НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Септември 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
teodora_marinkova.jpg
Теодора Христова Маринкова

Теодора Христова Маринкова – съдебен секретар в Административен съд Перник. В съдебната система от началото на 2006 г.

Член на НССС от 2006 г.

Завършила Английска филология и Публична администрация, магистър "Управление човешки ресурси" в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Преминала  курс за обучение на обучители в Национален институт на правосъдието гр. София. Опит в преподаването – от 1997 г. до настоящия момент: преподовател по Стенография, Машинопис, Компютърна текстообработка и Английски език в периода 1997 г. – 2006 г.; Обучител към НССС и НИП от 2011 г. до настоящия момент; преподавател по английски език в Училища Европа към настоящия момент.

Разработени теми: „Административни документи” и „Ефективна комуникация”.

Темата „Административни документи“ и има за цел да запознае съдебните служители с действащите стандарти за изготвяне на административни документи, структурните им схеми и мястото на задължителните реквизити в тях. Разглеждат се всички видове административни документи – пълномощно, удостоверение, служебна бележка, доклад, протокол, решение, заявление, писмо, автобиография и други, като се обръща внимание на различията и характерните особености на всеки един от тях. Съдебните служители се запознават и с различията при съставянето на административни документи по БДС и „Общите правила за оформяне на документите в администрацията“ и необходимостта от уеднаквяване на административните документи в съдебната система. В обучението е включен и модул „Що е Нетикет?“, който запознава участниците с етикета на общуване в интернет и особеностите на деловите писма в електронен формат. В обучението се разглеждат и последните промени и особеностите на българската граматика. 

Модули, включени в обучението:

Кореспонденцията като наука, Основни кореспондентски понятия, Що е документ и видове документи, Документооборот и документация в организацията, Задължителни реквизити, Стил и съдържание на документа, Що е Нетикет? и Граматика и пунктуация.

След завършване на обучението „Ефективна комуникация“, участниците ще познават по-добре процеса на комуникация, ще могат да планират и анализират външните и вътрешни комуникации, ще мога да разчитат невербалните послания, които ни изпращат участниците в процеса на общуване и не на последно място ще знаят как да използват съвременните методи за справяне с конфликтите и преодоляване на възникналите бариери по време на общуване. Втората част от обучението е насочена към стандартите и особеностите на писмената комуникация в съдебната система и в Интернет, стила на изготвяне на съдържателната част на документите в съдебната система, който е характерен със строго регламентирани езикови изисквания. Представя се и електронната  комуникация и правилата за изготвяне, изпращане и отговаряне на електронни делови съобщения. 

Модули, включени в обучението:

Що е комуникация?, Видове комуникация, Предпоставки за ефективна комуникация, Комуникация в организацията, Съвременни проблеми на комуникацията в организацията, Съвети за ефективна комуникация в организацията, Непряка комуникация, Електронна поща, Социалните мрежи