НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Май 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Няма изображение
ПРОТОКОЛ 5 от редовно заседание на УС на НССС

препис извлечение

П Р О Т О К О Л   №   5

Днес, 05 юни 2014г. в 16.30 ч. в учебна база на ВКС, с. Лозенец се проведе Заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени писмено за датата и мястото на провеждане на заседанието, както и за проекта на дневния ред.

На осн. чл.20,ал.3 от Устава заседанието се председателства от председателя на УС Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието на УС г-жа Нина Вьонг.

Заседанието има нужния кворум и съгласно чл. 20, ал.5 от Устава може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред заседанието ще протече при предварително обявения дневен ред:

1. Обсъждане на предстоящата Традиционна среща на председателите на РС с УС. Последен преглед на ангажиментите.

2. Приемане, освобождаване на членове на НССС.

3. Отпускане на социални помощи.

4. Разни.

 

1. ОТНОСНО: Обсъждане на предстоящата Традиционна среща на председателите на РС с УС. Последен преглед на ангажиментите.

Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРИЕМА така предложения план-сценарий за провеждане на Традиционната годишна среща на членовете на УС с председателите на РС – 06 - 08 юни 2014 година.

2. ОТНОСНО: Приемане, освобождаване на членове на НССС.

По втора точка от дневния ред Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ПРИЕМА петдесет и трима нови членове на НССС, както следва по приложение №1, което е неразделна част от протокола.

ПРЕКРАТЯВА членството на тридесет и четири броя членове на НССС, по приложение №2, което е неразделна част от протокола.

ЗАМРАЗЯВА членството на един брой член на НССС, по приложение № 3, което е неразделна част от протокола.

ОТКРИВА РС при Районен съд гр. Белоградчик.

ВЪЗСТАНОВЯВА РС при САС.

3. ОТНОСНО: Отпускане на социални помощи - докладва Евелина Аврамова.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на СТАНКА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА, от РС при Районен съд гр. Шумен, на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 60 лева на ИВАНКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА от РС при Районен съд гр. Шумен, на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на ЙОРДАНКА БОРИСОВА СТАМЕНОВА от РС при Районен съд гр. Брезник, на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на ЕВГЕНИЯ БОГДАНОВА ГАЧЕВА от РС при Районен съд гр. София, на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА сумата от 200 лева на ИЛКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА от РС при съдебен район гр. Плевен, поради заболяване на член от семейството, съгласно  социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на МАРИАНА ВАСИЛЕВА КЬОСЕВА, от РС при Окръжен съд гр. София, на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА от РС при Районен съд гр. Варна, на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОТПУСКА помощ в размер на 50 лева на ИВАНКА КОСТАДИНОВА МАРИНОВА от РС при Районен съд гр. Варна, на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

4. ОТНОСНО: РАЗНИ

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

СЪЗДАВА временна комисия със задача анализ дейността на НССС и изготвянето на Стратегия за развитие 2015-2018г. в състав:

Председател - Даниела Илиева

Членове: Анна Зоксимова,

Светла Милушева,

Анелия Бъчварова,

Лазарина Гълабинова

Калина Славкова.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ датата 01.11.2014г. за провеждане на Общо събрание на НССС, в гр. София, Съдебна палата, зала тържествена.

Управителният съвет на НССС

Р Е Ш И:

ЗАКРИВА следните Регионални секции при:

Апелативен съд гр. Бургас;

Районен съд гр. Гоце Делчев;

Окръжен съд гр. Добрич;

Районен съд гр. Лом;

Районен съд гр. Провадия;

Районен съд гр. Свищов;

Районен съд гр. Трявна;

ВЪЗЛАГА на отговорниците на Регионални секции при Административен съд гр. Велико Търново, Районен съд гр. Девня и Окръжен съд гр. Хасково да направят последен опит за възстановяване дейността на секциите.

Предвид периода на отпуските датата на следващото заседание на УС ще бъде допълнително определена съгласно Устава.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на НССС приключи в 19:30 часа.

Председател: Даниела Илиева

Протоколчик: Нина Вьонг