НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Няма изображение
ПРОТОКОЛ 1 от редовно заседание на УС на НССС

препис извлечение

П Р О Т О К О Л   №   1

Днес, 01 февруари 2014г. в 10.00 ч. в офиса на НССС – гр.София, ул. Алабин,№ 33, ет.3, офис 336 се проведе Заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Светла Милушева, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

Отсъстващи: Галя Иванова и Анелия Бъчварова, поради уважителни причини /лоши метеорологични условия/.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени писмено за датата и мястото на провеждане на заседанието, както и за проекта на дневния ред.

На осн. чл.20,ал.3 от Устава заседанието се председателства от председателя на УС Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието г-жа Нина Вьонг.

Заседанието има нужния кворум и съгласно чл.20, ал.5 от Устава може да бъде проведено.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Имам предложение за допълване на дневния ред, като първа точка предлагам „Разглеждане и обсъждане на влезлия в сила „Правилник на администрацията в съдилищата”. Правя предложение за допълване на дневния ред във връзка с многобройните запитвания и становища на колеги от страната по повод параграф 4 на Правилника.

ГЛАСУВАЛИ: За - единодушно.

ПРИЕМА СЕ.

След направеното предложение за допълване на дневния ред с нова точка заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Разглеждане и обсъждане на влезлия в сила Правилник на администрацията в съдилищата.

2. Изпълнение на решенията на УС от предходното заседание.

3. Отчет за дейността на комисиите.

4. Състояние на регионалните секции – дейност, актуална информация за членство, редовност на отчитане на членския внос.

5. Обучителна дейност – предстоящи обучения. Доклад на заявките и разглеждане на предложените нови програми.

6. Приемане, освобождаване на членове на НССС.

7. Разглеждане на постъпилите молби за социална помощ.

8. Разни.

 

1. ОТНОСНО: Разглеждане и обсъждане на влезлия в сила Правилник на администрацията в съдилищата.

По първа точка от дневния ред Управителния съвет на НССС пристъпи към гласуване на предложението за обжалване на Правилник на администрацията в съдилищата в частта относно §4, като се ангажира правна защита.

Като отсъстващите Галя Иванова и Анелия Бъчварова участват в гласуването на осн. чл.21, ал.2 от Устава /Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието/

У С   Р Е Ш И:

ДА СЕ АНГАЖИРА правна защита с оглед обжалването на Правилника на администрацията в съдилищата в частта относно §4.

ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩАВА да упражни правата си на осн. чл.22, ал.1 от Устава председателя на УС на НССС - г-жа Даниела Илиева, като ангажира правната защита.

2. ОТНОСНО: Изпълнение на решенията на УС от предходното заседание.

По втора точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ писма до всички Регионални секции в срок до 14.02.2014г. да бъдат изпратени в офиса на сдружението или на електронния адрес актуални контакти с Регионалните секции, като: Име на председател, телефон и e-mail.

3. ОТНОСНО: Отчет за дейността на комисиите.

По трета точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРИЕМА отчетите за дейността на комисиите.

ВЪЗЛАГА на г-жа Симона Миланезе задача за проучване на възможности за включване на НССС в предстоящи проекти.

Да се изпрати писмо на г-жа Миланезе за взетото решение.

4. ОТНОСНО: Състояние на регионалните секции – дейност, актуална информация за членство, редовност на отчитане на членския внос.

По четвърта точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на г-жа Евелина Аврамова организиране на среща на членовете на УС с членовете на РС от Врачанския регион.

ВЪЗЛАГА на г-жа Веска Бележкова проверка на събирането на членския внос в Регионална секция при Районен съд гр. Благоевград.

5. ОТНОСНО: Обучителна дейност – предстоящи обучения. Доклад на заявките и разглеждане на предложените нови програми.

6. ОТНОСНО: Приемане, освобождаване на членове на НССС.

По шеста точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРИЕМА 3-ма нови членове на НССС, както следва по приложение №1, което е неразделна част от протокола.

ПРЕКРАТЯВА членството на 13 броя членове на НССС, по приложение №1, което е неразделна част от протокола.

ЗАКРИВА Регионална секция при Районен съд гр. Дулово с оглед прекратяването на членството на членовете на тази секция.

7. ОТНОСНО: Разглеждане на постъпилите молби за социална помощ.

По седма точка от дневния ред Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 100 лева на Марияна Георгиева Иванова, от РС при АС, РС, ОС гр.Велико Търново и РС гр. Елена, на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Янка Господинова Стоянова, от РС при Административен съд гр. Добрич на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

8. ОТНОСНО: Разни.

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА: Традиционната годишна среща на членовете на УС с председателите на РС е 06-08 юни 2014г., но считам, че следва да обсъдим предварително програмата, по която ще се проведе. Говорихме и за това, че ще проведем обучение за председателите.

Днес няма да определим дата за следващото заседание на УС, тъй като ще изчакаме резултата от организиране на срещата във Вършец и след това ще фиксираме датата. Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на УС.

Заседанието на УС на НССС приключи в 13:00 часа.

Председател: Даниела Илиева

Протоколчик: Нина Вьонг