НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Май 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Няма изображение
Становище до Председателя на комисия "Съдебна администрация" към ВСС

ДО
Г-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ "СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Уважаеми господин Узунов,
Представям становище във връзка с поставената ми задача за мнение по дискутираните въпроси на извънредно заседание на комисия „Съдебна администрация" на 26.11.2012г.
Поставила съм само два проблема, като всеки един от тях би могъл да бъде конкретизиран и доразвит.
Надявам се, че в нашата дейност, като Управителен съвет на Националното сдружение на съдебните служители бихме могли да разчитаме на Вашето съдействие и подкрепа.
Искрено Ви желая здраве и професионални успехи.

С уважение,
Даниела Илиева Председател на УС на НССС
София, 10.12.2012г. г. Изх. №
Национално сдружение на съдебните служители, София 1000, п.к. 961, ул. Алабин 33 , вх. А, ет.З, ст. 336; тел./факс +359 2 981 14 60

СТАНОВИЩЕ

1.Оптимизиране щата на съдебната администрацията -
Последната промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията създаде възможности за различно прилагане по места, което е изключително порочно, тъй като вместо да се уеднаквява практиката, то се създаде още една възможност за различно прилагане. Даде се възможност единствено общата администрация да се ползва от голям брой длъжности, като младши, старши, главен експерт и специалисти, ръководител сектор, началник отдел и т.н. Докато в специализираната администрация, която извършва дейността пряко свързана със съдебната власт са строго фиксирани - съдебен секретар, деловодител, призовкар, архивар и пр. и всяка има определени типови задължения. С така наложеното „разграничение” се обезличават длъжностите от специализираната администрация и те ще изгубят своята идентичност и принадлежност. В тази насока биха могли да се дадат примери - с отпадането на длъжността компютърен оператор с деловодни функции беше извършена трансформация на длъжността, като практиката беше различна - деловодител обработка на компютърни данни, младши специалисти -компютърни данни, старши специалисти, докато в същия момент се твърдеше, че няма никаква възможност за актуализиране на трудовото възнаграждение на архивари.
Подобно разделяне на служителите от общата и специализираната администрация води до изкуственото създаването на две категории служители, което би довело до влошаване качеството на работа и демотивация. Вмененото задължение с Правилниците за взаимозаменяемост на съдебните служители важи в еднаква сила за всички, независимо от кое звено са съдебните служители.Такива са и указанията на ВСС с оглед ограничението в щатовете да се възлага на съдебните служители съвместяване на функциите по различни длъжности.
Цялата съдебна администрация има специфичен и утвърден статут, твърде различен от този на държавната администрация.Освен това има утвърдена и добре действаща структура на организация на съдебната администрация в съдилищата. С цел стриктното спазване на тази структура и оптимизиране на щата в съдебната администрация предложенията ни са следните:
Създаване на Временна комисия, чийто състав да бъде определен с решение на ВСС, която да извърши анализ по следните показатели:
•    Брой на съдебните служители в органите на съдебната власт.
•    Видове длъжности в съответната администрация на органите на съдебната власт.
•    Натовареност - отчитане реално работата, която извършват съдебните служители.
•    Съответствие на длъжностите и звената в съответната администрация с Класификатора на длъжностите в администрацията.
Начин на събиране на информация :
-    справки от ВСС
-    справки от административните ръководители
Тогава би могло да се отговори обективно на въпросите дали функциите на съдебния администратор се припокриват с тези на административния секретар, дали има нужда от създаването или закриването на едно или друго звено, дали има нужда от промяна в Класификатора на длъжностите в администрацията без да се създава излишно напрежение, което да повлияе негативно на мотивацията на съдебните служители.
Това би довело и до улесняване бъдещата работата на комисия „Съдебна администрация" и приемането на вътрешни правила, които да се прилагат при постъпване на искания за разкриване или трансформиране на щатни бройки в съответната администрация на органите на съдебната власт с цел оптимизиране на щата.
2.Защита на професионалните и материалните интереси на съдебните служители. Възможност за кариерно развитие.
През последните години изискванията към работата на всички съдебни служители се повишиха и те положиха много усилия, за да отговорят на тях и да направят своя труд по- ефективен. Те следва да бъдат квалифицирани и да работят професионално, но същевременно с това и да имат усещането че техните права са защитени.
Да се извърши мониторинг по следните показатели:
-    брой и вид на проведени обучения на съдебните служители за повишаване на професионалната им квалификация;
-    натовареност на съдебните служители;
-    брой на преместените служители на по-висока длъжност съгласно чл.343, ал.2 от ЗСВ;
Би дало реална представа за проведените обучения и нуждата от нови, за обема от работа който извършват, както и за възможността от кариерно развитие.
По този начин ще отпадне риска от това да се лишим от опитни кадри и назначаването на хора непознаващи спецификата на системата. Хора, които тепърва да бъдат обучавани, което със сигурност ще влоши качеството на административната дейност.