НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
Препис на ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕЗАНИЕ НА УС НА НССС, проведено на 10.09.2021 г.

 

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 10.09.2021 г. в 10.30 часа в офиса на НССС на ул. Алабин № 33 в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.

ПРИСЪСТВАТ: Теодора Маринкова, Анелия Бъчварова, Антон Тумбев, Галя Иванова, Евелина Аврамова, Диана Димитрова и Вергиния Костадинова-Качулска.

Присъства и почетният председател Даниела Илиева.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени писмено за датата и мястото на провеждане на заседанието, както и за проекта на дневния ред.

На осн. чл.20, ал.3 от Устава, заседанието се председателства от председателя на УС – Теодора Маринкова.

Протоколчик на заседанието на УС на НССС е Вергиния Костадинова-Качулска.

Заседанието има нужния кворум и съгласно чл.20, ал.5 от Устава, може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред, заседанието се провежда при предварително обявения Дневен ред, а именно:

1. Обсъждане провеждането на Общото събрание на НССС. Докладване на изразходваните средства за организация и провеждането му.

Докладчик: Теодора Маринкова, Членове на УС.

 

2. Информация за бюджета към 31.08.2021 година.

Докладчик: Теодора Маринкова.

 

3. Обсъждане състоянието на УС и регионалните секции – функциониране. Разпределение на ангажиментите на членовете на новия УС по комисиите и отговорниците по секции.

Докладчик: Теодора Маринкова, Членове на УС.

 

4. Разглеждане на вътрешните документи регламентиращи дейността на УС, РС и комисиите.

Докладчик: Теодора Маринкова.

 

5. Приемане, освобождаване на членове на НССС.

Докладчик: Теодора Маринкова.

 

6. Отпускане на социални помощи.

Докладчик: Евелина Аврамова.

 

7. Разни.

 

По т.1 и т.2 от Древния ред, почетният председател на НССС – Даниела Илиева запозна членовете му с изразходваните средства от УС за организиране и провеждане на Общото събрание, както и с информация за бюджета към 31.08.2021 година.

 

По т.1 от Дневния ред, УС на НССС

Р Е Ш И :

ПРИЕМА доклада за изразходвани средства за организиране и провеждане на Общото събрание на НССС.

 

По т.2 от Дневния ред, УС на НССС

Р Е Ш И :

ПРИЕМА справка за бюджета на НССС към 31.08.2021 година.

 

По т.3 от Дневния ред: Обсъждане състоянието на УС и регионалните секции – функциониране. Разпределение на ангажиментите на членовете на новия УС по комисиите и отговорниците по секции.

След обсъждане на предложения и изказвания от членовете, УС на НССС

Р Е Ш И :

РАЗПРЕДЕЛЯ членовете на УС на НССС, като отговорници по секциите, както следва:

Анелия Бъчварова:

- Районен съд – Асеновград;

- Окръжен съд – Варна;

- Окръжен съд – Кърджали;

- Районен съд – Търговище;

- Окръжен съд – Ямбол;

Антон Тумбев:

- Районен съд – Дупница;

- Районен съд – Ивайловград;

- Районен съд – Сандански;

- Районен съд – Гоце Делчев;

- Районен съд – Разлог;

Вергиния Костадинова:

- Районен съд – Благоевград;

- Окръжен съд – Благоевград;

- Районен съд – Брезник;

- Окръжен съд – Кюстендил;

- Районен съд – Радомир;

- Районен съд – Трън;

Галя Иванова:

- Районен съд – Велики Преслав;

- Районен съд – Горна Оряховица;

- Районен съд – Добрич;

- Окръжен съд – Шумен;

- Районен съд – Шумен;

Диана Димитрова:

- Районен съд – Дряново;

- Районен съд – Луковит;

- Районен съд – Павликени;

- Районен съд – Свищов;

- Районен съд – Тетевен;

Евелина Аврамова:

- Районен съд – Берковица;

- Районен съд – Златоград;

- Окръжен съд – Монтана;

- РС СГС;

- РС Апелативен съд – София;

- Районен съд – Видин;

- Районен съд – Кула.

ВЪЗЛАГА на членовете на УС да се свържат с председателите на съответните регионални секции и да ги информират за взетото решение.

Срок: постоянен

Отг. всички членове на УС на НССС

 

ДА СЕ УВЕДОМЯТ председателите на РС, че във връзка с Решение  № 629 от 26 август 2021 година на Министерски съвет на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 за периода от 01 септември – 30 ноември 2021 година и въведените временни противоепидемични мерки за територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите, УС на НССС ОТЛАГА провеждането на Традиционната годишна среща с председателите на регионалните секции.

Отг. Теодора Маринкова

 

По т.4 от Дневния ред: Разглеждане на вътрешните документи регламентиращи дейността на УС, РС и комисиите.

Председателят на УС запозна членовете с вътрешните документи, регламентиращи дейността на УС, РС и комисиите и направи предложения за разпределение на Комисиите. Останалите членове изразиха становища и също направиха предложения.

След обсъждане по т.4 от Дневния ред, УС на НССС

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ състава на постоянно действащите комисии към УС на НССС, както следва:

         I. Организационно състояние и работа на регионалните секции.

         Дейност: Организира и координира работата на регионалните секции, прилагането на правилата и критериите за оценка. В комисията влизат отговорниците на секции – членове на УС и председателите на РС.

Председател: Вергиния Костадинова-Качулска;

Заместник-председател: Евелина Аврамова;

Членове: 1. Теодора Маринкова;

2. Анелия Бъчварова;

3. Антон Тумбев;

4. Галя Иванова;

5. Диана Димитрова.

II. Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации, проучване и участие в проекти.

         Дейност: Работи за осъществяване на практическото взаимодействие с ВСС, НИП, МП, както и с професионалните организации СС, БСА, ААСБ, АПБ, СЮБ и неправителствените организации и Гражданският съвет към ВСС.

Председател: Теодора Маринкова;

Заместник-председател: Анелия Бъчварова;

Членове: 1. Даниела Илиева;

              2. Светла Милушева;

                  3. Вергиния Костадинова-Качулска.

III. Финансова политика.

         Дейност: Ръководи се от Устава на Сдружението и от правилата за финансова и счетоводна политика. Извършва оценка на изпълнението на бюджет, следи за редовността на събирането и отчитането на членския внос.

Председател: Евелина Аврамова;

Членове: 1. Камелия Любенова;

                  2. Теодора Маринкова;

                  3. Диана Димитрова.

IV. Социални дейности.

         Дейност: Изпълнява дейността по социалния пакет. Защитава и подобрява здравословното състояние и качеството на живот на членовете. Отпуска финансова помощ при необходимост на членовете и техните семейства.

Председател: Диана Димитрова;

Членове: 1. Евелина Аврамова;

                  2. Галя Иванова;

V. Обучителна дейност.

         Дейност: Подготовка, приемане на обучителни програми и провеждане на обучения. Повишава квалификацията на съдебните служители.  Проучва нуждите от обучения в регионалните секции.

Председател: Галя Иванова;

Членове: 1. Антон Тумбев;

                  2. Веска Бележкова;

VI. Провеждане на медийна политика.

         Дейност: Издаване на бюлетин „Правослужител“, поддържане на интернет страницата на НССС, работа с представители на медиите с цел популяризиране на дейността на Сдружението и информиране на неговите членове.

Председател: Анелия Бъчварова;

Заместник-председател: Антон Тумбев;

Членове:  1. Светла Милушева;

                   2. Теодора Маринкова.

 

По т.5 от Дневния ред: Приемане и освобождаване на членове на НССС.

  Председателят на УС на НССС докладва постъпили 5 бр. молби за членство и 9 бр. молби за прекратяване на членство УС на НССС, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от протокола.

По т. 5 от Дневния ред, УС на НССС

Р Е Ш И :

ПРИЕМА 5 нови членове на НССС, както следва по приложение № 1, което е неразделна част от настоящият протокол, считано от датата на подаване на заявлението на всеки един.

ПРЕКРАТЯВА членството на 9 членове на НССС, по приложение № 1, което е неразделна част от настоящият протокол, считано от датата на подаване на заявлението на всеки един.

 

По т. 6 от Дневния ред: Отпускане на социални помощи.

Евелина Аврамова докладва, че няма постъпили молби за отпускане на социални помощи.

 

По т. 7 от Дневния ред, след обсъждане УС на НССС

Р Е Ш И :

…………………………………………………………………………………..

ДА СЕ НАПРАВИ проучване сред членовете на НССС за необходимостта от нови обучения и подсигуряването на обучители, които да запознаят съдебните служители по-задълбочено и детайлно с ЕИСС.

Отг. Всички членове на УС на НССС

 

ДА СЕ ИЗПРАЩАТ преписи от протоколите от заседанията на УС на НССС на членовете му и председателите на регионалните секции, когато има решения касаещи РС.

ПРЕПИС от протоколите да се поместват на интернет страницата на Сдружението.                                               

 Отг. Теодора Маринкова и Антон Тумбев

 

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на УС на НССС обяви редовното заседание на УС на НССС за закрито.

Заседанието приключи в 12.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

            /не се чете/

ПРОТОКОЛЧИК: (п)

            /не се чете/