НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Няма изображение
Становище до Председателя на комисия по "Правни въпроси" и Председателя на комисия "Съдебна администрация" към ВСС

До
Председателя на
Комисия по „Правни въпроси” към

Висшия съдебен съвет

г-жа Юлиана Колева

До
Председателя на
Комисия „Съдебна администрация”

към Висшия съдебен съвет

г-н Димитър Узунов

СТАНОВИЩЕ

от Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните служители относно проекта на ПАРОАВСАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УЗУНОВ,

УС на НССС, в качеството си на представители на съдебните служители, орган защитаващ техните права, след като се запозна със залегналите промени в чл. 4 ал.2 т.2, в чл.9 ал.2 и § 4 ПЗР от проекта на ПАРОАВСАС, изразява следното становище:

Промените, визирани в посочените разпоредби на ПАРОАВСАС касаят административните секретари и съдебните администратори в съдилищата. Тези съдебни служители имат пряк и значим принос за постигнатите добри резултати от дейността на съдилищата. Споделяме изискванията за висок образователен ценз, необходим за длъжностите „съдебен администратор” и „административен секретар”. Това са кадри с управленски ресурс. Даваме си сметка, че професионалната компетентност е в пряка връзка с високото образование, а тази категория служители имат ключова роля за цялостната промяна в дейността на съдебната система и за спазване върховенството на Закона.

Заложените промени в ПАРОАВСАС, съгласно § 4, следва да станат факт в двумесечен срок от влизането му в сила. В по-голяма част от съдилищата – заемащите тези длъжности са служители отговарящи напълно на изискванията, но има и дългогодишни съдебни служители, квалифицирани, преминали специализирани обучения, свързани с изпълнението на своите служебни задължения, които към настоящия момент се обучават в различни висши училища, но все още не са се дипломирали. УС на НССС изразява становище, че именно към такива служители следва да се подходи индивидуално, като им бъде дадена възможност да завършат висшето си образование. До получаването на необходимия образователен ценз, те да продължат да заемат длъжността. „съдебен администратор” или „административен секретар”. Следва да се даде възможност на административните ръководители, при които е възникнал такъв проблем, да направят индивидуалната преценка на тези съдебни служители, за да не се нарушава ритъма на работа.

Обръщаме специално внимание на факта, че става въпрос за служители с висок професионализъм, лоялност към системата и с желание за развитие. Следвайки политиката на ВСС в тази посока, те са предприели действия за повишаване на своя образователен ценз и в момента са в процес на обучение по специалности, заложени като образователна степен в ПАРОАВСАС.

На следващо място, към момента на приемане на проекта на ПАРОАВСАС, в много от съдилищата, съдебните служители, заемащи тези длъжности вече притежават висок образователен ценз – имат завършена пълна степен на висше образование, но не точно по изискуемата в разпоредбите на чл. 4 ал.2 т.2 и чл.9 т.2 ПАРОАВСАС специалност. Този факт не бива да бъде пренебрегван. Натрупаният опит и солидно образование на тези служители е допринесъл и ще продължава да подпомага подобряването на всички процеси в дейността на съдебната администрация в подкрепа на административните ръководители.

Към момента на назначаването си, тези съдебни служители са отговаряли на изискванията на действащия към онзи момент Правилник. Въпреки всички направени до момента измененията на същия, съдебната администрация винаги е отговаряла на всички изисквания. Съдебните служители ще продължават да се усъвършенстват, но смятаме, че срока посочен в § 4 на проекта на ПАРОАВСАС е твърде кратък. Съдебната администрация в съдилищата ще продължи да отговаря на всички предстоящи изменения, но не винаги това може да се случи в такъв кратък срок, визиран в §4 на проекта за Правилник.

На практика, спазването на 2-месечния срок за привеждане в съответствие с него длъжностни характеристики на служители в чиито задължения е настъпила промяна съгласно изискванията на §4 означава, че доказалите се като професионалисти съдебни служители следва да спрат да изпълняват задълженията си, за които имат стаж, натрупан опит и ценни познания и способности, а на тяхно място да се назначи човек – външен на системата, без необходим опит и с общ стаж.

Едно от основните задължения на съдебния администратор и на административния секретар е да подпомагат дейността на административния ръководител, ето защо смятаме, че е необходим 3-5 години стаж в съдебната система, а не общ. Ако се заменят квалифицирани и опитни служители с нови, без стаж в съдебната система, това ще доведе до сериозни сътресения в работата, както на съдебните служители така и на съдиите.

УС на НССС изразява становище и във връзка със съдебни служители, заемащи длъжностите съдебен администратор и административен секретар, без необходимия образователен ценз, на които в близко време предстои пенсиониране. Имаме опасения, че за своята лоялност към съдебната система тези кадри ще получат унизително пренебрегване на многогодишния труд, всеотдайност и опит. Те ще бъдат принудени да напуснат системата без да имат шанса и възможността да завършат трудовия си стаж в нея. Същите ще бъдат лишени от правата им при придобиване на право за пенсиониране в системата. Изразяваме становище, че всеки административен ръководител, където е възникнал подобен казус може най-вярно да прецени своите кадри и да вземе адекватно решение за тяхното бъдеще.

Молим да преразгледате разпоредбата на §4 от ПЗР на проекта за ПАРОАВСАС и го замените с текста на § 4 към сега действащия Правилник за администрацията на Върховен административен съд /Приет от ВСС с протокол No28/17.07.2013г., обн., ДВ, бр. 67 от 30.07.2013 г., в сила от 30.07.2013 г./, а именно:

§ 4. „Заварените на длъжност съдебни служители, които не отговарят на изискванията за образование и стаж съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт, запазват длъжността, която заемат”.

София, 17.12.2013г. С уважение,

Председател на УС на НССС Даниела Илиева