Няма изображение
ТРИНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НССС

На 1-ви ноември 2014 г. в зала Тържествена на Съдебната палата в гр. София се проведе ХІІІ-то редовно Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители, свикано от УС на НССС за отчитане дейността на сдружението през периода м. октомври 2013 г. – м. октомври 2014 г.

Събранието официално откри Даниела Илиева - Председател на УС на НССС, която приветства присъстващите 147 делегати и гости. В началото г-н Стоил Пашкунов, заместник–директор на НИП, поздрави съдебните служители и със задоволство сподели, че от 2014 г. съдебните служители имат възможността да участват в чуждоезикови обучения. Своите поздравления поднесе и г-жа Богдана Желявска, председател на Българската съдийска асоциация. Сред останалите гости бяха г-жа Любка Стоянова, заместник-председател на Административен съд София – град, г-жа Росица Драганова, заместник-председател на Административен съд София – град и почетни членове на Сдружението.

Г-жа Даниела Илиева – Председател на УС на НССС представи Доклада за дейността на НССС, който се прие единодушно от Общото събрание. Приеха се и другите важни за дейността на Сдружението документи - Стратегия за развитие 2015 г. – 2017 г. и План за действие през 2015 г. Контролният съвет при НССС чрез своя Председател представи отчет и Правила за устройството и дейността на КС при НССС – приеха се единодушно. Изпълнителният секретар на НССС – г-жа Нина Вьонг представи проекта на бюджет за 2015 г., като същият се прие без корекции и единодушно.

НССС, като юридическо лице с нестопанска цел, със създаването си се е самоопределило като организация, осъществяваща дейност в частна полза. Предвид поставените цели: да работи за повишаване на професионалната квалификация на съдебните служители, с оглед ефективното подпомагане дейността на органите на съдебна власт и административното обслужване на гражданите; да съдейства за прилагането на утвърдените принципи, стандарти и добри практики за обучение на съдебните служители, се налага извършването на промяна, която да отговори на високите стандарти и изисквания за продължаване развитието на дейността и изпълнение на поставените цели. Предложи се и се прие промяна в Устава на НССС, като съгласно нея Сдружението ще развива своята дейност като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

XIII - то Общо събрание на Националното сдружение на съдебните служители не мина без награди – връчиха се индивидуални отличия за „Най- голям принос в развитието на НССС” на избрани по критерии членове, както и се връчиха грамоти за активна дейност на двадесет и една регионални секции.