НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Октомври 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Няма изображение
ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ И ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА НССС

 

 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.  С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на СДРУЖЕНИЕТО и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

 

РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.2. СДРУЖЕНИЕТО осъществява дейност в обществена полза, съобразно устава си.

Чл.3.  Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО ще се разходва за постигане на целите определени в устава, като се използват предвидените в него средства.

Чл.4.  Всяка година Общото събрание на СДРУЖЕНИЕТО приема основните насоки за развитието й и програма за осъществяване на дейността.

Чл.5.(1). За осъществяване на общественополезната дейност, могат да се създават работни групи от специалисти.

(2). Специалистите - членове на работните групи, могат да бъдат както членове на органи на СДРУЖЕНИЕТО, така и външни за него лица.

(3). Създаването на работна група във връзка с осъществяването УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, в което се определя съставът на работната група, броят на членовете й и срокът за осъществяване на поставената задача.

(4). Работната група предава изпълнението на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ – на хартиен и магнитен носител.

(5). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ – след обсъждане на предоставените от работната група проекти, може да предостави допълнителен срок на работната група за допълнение или изменение на предоставените материали.

Чл.6. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ с решение определя сроковете, необходимите средства и лицата, на които да възлага задачи по изпълнение на програмата.

Чл.7.(1). СДРУЖЕНИЕТО може да осъществява допълнителна стопанска дейност предвидена в Устава, която е спомагателна и е свързана с основния предмет на дейност.

(2). При осъществяване на тази дейност, органите на СДРУЖЕНИЕТО се съобразяват с правилата на приложимото законодателство.

Чл.8.(1). УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ежегодно изготвя доклад за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

(2). Докладът трябва да съдържа данни за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на СДРУЖЕНИЕТО и постигнатите резултати; размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.

(3). Докладът се предоставя на разположение на членовете на СДРУЖЕНИЕТО, чрез предоставянето му в съответната секция най-малко един месец преди провеждане на заседанието, на което следва да бъде обсъждан.

(4). До 31 май на всяка година, приетият от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ доклад се представя от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ за вписване в РЕГИСТЪРА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

 

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл.9. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО включва правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

Чл.10.(1). ОБЩОТО СЪБРАНИЕ приема годишен бюджет на СДРУЖЕНИЕТО.

(2). Проектът за бюджет на СДРУЖЕНИЕТО се изготвя от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася.  Предоставя се възможност на членовете на СДРУЖЕНИЕТО да се запознаят със съдържанието му и да правят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета.

(3). Бюджетът на СДРУЖЕНИЕТО се изпълнява от УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ съобразно устава, настоящите правила и рещенията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(4). В срок до 31 март на всяка година, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител, определен от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

(5). Годишният счетоводен отчет се приема от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕТО.

(6). В срок до 31 май на всяка година, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ заявява за вписване в ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР и представя заверения от одитор и приет от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишен счетоводен отчет.

Чл.11.(1). Източници на средства на СДРУЖЕНИЕТО са имуществените вноски на членовете му, дарения от физически и юридически лица (сдружения с нестопанска цел, фондации, търговски дружества), спонсорство, приходи от допълнителна стопанска дейност.

(2). СДРУЖЕНИЕТО може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти, както и права върху интелектуална собственост, при спазване на действащото законодателство.

(5). СДРУЖЕНИЕТО набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации, при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за Република България.

Чл.12. Средствата на СДРУЖЕНИЕТО се използват за постигане на целите, определени в Устава.

Чл.13.(1). При осъществяване на дейността си, СДРУЖЕНИЕТО разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.

(2). СДРУЖЕНИЕТО може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите определени в устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

Чл.14.(1). СДРУЖЕНИЕТО  може да разходва безвъзмездно средствата си за постигане на целите, определени в Устава.

(2). За безвъзмездно разходване на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО е необходимо мотивирано решение, взето от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали СДРУЖЕНИЕТО до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които лицата по ал.2, т.1 и т.2,  са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

5. политически партии в ръководните и контролните органи, на които участват членове на ръководни и контролни органи на СДРУЖЕНИЕТО.

(3). СДРУЖЕНИЕТО не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.3 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители, освен ако сделките са в очевидна полза на СДРУЖЕНИЕТО и са сключени при публично обявени общи условия.

Чл.15. Разходите, които СДРУЖЕНИЕТО извършва, включват:

1. Разходи за осъществяване на функциите на органите на СДРУЖЕНИЕТО и изпълнението на правомощията им, включващи:

А) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

Б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

В) други разходи по осъществяване на организацията и административното управление на дейността на СДРУЖЕНИЕТО, включително разходи по организацията и провеждане на заседанията на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл.5, ал.1 от Правилника.

2. Разходване на средства, използвани пряко за постигане на целите на СДРУЖЕНИЕТО и непосредствено свързани с осъществяването на основната му дейност по чл.2 от Правилника:

А) разходи за провеждане на проучване и обучение;

Б) разходи за създаване и поддръжка на материална база, предназначена за осъществяване целите на СДРУЖЕНИЕТО;

В) разходи, свързани със създаване и поддържане на информационна база;

Г) разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност по устава, ако такава се извършва.

Чл.16.(1). СДРУЖЕНИЕТО разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите по чл.2 от Правилника, в съответствие с приетите от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ годишен бюджет и годишна програма за дейността.

(2). Безвъзмездното разходване на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се извършва чрез предвиждане и предоставяне на средства за постигане на целите му и непосредствено предназначени за осъществяване на основната дейност на  по чл.2 от Правилника, включващи средствата за разходи.

(3). Решението за безвъзмездно разходване на средства за всяка година от дейността на СДРУЖЕНИЕТО, се включва в годишната програма и годишния бюджет.

Чл.17.(1). В годишната програма за осъществяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО приета от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,  се определят конкретно всяка отделна дейност и мероприятие, включени в предмета на основната дейност, които СДРУЖЕНИЕТО ще извършва през съответната календарна година.

(2). Годишната програма предвижда конкретните действия, които ще бъдат предприети за осъществяване на  всяко мероприятие или отделна дейност. С приемането на годишната програма се одобряват предложените от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  проекти на план за извършване на отделни дейности и организиране на отделни мероприятия за съответната календарна година.

(3). Средствата, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, техния вид, размер, конкретно предназначение, начин на разходване се определят от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ с годишната програма за осъществяване дейността на СДРУЖЕНИЕТО, и се предвиждат в годишния бюджет.

(4). С годишната програма, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ възлага на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ да организира и осъществи планираните отделни дейности и мероприятия и го оправомощава да разходва определените в програмата и предвидените в бюджета средства, в съответствие с одобрените вид, размер и предназначение за използване на средства.

Чл.18.(1). ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ контролира  за надлежното осчетоводяване на извършените разходи.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник е приет на 01.11.2014 г. от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, съобразно чл.12, ал.1, т.2. от Устава.

§2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на СДРУЖЕНИЕТО и законодателството на Република България.