа и образуваните дела;

2. събира такси за издадени съдебни удостоверения, изпълнителни листове и заверени преписи от решения и определения съгласно Тарифа No 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, одобрена с ПМС No 167 от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; посл. изм., бр. 98 от 2012 г.);

3. приема предоставените му от деловодителите на отделения или "Адвокатска стая" копия от съдебни актове и други документи, подготвени по постъпили молби за издаване на заверени преписи;

4. заверява преписите на влезлите съдебни актове и протоколите от съдебните заседания въз основа на писменото разпореждане на главния секретар и ги предава на молителите в същия или най-късно на следващия ден;

5. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда. Чл. 53. Деловодителят от служба "Адвокатска стая" във ВАС:

1. получава от деловодствата на петчленните състави към двете колегии и от деловодствата на отделенията насрочените за открити заседания дела и ги подрежда и съхранява според датите на съдебните заседания;

2. получава отложените дела от съдебните секретари срещу подпис и дата в срочната книга;

3. докладва на съдиите докладчици или съдебните помощници призовките, върнати в цялост, както и постъпилите молби по насрочени дела;

4. прилага постъпилите по насрочените дела писмени становища, защити и други документи;
5. предоставя на съдиите и прокурорите поисканите за проучване дела след отбелязване в специална книга и в

електронните папки на делата;

6. предоставя на страните, на процесуалните им представители и на адвокати, легитимиращи се с адвокатска карта, насрочените дела за справки и проучване;

7. предава делата за предстоящите съдебни заседания на съдебните секретари;

8. отбелязва местонахождението на делото в неговата електронна папка;

9. предава изготвените съдебни удостоверения на страните или на процесуалните им представители;

10. издава незаверени преписи от съдебни актове, протоколи от съдебни заседания и приложени към делата книжа;

11. следи да не се правят бележки, знаци, зачертавания и подчертавания в книжата по делата и да не се изнасят делата от помещението за съхраняване;

12. отговаря за наличността на делата, както и за пълнотата на приложените към тях книжа; 13. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.

Чл. 54. (1) В деловодствата на петчленните състави към двете колегии и в деловодствата на отделенията се водят на хартиен носител следните деловодни книги:

1. азбучен указател;
2. описна книга;
3. срочна книга за открити заседания;
4. срочна книга за закрити заседания;
5. докладна книга;
6. книга за веществените доказателства;
7. описна книга за административнонаказателните преписки;
8. описна книга на жалбите за бавност;
9. разносна книга за предоставяне на дела, съдържащи класифицирана информация; 10. описна книга на делата, образувани пред смесени състави;
11. срочна книга на делата, образувани пред смесени състави.
(2) Всяко деловодство води отделни деловодни книги по ал. 1, т. 1 - 5.

(3) Деловодствата на петчленните състави към двете колегии съвместно с деловодствата на отделенията към всяка от колегиите водят две описни книги за административнонаказателните преписки - за първа и за втора колегия на съда.

(4) Деловодствата на петчленните състави към двете колегии и на отделенията водят обща книга за веществените доказателства.

(5) Деловодствата на петчленните състави към двете колегии водят обща описна книга на жалбите за бавност.

(6) В деловодствата, в които се обработват дела, съдържащи класифицирана информация, се водят разносни книги за предоставяне на тези дела на съдиите от ВАС и прокурорите от Върховната административна прокуратура.

(7) Деловодствата на петчленните състави към двете колегии водят обща описна книга на делата, образувани пред смесени състави.

(8) Деловодствата на петчленните състави към двете колегии водят обща срочна книга на делата, образувани пред смесени състави.

(9) За всяка календарна година се водят отделни деловодни книги.

Чл. 55. (1) Азбучният указател е подреден по азбучен ред по имената на подателите на жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, молби за отмяна, жалби за бавност, молби за налагане на санкции по АПК или други документи и книжа.

(2) Азбучният указател съдържа данни за номера на делото, датата на насрочването му, трите имена на подателя и неговия адрес.

Чл. 56. (1) Описната книга осигурява информация за движението на делата от образуването им до предаването им в служба "Регистратура" за експедиция или в служба "Архив" за съхраняване.

(2) Описната книга съдържа следните данни:
1. номер на делото;
2. дата на образуване на делото;
3. номер на обжалвания акт и от кой орган постъпва;
4. номер и година на първоинстанционното дело и от кой съд постъпва; 5. предмет на делото;

6. жалбоподател;

7. ответник;

8. дата на обявяване на решението;

9. номер и дата на обявяването на съдебния акт;

10. резултат на делото - първа инстанция;

11. резултат на делото - втора инстанция;

12. съдия докладчик;

13. дата на изпращане на друга инстанция и подпис на деловодител;

14. дата на връщане от друга инстанция и подпис на деловодител;

15. продължителност на разглеждане на делата;

16. дата на връщане на делото и подпис на деловодителя.

Чл. 57. (1) Срочната книга за открити заседания осигурява информация за насрочените за определена дата дела.

(2) Срочната книга за открити заседания съдържа следните данни: 1. номер по ред;
2. номер на делото и дата на образуване;
3. състав на съда;

4. докладчик;

5. прокурор;

6. секретар;

7. жалбоподател;

8. ответник;

9. номер и дата на съдебния акт;

10. съдържание на съдебния акт;

11. дата, на която е отложено делото, и причина за неговото отлагане;

12. дата на предаване и подпис на деловодителя.

Чл. 58. (1) Срочната книга за закрити заседания осигурява информация за определенията, постановени в закрити съдебни заседания.

(2) Срочната книга за закритите заседания съдържа следните данни: 1. номер по ред;
2. номер на делото;
3. състав на съда - председател и членове;

4. докладчик;
5. резултат от заседанието;
6. номер и дата на обявяване на съдебния акт и подпис на деловодителя;
7. дата на изпращане на делото на друга инстанция и подпис на деловодителя; 8. дата на връщане на делото от друга инстанция и подпис на деловодителя; 9. дата на предаване на делото в архив и подпис на деловодителя.

Чл. 59. (1) Докладната книга има предназначението на входящ дневник за деловодствата на петчленните състави към двете колегии и за деловодствата на отделенията. Тя осигурява информация за постъпилите дела или преписки и за тяхното движение.

(2) Докладната книга съдържа следните данни за постъпилите в съда жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, молби за отмяна, жалби за бавност, молби за налагане на санкции по АПК и други:

1. входящ номер;

2. подател и адрес;

3. административния орган или съда, чрез който постъпват;

4. разпореждане на председателя на съда, заместниците на председателя на съда, ръководещи колегиите, или на председател на отделение по движението им;

5. номер на образуваното дело.

Чл. 60. (1) Книгата за веществени доказателства осигурява информация за постъпилите в съда веществени доказателства, както и за тяхното съхранение и движение.

(2) Книгата за веществени доказателства съдържа следните данни:

1. пореден номер;
2. дата на постъпване на веществените доказателства в съда;
3. входящ номер и подпис на регистратор;
4. жалбоподател;
5. административен орган;
6. номер на административно дело;
7. дата на заседание;
8. подробно описание на веществените доказателства;
9. дата на получаване на делото и подпис на деловодителя;
10. дата на изпращане на друга инстанция;
11. дата на получаване от друга инстанция;
12. разпоредителни действия (дата и основание за унищожаване, предаване на друга инстанция).

Чл. 61. (1) Описната книга за административнонаказателните преписки осигурява информация относно образуваните административнонаказателни преписки във връзка с неизпълнение на съдебни актове, постановени от ВАС.

(2) Описната книга за административнонаказателни преписки съдържа следните данни:

1. номер и дата на образуване;

2. колегията или отделението, в което е образувана административнонаказателната преписка;

3. съдия докладчик;

4. подател и адрес;

5. номер на делото на ВАС, по което не е изпълнен съдебният акт;

6. номер на определението, с което се произнася съдът;

7. диспозитив на постановеното определение;

8. направление и дата на експедиране на съда, на който се връща делото, ако подлежи на връщане.

Чл. 62. (1) Описната книга на жалбите за бавност осигурява информация относно жалбите за бавност от постъпването им в съда до произнасянето от председателя на съда.

(2) Описната книга на жалбите за бавност съдържа следните данни: 1. номер и дата на образуване на делото;
2. подател и адрес;
3. номер на делото и съда, чиито действия се атакуват;

4. номер и дата на определението, с което се произнася председателят на съда;
5. диспозитив на постановеното определение;
6. дата на експедиране и съда, на който се връща делото, ако подлежи на връщане.
Чл. 63. В разносните книги за предоставяне на дела, съдържащи класифицирана информация, се вписват

следните данни:

1. номер на делото;

2. име и подпис на съдията докладчик или на прокурора;

3. дата на предаване на делото на съдията докладчик или на прокурора по делото;

4. дата на връщане на делото от съдията докладчик или от прокурора;

5. име и подпис на служителя, който е приел делото.

Чл. 64. Описната книга на делата, образувани пред смесен петчленен състав, има съдържанието на описна книга по чл. 56, ал. 2.

Чл. 65. Срочната книга на делата, образувани пред смесен петчленен състав, има съдържанието на срочна книга за закрити заседания по чл.58, ал.2.

Чл. 66. Електронната папка, поддържана в деловодната информационна система по конкретно дело, трябва да съдържа следната информация:

1. вид на постъпилия документ - жалба, протест, касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест, молба за отмяна или друг документ;

2. входящ номер;

3. дата на постъпване;

4. подател и адрес;

5. оспорен административен акт - по първоинстанционните дела, или номер на делото и съд - по касационните производства, частните производства и извънредните производства за отмяна;

6. разпределение към петчленните състави на колегиите и към отделенията;

7. номер на съпроводителното писмо, с което се изпраща делото от тричленен на петчленен състав - при подаване на касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и молби за отмяна;

8. деловодител (регистратор) от служба "Регистратура", регистрирал постъпилия документ;

9. текст на резолюция или разпореждане на председателя на съда, на заместник на председателя, ръководещ колегия, или на председател на отделение;

10. номер на делото;
11. дата на образуване;
12. автор на обжалвания административен или съдебен акт - административен орган или съд; 13. сканирани документи;
14. деловодител, въвел информацията;
15. колегия или отделение, в които е образувано делото;
16. съдия докладчик;
17. местонахождение на делото;
18. административноправна материя;

19. вид производство - първоинстанционно (по жалба или протест), касационно (по касационна жалба или касационен протест), частно (по частна жалба или частен протест) или за отмяна на влязло в сила решение (по

молба за отмяна);
20. статус на делото - насрочено, отложено, спряно, оставено без движение, определено, решено; 21. вид на заседанието - открито или закрито;
22. дата и час на насрочване на съдебните заседания;
23. списък на призованите за съдебните заседания лица;
24. дата и начин на връчване на призовките;
25. протоколи от откритите съдебни заседания;
26. определения по хода на делото, постановени в закрити заседания;
27. номер и дата на постановеното решение или определение;
28. дата на приключване на делото.

Глава пета
СЛУЖБА "ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ КНИЖА"

Чл. 67. (1) Служба "Призовки и съдебни книжа" осигурява връчването на призовките, съобщенията и съдебните книжа по реда, предвиден в ГПК.

(2) Призовкарите от служба "Призовки и съдебни книжа" връчват призовки, съобщения и съдебни книжа на страните по делата по описа на ВАС в райони, определени със заповед на председателя на съда.

Чл. 68. Служба "Призовки и съдебни книжа" се ръководи от началник-служба (регистратор на призовки), който:

1. вписва към електронната папка на делото информация относно датата и начина на връчване на призовките в списъците на лицата за призоваване;

2. води книги за призовки и за съобщения, връчвани от служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"; 3. разпределя върнатите в съда призовки по колегии и отделения;
4. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда.

Чл. 69. (1) В служба "Призовки и съдебни книжа" се водят на хартиен носител отделни книги за призовки за всяко отделение, обща книга за призовки за петчленните състави към двете колегии, както и книга за съобщения, обща за колегиите и отделенията.

(2) За всяка календарна година се водят отделни книги по предходната алинея.
Чл. 70. Книгите за призовки и за съобщения съдържат следните данни за изпратените призовки и съобщения: 1. пореден номер;
2. номер на делото, по което са изпратени;
3. номер съгласно списъка на страните по делото;
4. подпис на съдебния служител - призовкар, удостоверяващ датата, на която са му предадени;
5. удостоверяване на датата, на която са върнати в съда от началника на службата (регистратор на призовки). Чл. 71. Призовкарите:
1. получават ежедневно от началника на службата (регистратор на призовки) подлежащите на връчване

призовки, съобщения и съдебни книжа и ги връчват в тридневен срок от получаването им;

2. отбелязват в призовките датата на връчване, трите имена и качеството на лицето, което е получило или е отказало да получи призовката, съобщението или книжата, а когато това лице е различно от адресата, вписват следните данни: родствена връзка с адресата или съсед на адресата, години, грамотност; когато адресатът е едноличен търговец, търговско дружество или друго юридическо лице, отбелязват и длъжността на лицето, което е получило или е отказало да получи призовката; при отказ за получаване вписват и трите имена и адреса на поне един свидетел;

3. удостоверяват датата и начина на връчването с подписа си, под който изписват трите си имена;

4. ежедневно предават на началника на службата (регистратор на призовки) втория екземпляр на връчените призовки и съобщения срещу негов подпис; при връчване на призовки и съобщения след срока по т. 1 отбелязват във втория екземпляр причините за неспазването на срока;

5. връщат на началника на службата (регистратор на призовки) невръчените призовки най-късно десет дни преди съдебното заседание, за което се отнасят, и отбелязват в призовките причините за невръчването им;

6. получават ежедневно от служба "Регистратура" дела, призовки и съдебни книжа и ги предават във Върховния касационен съд, Административния съд - София-град, Административния съд - София област, Софийския градски съд и Софийския окръжен съд.

Чл. 72. (1) При изпълнение на задълженията си призовкарите се легитимират със служебна карта, издадена от съда.

(2) Призовкарите имат право на транспортни карти за цялата градска мрежа на София.

Глава шеста
СЛУЖБА "СЪДЕБНИ КУРИЕРИ"

Чл. 73. (1) Служба "Съдебни куриери" отговаря за своевременното и точно доставяне на подлежащите на обработване дела, съдебни книжа и служебна документация на председателя на съда, на неговите заместници, на съдиите и на съдебните служители.

(2) Куриерите от служба "Съдебни куриери":

1. разнасят по колегии и отделения приетите от служба "Регистратура" съдебни книжа и дела съобразно извършеното разпределение;

2. пренасят делата и съдебните книжа от съответното деловодство до председателя на съда, заместниците му и председателите на отделенията и връщат обработения доклад в деловодствата на съответната колегия или отделение, респ. на съдебните секретари, в зависимост от подлежащата на изпълнение резолюция;

3. предават в адвокатската стая насрочените дела;

4. получават преди съдебно заседание насрочените дела от адвокатската стая и ги предават на съответния съдебен секретар за проверка на редовността на призоваването на страните;

5. предават на съдията докладчик за проучване насрочените за предстоящото съдебно заседание дела по негово искане;

6. съдействат на съдебния секретар за отнасянето на предстоящите за разглеждане дела до съдебната зала в подходящ срок преди съдебното заседание и за връщането им след приключване на заседанието в канцеларията на съответния съдебен секретар;

7. разнасят изготвените проекти на съдебни актове за събиране на подписи от членовете на съдебния състав, след което ги предават в деловодството на съответната колегия или отделение;

8. получават от машинописното бюро проектите на съдебни актове и ги предават на съдията докладчик;

9. разнасят пресата за деня на председателя на съда, неговите заместници и библиотеката на съда;

10. придвижват подлежащия на обработване доклад между съответните деловодства, съдебните помощници и председателя на съда, заместниците му и председателите на отделения;

11. довеждат до знанието на съдиите и съдебните служители съдържанието на заповеди и служебни съобщения;

12. участват в обучението на новопостъпили куриери;
13. изпълняват и други задължения, определени със заповед на председателя на съда.

Глава седма СЛУЖБА "АРХИВ"

Чл. 74. На архивиране в служба "Архив" подлежат свършените дела, образувани по жалби и протести, подадени пред ВАС, деловодни книги и други документи.

Чл. 75. Служба "Архив":
1. приема от служба "Съдебно деловодство" подлежащите на архивиране дела по предходната алинея и

приключените деловодни книги;

2. завежда в архива получените от административния секретар папки с документи, които не се отнасят до образувани дела;

3. води архивната книга;
4. отговаря за съхраняването на предадените дела, деловодни книги и документи; 5. извършва справки по заведените в архива дела, деловодни книги и документи;

6. изпраща по разпореждане на председателя на съда, заместниците на председателя и оправомощени от тях председатели на отделения архивирани дела за послужване на други съдилища, прокуратурата или на органи на следствието и отговаря за своевременното им връщане;

7. следи за изтичане на срока за съхраняване на делата и деловодните книги;
8. извършва физическото унищожаване на материалите с изтекъл срок на съхранение;

9. съхранява подлежащите на запазване документи след унищожаването на материалите с изтекъл срок на съхранение и подготвя предаването в държавния архив на документите, определени за постоянно съхранение;

10. изпълнява и други задължения по разпореждане на председателя на съда във връзка с архивираните дела и документи, включително предвидени в специален закон, както и с вътрешни правила за работа на служба "Архив".

Чл. 76. (1) Служба "Архив" води архивна книга, която съдържа информация за предадените в архива дела. (2) Архивната книга съдържа следните данни:
1. архивен номер;
2. номер и година на делото;

3. дата и година на внасяне на делото в служба "Архив" и подпис на архиваря, който го приема; 4. номер на връзката;
5. номер и дата на протокола, въз основа на който се унищожава делото;

6. номер и дата на запазените документи, кратко описание на съдържанието им;
7. номер на тома, в който документите са подредени за запазване, и годината;
8. забележка.
(3) Архивната книга се води на електронен и на хартиен носител за всяка календарна година. Чл. 77. (1) Делата се предават в архива след изтичане на 2 месеца от свършването им.

(2) Свършените през текущата година дела, които подлежат на архивиране, се предават в архива не по-късно от 30 юни следващата година след изтичане на срока по ал. 1.

(3) Деловодните книги и папките с документи, които не се отнасят до образувани дела, се внасят в архива от деловодителя и административния секретар, след като отпадне необходимостта от тях.

Чл. 78. (1) При внасянето в архива подлежащите на архивиране съдебни дела се вписват в архивната книга, като на всяко архивно дело се поставя архивен номер и номер на връзката. Съдебният архивар отбелязва архивния номер на делото в описната книга.

(2) Архиварят поставя картон на връзката със свършени дела, върху който обозначава номера на връзката и архивните номера на делата, които се съдържат в нея.

(3) Приетите в архива на съда дела, деловодни книги и документи се съхраняват в специално обезопасено помещение в сградата на ВАС.

(4) Унищожаването или предаването в архив на материали, съдържащи класифицирана информация, се извършва от служителите в служба "Архив" и служба "Регистратура за класифицирана информация" на ВАС при спазване на реда, сроковете и изискванията, предвидени в ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.

Чл. 79. (1) Изнасянето на дела, деловодни книги и други документи от архива за послужване се допуска само по писмено искане на друг съд, прокуратурата или органите на следствието с писмено разрешение на председателя на съда.

(2) На мястото на изваденото от архива дело съдебният архивар поставя картон със забележка за местонахождението му. Извадените от архива дела и материали се завеждат в специална книга от архиваря, който следи за връщането им.

Чл. 80. Предадените в архива документи се пазят, както следва: 1. свършените дела и други книжа - 10 години;

2. срочните книги, докладните книги и книгите за веществени доказателства - 25 години;

3. азбучните указатели и описните книги - 100 години.

Чл. 81. (1) След изтичане на сроковете по чл. 80 се извършва експертиза на ценността на архивните материали от комисия, назначена от председателя на съда, която определя подлежащите на унищожаване документи. Ценните документи, определени за постоянно съхраняване от комисията, се предават в Централния държавен архив.

(2) Комисията по ал. 1 се назначава със заповед на председателя на съда в състав: главния секретар, административния секретар и съдебен архивар.

(3) Комисията извършва експертиза на ценността на архивните документи всяка календарна година, до края на първото тримесечие.

(4) При извършването на експертизата комисията работи под надзора и според указанията на председателя на съда при спазване на специалните нормативни актове в тази област и инструкциите на органите за управление

на Държавния архивен фонд.

Чл. 82. От подлежащите на унищожаване дела се изваждат, подреждат и описват в отделна книга по поредността на архивните номера следните документи: жалбата, оспореният с нея административен акт, протоколите от съдебните заседания и постановеният съдебен акт.

Чл. 83. (1) Комисията съставя опис за подлежащите на унищожаване материали в три екземпляра, който се утвърждава от председателя на съда. Два екземпляра от описа се изпращат на Централния държавен архив, а последният остава в архива на съда.

(2) Материалите се унищожават, след като заключението на комисията бъде утвърдено от председателя на съда и съгласувано с Централния държавен архив.

(3) При унищожаване на материалите се съблюдават правилата за запазването на държавната, търговската или друга тайна.

Чл. 84. Книгата по чл. 82 се съхранява за срок 100 години. ЧАСТ ШЕСТА

СЪДОПРОИЗВОДСТВО

Глава първа
ОБРАЗУВАНЕ И ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Чл. 85. (1) Новопостъпилите жалби, протести, касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести, молби за отмяна, жалби за бавност, молби за налагане на санкции по АПК и други се вписват от деловодителя от служба "Регистратура" в деня на получаването им във входящия дневник, като входящият номер с дата на постъпване се поставя на първата страница.

(2) Регистрираните документи по ал. 1 се разпределят и насочват в деня на постъпването им към председателя на съда или към заместниците на председателя, ръководещи колегиите, съобразно специализацията по материя.

(3) Нередовните документи по ал. 1 се оставят без движение с разпореждане на председателя на съда или заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или с определение на съдебен състав. Преписките по тях се съхраняват в отделни папки в деловодствата.

(4) Председателят на съда, заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или оправомощени от тях председатели на отделения образуват дело най-късно на следващия ден, ако са налице процесуалните предпоставки за това, като го насрочват в открито съдебно заседание или го разпределят за разглеждане в закрито съдебно заседание.

(5) Образуването на делата по ал. 4 се извършва, като се постави върху съпроводителното писмо печат за ход в открито или закрито заседание.

(6) Печатът за ход в открито заседание съдържа следните данни: номер на делото, дата на съдебното заседание, дата на образуване на делото и подпис на лицето по ал. 4.

(7) Печатът за ход в закрито заседание съдържа следните данни: номер на делото, съдия докладчик, дата на образуване на делото и подпис на лицето по ал. 4.

Чл. 86. (1) Образуваното дело заедно с приложеното към него първоинстанционно дело или административна преписка се предава в деловодствата на петчленните състави към колегиите или в деловодствата на отделенията, където се поставя в папка по образец, утвърден със заповед на председателя на съда, и му се дава номер, който се генерира автоматично от деловодно-информационната система на съда.

(2) Делото отново се докладва на председателя на съда или на заместника на председателя, ръководещ колегията, които лично или чрез оправомощени от тях председатели на отделения попълват реквизитите на печатите за ход в открито заседание или за ход в закрито заседание по чл. 85, ал. 6 и 7, определят на принципа на случайния избор съдията докладчик посредством програмата за разпределение на делата по докладчици на принципа на случайния подбор и по реда на постъпването им и насрочват първото по делото заседание, ако то подлежи на разглеждане в открито съдебно заседание.

(3) Лицата по ал. 2 вписват на предната корица на делото инициалите на съдията докладчик, датата, часа и залата на разглеждане на делото и неговия вид и материя и го връщат в деловодството на колегията или отделението. Деловодителят въвежда данните по чл. 51, чл. 55, ал. 2 и чл. 56, ал. 2 в електронната папка на делото, в азбучния указател и в описната книга.

(4) Делото се предава на съдебния секретар към петчленните състави или към отделенията за изготвяне на списъка на лицата за призоваване.

Чл. 87. (1) Въз основа на списъка по чл. 86, ал. 4 деловодителят отпечатва и изпраща призовките.
(2) Промени в списъците на лицата за призоваване могат да се правят само въз основа на определение на

съдебния състав.

(3) Призовките се прилагат по делата от съдебните секретари преди съдебното заседание.

(4) Деловодителят предава така обработеното дело в адвокатска стая.

(5) При необходимост от извършване на експертиза делото се предава от секретаря на назначеното вещо лице срещу разписка.

Чл. 88. (1) Първоинстанционните дела се докладват на съдията докладчик, след като се отпечатат и изпратят призовките по тях, с цел осигуряване на предварителна подготовка, комплектоване на административната преписка, допускане на искани доказателства и конституиране на заинтересовани страни.

(2) Молбите за спиране на допуснато предварително изпълнение или за допускане на предварително изпълнение на административни актове от съда се докладват на съдията докладчик незабавно.

(3) Молбите, постъпващи по висящо дело, се докладват на съдията докладчик за разпореждане или за постановяване на определение по хода на делото от съдебния състав.

Чл. 89. (1) При уважаване на касационна жалба от петчленен състав на съда и връщане на делото за ново разглеждане от друг тричленен състав то се образува под нов номер.

(2) При уважаване на частна жалба от петчленен състав на съда и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия тричленен състав делото продължава под стария номер.

(3) По молби за тълкуване или допълване на решение, за поправка на очевидна фактическа грешка на решение и за присъждане на съдебни разноски не се образува ново дело.

(4) Когато по вече образувано административно дело постъпят документи, съдържащи класифицирана информация, съдебният състав с определение го преобразува под нов номер съобразно номерацията, прилагана по делата, завеждани в "Регистратура за класифицирана информация".

Чл. 90. В случаите на подадени молби за допуснати нарушения по АПК се образува административнонаказателна преписка.

Чл. 91. (1) Съдебни удостоверения се изготвят от съдебния секретар по писмена молба на страните или на процесуалните им представители, след разпореждане на съдията докладчик.

(2) Незаверени преписи от съдебни актове, протоколи от съдебни заседания и приложени към делата книжа се изготвят в деня на поискването им от служителите на службата, в която се намира делото, по писмена молба на страните или на процесуалните им представители. Когато молбата за незаверени преписи е подадена от адвокат без пълномощно по делото, същата се изпраща на докладчика по делото за преценка и писмено

разпореждане.

(3) Заверени преписи от влезли в сила съдебни актове и протоколи от съдебните заседания по дела, находящи се във ВАС, се изготвят същия или най-късно на следващия ден въз основа на писмено разпореждане на главния секретар по заявлението на страните или процесуалните им представители и се оформят от деловодителите в отделенията на ВАС или от служба "Архив", след което се предоставят за заверка на съдебните информатори от звено "Деловодна информация".

(4) Исканията за заверени преписи от влезли в сила съдебни актове и протоколи по касационни дела, върнати на административните съдилища като първа инстанция, се изпращат на съответния първоинстанционен съд за издаването им и надлежното им заверяване от служители на този съд.

(5) Изпълнителни листове се изготвят от съдебните секретари по молба на страната след разпореждане на председателя на съда, заместниците на председателя, ръководещи колегиите, или оправомощени от тях председатели на отделения.

(6) Документите по предходните алинеи се издават след представяне на квитанция за внесена такса съгласно Тарифа No 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Чл. 92. (1) В зависимост от местонахождението на делата страните и процесуалните им представители се запознават с тях в адвокатска стая, в деловодствата или в "Регистратура за класифицирана информация".

(2) В деня преди съдебното заседание делата са на разположение в адвокатска стая на страните и на процесуалните им представители.

Глава втора
ПОДРЕЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДЕЛАТА

Чл. 93. (1) Деловодителите от деловодствата на петчленните състави към двете колегии и от деловодствата на отделенията поставят и зашиват образуваните дела в папки по образец, утвърден със заповед на председателя на съда.

(2) Номерът на делото се обозначава върху предната корица. По делата, образувани във ВАС, се използва единна и централизирана номерация с изключение на делата, съдържащи класифицирана информация, по които се прилага отделна номерация в "Регистратура за класифицирана информация", различна от общата.

(3) Деловодителят вписва върху предната корица на папката: 1. номера на делото;
2. година на образуване на делото;
3. колегия или отделение;

4. дати на образуване и свършване на делото.

(4) От електронната папка на делото се разпечатва и прикрепва върху папката корицата на делото, съдържаща информация за подателя, оспорения административен акт и административен орган или номер на делото и съд.

(5) Името на съдията докладчик се кодира с инициалите му.
Чл. 94. (1) Книжата по първоинстанционните дела се подреждат в следната поредност: 1. съпроводително писмо;
2. банково бордеро за внесена държавна такса, ако се дължи такава;
3. жалба или протест;

4. пощенски плик, ако жалбата или протестът са подадени по пощата;

5. оспорен административен акт и останалите документи от административната преписка съобразно поредността или по описа в съпроводителното писмо, ако има такъв;

6. пълномощно, когато жалбата е подадена от пълномощник.

(2) Новопостъпилите книжа по първоинстанционното дело се прикрепват последователно в папката. Всички книжа в папката се номерират в момента на прикрепянето им към делото, като номерът се поставя в горния десен ъгъл на всеки лист.

(3) Когато корицата на папката се запълни с книжа, деловодителят прикрепя с машинка нова папка към долната страна на корицата и отбелязва същия номер на делото. Номерирането на книжата в новата папка следва номерацията на книжата от предходната папка.

Чл. 95. (1) Касационни жалби, касационни протести, частни жалби, частни протести и молби за отмяна, подадени срещу съдебни актове на тричленен състав на съда, се подреждат от деловодителя в следната поредност:

1. съпроводително писмо;

2. квитанция за платена държавна такса;

3. касационна жалба, касационен протест, частна жалба, частен протест или молба за отмяна;

4. пощенски плик, ако касационната жалба, касационният протест, частната жалба, частният протест или молбата за отмяна са подадени по пощата;

5. пълномощно, ако има такова;

6. съобщение за уведомяването на другата страна и изпращането на препис от касационната жалба, касационния протест, частната жалба, частния протест или молбата за отмяна;

7. представени доказателства, отговори и възражения.

(2) Книжата по ал. 1 се прикрепят към вътрешната страна на предната корица на папката на делото, чийто съдебен акт е атакуван, и се изпращат на деловодствата на петчленните състави към двете колегии.

(3) Деловодителят на петчленен състав подрежда в нова папка книжата по ал. 2. Първоинстанционното дело се прикрепя с машинка от вътрешната страна на долната корица на новото дело.

Чл. 96. (1) Насрочените и обработени дела, с изключение на делата, съдържащи класифицирана информация, се съхраняват в адвокатска стая, където се подреждат по колегии и отделения, по дати на заседанията и зали. При изнасяне на дело от помещението деловодителят от служба "Адвокатска стая", който го е предал, прави отбелязване на местонахождението му в електронната папка на делото.

(2) Делата, съдържащи класифицирана информация, се съхраняват в специални каси в "Регистратура за класифицирана информация" при спазване на сроковете и изискванията на ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му.

(3) Делата, по които тече срок за обжалване или за изпълнение на указания на съда, се съхраняват на отделно място в деловодствата на колегиите или отделенията.

(4) При изнасяне на дела от деловодствата деловодителите, които са ги предали, правят отбелязване за местонахождението им в електронните папки на делата.

Чл. 97. (1) Подлежащите на архивиране свършени дела се съхраняват в архива на съда, а останалите се връщат от деловодителя на първоинстанционния съд най-късно в деня, следващ датата на обявяване на съдебния акт.

(2) Свършени дела, които не са архивирани, могат да се прилагат по други дела само в изпълнение на съдебно определение. Изпращането им за послужване на други съдилища, прокуратура и органи на следствието се

извършва по тяхно писмено искане с писмено разрешение от председателя на съда, заместник на председателя или оправомощен от тях председател на отделение.

(3) Несвършените дела не се прилагат към други дела и не се изпращат на други съдилища.

Чл. 98. (1) Веществените доказателства, които постъпват в съда, се предават от служба "Регистратура" в деловодствата на петчленните състави към колегиите или на отделенията и се регистрират от деловодителя в книгата за веществени доказателства.

(2) Приемането на веществените доказателства се удостоверява със стикер, трайно прикрепен към опаковката на вещественото доказателство, който се подписва от предаващия и приемащия служител и върху който се обозначават номерът на преписката и номерът на регистрация в книгата за веществени доказателства.

(3) Деловодителят описва веществените доказателства в книгата за веществените доказателства по вид, марка, фабричен номер, модел, брой, метраж, тегло, цвят и степен на износеност в зависимост от необходимостта.

(4) Веществените доказателства се съхраняват в деловодствата според естеството им по начин, който осигурява запазването им.

(5) Веществените доказателства не могат да се използват за цели извън административния процес.

(6) По разпореждане на председателя на съда веществените доказателства, които са опасни или вредни по своя характер, се предават за съхранение в специализирани институции или се съхраняват в специално помещение при спазване на приложимите нормативни изисквания. За предаването на доказателствата се съставя протокол. При необходимост по заповед на председателя на съда веществени доказателства се съхраняват и в каса на съда.

(7) Съдебният секретар изисква веществените доказателства при разглеждане на делото в съдебно заседание и след приключването му ги връща в деловодството, от което ги е получил.

(8) При необходимост от експертиза веществените доказателства се предават на вещото лице с писмен протокол, изготвен от деловодител от деловодствата на петчленен състав към колегиите или от деловодствата на отделенията.

Чл. 99. (1) След приключване на делото, по което са приложени веществени доказателства, съдът определя какви разпоредителни действия да бъдат извършени с тях - връщане на страната или унищожаване, за което се извършва отбелязване в книгата за веществени доказателства и се съставя протокол.

(2) Протоколът за връщане на страната или за унищожаване се изготвя от деловодител от деловодствата на петчленен състав към колегиите или от деловодствата на отделенията. Протоколът съдържа описание на веществените доказателства, номера на делото, датата на предаването и подписите на лицата, които са ги предали и приели.

Глава трета
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЛАТА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЛА

Чл. 100. (1) След като окончателният съдебен акт бъде подписан от всички съдии, участвали в постановилия го тричленен или петчленен съдебен състав, делото се предава в деловодството на колегията или отделението.

(2) Съдебният акт се обявява от деловодителя в електронната папка на делото в деловодната информационна система и в срочните книги, където се вписва неговият диспозитив.

(3) На страните се изпращат съобщения за постановения съдебен акт ведно с препис от него само ако той подлежи на обжалване, като се прави отбелязване за това върху акта, с посочване на броя на изпратените съобщения и датата на изпращане.

(4) Преписи от окончателни (неподлежащи на обжалване) съдебни актове се изпращат на страните само когато същите пораждат права или вменяват задължения, обвързани със срокове, въз основа разпореждане на съда.

Чл. 101. За присъдените в полза на ВАС държавни такси и глоби се издава служебно изпълнителен лист от съдебен секретар, който го изпраща на Агенцията за събиране на държавни вземания с искане за обратно уведомяване за образуваното изпълнително дело.

Чл. 102. (1) След приключване на първоинстанционно дело с влязъл в сила съдебен акт представените по делото оригинални документи се връщат с разпореждане на съдията докладчик на страните, които са ги представили, по тяхна писмена молба и след като представят заверени копия на документите.

(2) За върнатите документи деловодителят съставя опис, който се подписва от поискалата ги страна и се прилага по делото.

Чл. 103. (1) При изгубване или унищожаване на дело преди изтичане на срока за съхранението му то се възстановява по разпореждане на председателя на съда. В този случай административният секретар съставя акт. За възстановяване на делото се използват данните, които се съдържат в електронната му папка, и всички книжа, които имат отношение към делото, намиращи се в съда, в други институции и в страните.

(2) Когато делото е изгубено или унищожено при първоинстанционното му разглеждане пред ВАС, преди да е постановено решение по него, разпитаните свидетели и вещи лица могат да бъдат разпитани отново, ако не е възможно да се възстановят протоколите от заседанията.

(3) След събирането на материалите и съставянето на проекти за възстановяваните книжа съдът в открито заседание с призоваване на страните се произнася по възстановяване на делото с определение, което подлежи на обжалване по общия ред.

(4) При изгубване или унищожаване на дело, което е било приложено към дело на ВАС, приложеното дело се възстановява от съда, в който е било образувано. За тази цел административният секретар на ВАС изпраща в съда, в който делото е било образувано, препис от акта, установяващ изгубването или унищожаването.

(5) По реда на предходните алинеи се възстановяват и изгубени или унищожени съдебни актове, постановени по дела на ВАС.

(6) Когато делото не е възстановено поради това, че събраните материали са недостатъчни, държавни такси не се събират при повторното завеждане на същото дело.

Чл. 104. (1) За целите на вътрешната отчетност в началото на всяка календарна година се изготвят статистически справки въз основа на извършено преброяване в деловодствата и адвокатска стая и на базата данни от деловодната информационна система за образуваните, висящите, отложените и свършените дела от предходната година по критерии, ред и срок, определени със заповед на председателя на съда.

(2) Статистически справки относно образуваните, висящите, отложените и свършените дела могат да се правят и за по-кратък период от време, определен по разпореждане на председателя на съда, заместник на председателя или председател на отделение, относно конкретното отделение.

ЧАСТ СЕДМА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ

Глава първа НАЗНАЧАВАНЕ

Чл. 105. (1) Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностното разписание на администрацията на ВАС въз основа на Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, издаден от ВСС.

(2) Броят на съдебните служители се определя от председателя на съда, съгласувано с ВСС.

Чл. 106. При назначаване на съдебните служители във ВАС следва да се прилагат разпоредбите по чл. 107а, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда.

Чл. 107. (1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана пряко с осъществяване на правораздавателната дейност и управлението на ВАС, се назначава от председателя на съда след провеждане на конкурс.

(2) Главният секретар се назначава след провеждане на конкурс, организиран от председателя на ВАС.

(3) За съдебен помощник се назначава лице, което отговаря на изискванията на чл. 162 ЗСВ и е издържало конкурс за съдебен служител.

(4) При назначаване на съдебен служител на друга длъжност в администрацията на ВАС, на ВСС или на Инспектората към ВСС, както и при преместването му в администрацията на друг орган на съдебната власт конкурс не се провежда.

Чл. 108. (1) Конкурсът за длъжността "главен секретар" се предприема по инициатива на административния ръководител на ВАС.

(2) Конкурсът за назначаването на главен секретар във ВАС се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначена с писмена заповед на председателя на ВАС.

(3) Комисията заседава в пълния си състав и приема решения с обикновено мнозинство. (4) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.

(5) Конкурсът за длъжността "главен секретар" и условията за неговото провеждане се обявяват с писмена заповед на председателя на ВАС.

(6) Обявлението се публикува в един централен ежедневник и се поставя на общодостъпно място в сградата на ВАС.

(7) В обявлението се съдържат всички условия за провеждането на конкурса, минималните и специфичните изисквания, на които трябва да отговаря кандидатът, кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за конкурсната длъжност.

Чл. 109. (1) Конкурсът за назначаване на останалите съдебни служители в администрацията на ВАС се провежда от комисия в състав от трима до петима членове, назначени с писмена заповед на председателя на съда.

(2) Поименният състав на конкурсната комисия и нейният председател се определят в заповед на председателя на съда за всеки отделен конкурс.

(3) Комисията заседава в пълния си състав и взема решения с обикновено мнозинство.
(4) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Чл. 110. В зависимост от длъжността конкурсът се провежда от комисия в състав, както следва:

1. заместниците на председателя на съда, главния секретар, ръководителя на звено "Човешки ресурси" и друг служител на ръководна длъжност в администрацията на съда - при провеждане на конкурс за длъжностите "началник на кабинета на председателя" и "служител по сигурността на информацията";

2. заместник на председателя на съда, главния секретар, ръководителя на звено "Човешки ресурси" и друг служител на ръководна длъжност в администрацията на съда - при провеждане на конкурс за длъжността "главен счетоводител";

3. заместник на председателя на съда, главния секретар и друг служител на ръководна длъжност в администрацията на съда - при провеждане на конкурс за ръководителя на звено "Човешки ресурси";

4. заместник на председателя на съда, главния секретар и ръководителя на административно звено "Човешки ресурси" - при провеждане на конкурс за ръководител на административно звено "Връзки с обществеността" и за останалите длъжности на пряко подчинение на главния секретар;

5. главния секретар, ръководителя на административно звено "Човешки ресурси" и прекия ръководител на конкурсната длъжност или друг съдебен служител на ръководна длъжност - при провеждане на конкурс за останалите длъжности в администрацията на съда.

Чл. 111. (1) Конкурсът се обявява от председателя на съда с писмена заповед, в която се определят:

1. длъжността, за която се провежда конкурсът;

2. минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността;

3. специфичните изисквания за заемане на длъжността, определени от председателя на съда;

4. начинът на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите;

5. необходимите документи, мястото и срокът на подаването им;

6. общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса.

(2) Обявлението за конкурса се публикува в един централен ежедневник и се поставя обявление на общодостъпното място по т. 6 на ал. 1.

(3) В обявлението се съдържат всички данни от заповедта по ал. 1, кратко описание на длъжността съгласно типовата длъжностна характеристика и информация за минималния размер на основната заплата за конкурсната длъжност.

Чл. 112. (1) Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса.

(2) Към заявлението се прилагат:

1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност;

2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит;

4. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

Чл. 113. (1) Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени в обявата за заемане на длъжността.

(2) До участие в конкурса се допускат кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.

(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от членовете на комисията.

(4) В списъка на допуснатите кандидати се посочват датата на провеждане на конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.

(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно място в сградата на съда и се публикуват в неговата интернет страница не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса.

(7) Недопуснатите до конкурса кандидати могат да обжалват решението на комисията пред председателя на ВАС в 7-дневен срок от обявяването на списъците. Председателят на ВАС се произнася окончателно. Жалбата не спира конкурсната процедура.

Чл. 114. (1) Когато няма допуснати кандидати, председателят на ВАС - с писмена заповед, прекратява конкурсната процедура.

(2) Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Чл. 115. Въз основа на проведения конкурс комисията класира до трима от кандидатите, получили най-висок резултат.

Чл. 116. (1) В 7-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на председателя на съда протокол с резултатите от проведения конкурс и документите на класираните кандидати.

(2) По преценка на председателя на съда той или определеният от него заместник може да проведе събеседване с един или с всички класирани от комисията кандидати.

(3) Трудовото правоотношение възниква с лицето, класирано на първо място в конкурса.

Чл. 117. На назначения служител се връчва лично срещу подпис длъжностна характеристика, съобразена с условията на типовите длъжностни характеристики на служителите в администрацията на ВАС.

Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 118. Съдебните служители са длъжни да изпълняват задълженията си в съответствие с връчените им индивидуално длъжностни характеристики.

Чл. 119. (1) Работното време на администрацията на ВАС е от 8,30 ч. до 17 ч. с половин час обедна почивка. (2) Съдебните служители са длъжни да спазват работното време и да го използват за изпълнение на

служебните си задължения.

(3) Допълнителни задължения могат да се възлагат на съдебния служител временно - до 45 работни дни в годината, при служебна необходимост.

(4) При служебна необходимост съдебният служител е длъжен да изпълнява служебните си задължения и извън работното време.

Чл. 120. Съдебните служители дават справки на страните, на процесуалните им представители и на адвокатите за движението на делата в рамките на работното време без прекъсване от 9 до 17 ч., като обедната почивка се ползва по график.

Чл. 121. (1) Съдебните служители са длъжни да пазят като служебна тайна сведенията, които са им станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, на юридическите лица и на държавата.

(2) Съдебните служители са политически неутрални при изпълнение на служебните си задължения. (3) Спазват Етичния кодекс на съдебните служители, одобрен от ВСС.

Чл. 122. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение, което да не уронва престижа на съдебната власт.

(2) Съдебните служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения в делово облекло и да носят табелка с името и длъжността си.

Чл. 123. Съдебните служители задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 124. Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдебния служител се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт.

Чл. 125. Съдебните служители имат право да получават възнаграждението, определено за заеманата длъжност,

съобразно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, издаден от ВСС.

Чл. 126. Съдебните служители имат право да получават ежегодно суми за допълнително материално стимулиране, както и суми за служебно облекло в размер, определен с актове на ВСС.

Чл. 127. Съдебните служители имат право на основен отпуск и на допълнителен платен годишен отпуск за работа в извънработно време и за изпълнение на допълнителни задължения в размер, определен от ВСС.

Чл. 128. Съдебен служител, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в органите на съдебната власт, но не повече от десет брутни месечни възнаграждения.

Чл. 129. При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се легитимират със служебна карта по образец, утвърден от ВСС.

Чл. 130. За неуредените в тази глава въпроси относно правата и задълженията на съдебните служители се прилагат разпоредбите на глава осемнадесета "Администрация на органите на съдебната власт" от ЗСВ и Кодексът на труда.

Глава трета
АТЕСТИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ В РАНГ

Чл. 131. (1) Всеки съдебен служител при доказана добра професионална квалификация може да бъде повишен в ранг след атестиране.

(2) Атестирането на съдебните служители има за цел:

1. установяване равнището на професионалната квалификация на служителите и нейното съответствие с изискванията на длъжностната характеристика;

2. справедливо възнаграждение на съдебните служители;

3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;

4. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.

Чл. 132. Ранговете, в които съдебните служители могат да бъдат повишавани при работата си в съда, са от пети до първи във възходяща степен.

Чл. 133. При първоначално назначаване съдебният служител получава минималния ранг за съответната длъжност, който е определен по Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт.

Чл. 134. При повишаване в ранг съдебният служител получава и по-високо възнаграждение за новия ранг в размер, определен от ВСС.

Чл. 135. Повишаването в ранг се извършва след атестиране, с което се оценява качеството при изпълнение на служебните задължения от съдебния служител и се отчита прослуженото време във ВАС, в друг орган на съдебната власт, във ВСС, в Инспектората към ВСС и в Националния институт на правосъдието. В тези случаи професионалната квалификация се отчита като съвкупност от знания и умения.

Чл. 136. (1) Атестирането на съдебните служители се извършва периодично, след прослужено време на съответната длъжност не по-малко от една година.

(2) Служителите, прослужили по-малко от година на съответната длъжност в съда, се атестират през следващата календарна година.

Чл. 137. (1) Атестирането на главния секретар, служителите от кабинета на председателя, служителите от

отдел "Сигурност" и на съдебните помощници се извършва от председателя на съда или от определен от него заместник.

(2) Съдебните служители, с изключение на посочените в ал. 1, се атестират от постоянно действаща комисия, назначена от председателя на съда.

Чл. 138. (1) Атестирането включва три етапа:
1. изготвяне на работен план;
2. обсъждане на постигнатите до средата на периода цели и набелязване на мерки за осъществяването им; 3. изготвяне на оценка в края на периода и вписване на резултатите в атестационен формуляр.
(2) Етапите за извършване на атестирането се провеждат в срокове, както следва:
1. изготвянето на работния план - в периода от 1 февруари до 1 март;
2. междинна среща за обсъждане на постигнатите резултати - в периода от 15 май до 15 юни;
3. изготвяне на оценка в края на периода - от 15 октомври до 1 ноември.

Чл. 139. При атестиране на съдебен служител се вземат предвид изпълнението на индивидуалния работен план, както и реализираните изисквания при изпълнение на конкретните служебни задължения и професионалния опит.

Чл. 140. (1) Показателите, по които се оценяват съдебните служители, са, както следва: 1. срочно и качествено изпълнение на задълженията - до 5 точки;
2. спазване на професионалната етика - до 5 точки;
3. поведение при работа с граждани - до 4 точки:

а) добросъвестно отношение при работа с граждани; б) равнопоставеност при отношенията с гражданите; 4. способност за самостоятелна работа - до 4 точки; 5. способност за работа в екип - до 3 точки;

6. инициативност и поемане на извънредна работа, проява на творчество в работата - до 3 точки; 7. организационни умения - до 3 точки;
8. степен на подготвеност и способност за работа с нормативни актове - до 3 точки;
9. възможности за комуникация - до 3 точки:

а) устно;
б) писмено;
в) в електронна форма;
10. оценка на прекия ръководител - до 3 точки.
(2) При атестирането се вземат предвид и постъпилите сигнали и предложения.
Чл. 141. Показателите за оценката се вписват във формуляр и се определя обща оценка, която може да бъде:
1. оценка 1 - "изключително изпълнение" - атестираният изключително ефективно изпълнява работата си,

значително над изискванията за длъжността;

2. оценка 2 - "изпълнението е над изискванията" - атестираният редовно изпълнява задълженията си над изискванията;

3. оценка 3 - "изпълнението отговаря на изискванията" - атестираният като цяло изпълнява работата си на нивото на изискванията за длъжността, но не ги надминава;

4. оценка 4 - "изпълнението не отговаря напълно на изискванията, необходимо е подобрение" - атестираният изпълнява задълженията си под нивото на изискванията за длъжността;

5. оценка 5 - "неприемливо изпълнение" - атестираният системно изпълнява задълженията си под нивото на изискванията за длъжността.

Чл. 142. (1) Комисията вписва общата оценка във формуляра за атестиране и запознава атестирания със съдържанието му.

(2) Формулярът се подписва от комисията и от атестирания.

Чл. 143. (1) Съдебен служител, който не е съгласен с общата оценка, може да подаде до председателя на съда мотивирано възражение в 7-дневен срок от запознаването и подписването на формуляра.

(2) Председателят на съда се произнася с решение в 7-дневен срок от подаване на възражението.

Чл. 144. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки не по-ниски от "оценка 2".

(2) Предсрочно повишаване в ранг се извършва при оценка 1 "изключително изпълнение". (3) Председателят на съда издава заповед за повишаване в ранг на съдебния служител.

Чл. 145. (1) Когато съдебният служител придобие право на повишаване в ранг, атестационният формуляр се представя на председателя на съда.

(2) Повишаването в ранг се извършва със заповед на председателя на съда.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се приема от Висшия съдебен съвет на основание чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната

власт.

§ 2. За неуредените в този правилник въпроси относно назначаването на съдебните служители, прекратяването на трудовите договори с тях и дисциплинарната отговорност се прилагат Кодексът на труда и Законът за съдебната власт.

§ 3. Организацията на работа и конкретните функции на съдебните служители в отделните административни звена от администрацията на ВАС се уреждат и с вътрешни правила, издадени от председателя на ВАС.

§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2014 г. ) В двумесечен срок от влизане в сила на тази разпоредба да се приведат в съответствие с правилника длъжностните характеристики на служителите, в чиито задължения е настъпила промяна или чиито изисквания за заемане на длъжността са променени.

§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 6. Този правилник отменя Правилника за администрацията на Върховния административен съд (ДВ, бр. 66 от 2009 г.).