НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Май 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Няма изображение
УС на НССС депозира Становище до Конституционния съд по к.д. № 9/2022г.

 

 

С писмо изх. № 8/17.06.2022 г. Управителният съвет на Националното сдружение на съдебните служители депозира в Конституционния съд Становище по конституционно дело № 9/2022 г., образувано по искане на Главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на параграфи 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от ЗИД на ЗСВ.

С Определение от 17.05.2022 г. по конституционно дело № 9 от 2022 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на §§ 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ) (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.).

Със същото Определение е отправена покана до Националното сдружение на съдебните служители да депозира писмено становище по предмета на делото в 30-дневен срок от уведомяването.

С оглед целите, на които е подчинена дейността му, Националното сдружение на съдебните служители се ограничи до част от предмета на конст. д. № 9/2022 г. и  изрази становище по искането на главния прокурор в частта, в която се твърди, че разпоредбата на §56 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт създава неяснота относно уредбата на трудовите правоотношения на съдебните служители в закритите органи на съдебната власт и нарушава правото им на труд и на свободен избор на място на работа (чл. 48, ал. 1 и 3 от Конституцията).

Факта, че КС е отправил покана до НССС за становище, е доказателство за авторитета на НССС и че дейността му, насочена в защита правата на съдебните служители, е оценена.