Няма изображение
НССС проведе своето 20-то редовно Общо събрание

 

На 01 юли 2022 г., в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София, се проведе двадесетото редовно Общо събрание на националното сдружение на съдебните служители, свикано от Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните служители за отчитане дейността на сдружението през 2021 г. На него присъстваха всички подали заявка за участие делегати.

Събранието протече при предварително обявения дневен ред.

То бе официално открито от г-жа Теодора Маринкова – председател на УС на НССС, която приветства присъстващите делегати и представи Доклада за дейността на НССС за 2021 г. Същият се прие единодушно от Общото събрание. Госпожа Албена Димитрова  представи констатациите на Контролния съвет за събраните и разходвани средства през отчетния период. Доклада на КС бе приет единодушно. Изпълнителният секретар на НССС – г-жа Евелина Аврамова представи проекта на бюджет за 2022 г., като същият се прие без корекции и единодушно.

На събранието бяха приети нова Стратегия за периода 2022 г. – 2024 г. и Оперативен план за действие за 2022 година на НССС.

УС на НССС запозна делегатите с изготвените становища от Сдружението през изтеклия период, касаещи съдебните служители, техният статут, дейност, права, задължения и интереси, както и предложения за промени в ЗСВ.

В точка разни бяха споделени добри практики на Регионалните секции с различни предложения и дейности, събития и мероприятия, които да спомогнат за обединяване и сплотяване на членовете на НССС. Изказано бе съжаление за невъзможността през последните две години за провеждането на обучения и масови мероприятия, поради разписаните задължителни мерки срещу COVID-19.

Събранието приключи с информация, относно организирането на традиционна среща на председателите, която ще се състои в края на месец септeмври.

Вижте повече в галерията...