НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
НССС депозира за втори път предложението към проекта за изменение на ЗСВ предложен от МП

 

 

С писмо Изх. № 3/12.04.2024 г., УС на НССС депозира за втори път предложението към Проект за изменение на ЗСВ пред Министерството на правосъдието, в срока за становища.

Предложението засяга Глава деветнадесета, отнасяща се за администрацията в органите на съдебната власт, като акцентира изменението по следните точки:

1. Да бъде изменена разпоредбата на чл. 454, ал. 2, т. 5 от ЗСВ /стар чл. 340а, ал. 2, т. 5/, като за в бъдеще отпадне забраната за назначаване като съдебен служител на лице, което работи по трудово правоотношение при друг работодател.

2. Да отпадне изискването, съдържащо се в разпоредбата на чл. 458 /стар чл. 343а/ от ЗСВ, предвиждащо задължението на съдебните служители да подават декларации по реда на чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Да бъде допълнен текстът на разпоредбата, съдържащ се в чл. 460 /стар чл. 345/ от ЗСВ, като се добави нова ал. 5, със следното съдържание: „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт, ВСС определя допълнително възнаграждение на съдебните служители.“.  Така направеното предложение, касаещо съдебните служители, ще бъде адекватно на  чл. 225, ал. 4 /стар чл. 233, ал. 6/  от ЗСВ, промяна от ДВ бр. 32 от 2022 г./., както и Нова ал. 6 /сходна с чл. 213, ал. 1 от ЗСВ – нов/ със следното съдържание: „Държавата защитава съдебните служители при изпълнение на техните служебни задължения и ги обезщетява за вреди, които са им причинени при или по повод изпълнение на техните служебни функции. Размерът на обезщетението се определя от разликата между действителния размер на вредата и размера на задължителната застраховка.“

4. Да се измени относимата нормативна уредба по отношение предпоставките за наличие на правото за изплащане на парично обезщетение на съдебните служители при освобождаване от длъжност, като в този смисъл същото да не е обвързано единствено с придобиване правото на пенсия за ОСВ, а във всеки случай на напускане чл. 469 от ЗСВ /стар чл. 354 от ЗСВ/. Освен това и в тази връзка следва да се увеличи размерът на това обезщетение, като същият се определи на 15 брутни месечни възнаграждения.

5. Да се измени текстът на разпоредбата, съдържаща се в чл. 467  /стар чл. 352/ от ЗСВ, като  изразът „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“ се измени на „две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“.

6. Да се създаде нова ал. 2 в текста на чл. 469 /стар чл. 354/ от ЗСВ, със следното съдържание - “при прекратяване на трудовото правоотношение със съдебен служител поради настъпила смърт, на наследниците му се изплаща обезщетението в размерите по ал. 1“.

7. Да се измени текстът на разпоредбата, съдържаща се в чл. 473, ал. 9 /стар чл. 357, ал. 9/ от ЗСВ, като изразът „в размер, определен в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата по чл. 341, ал. 1“, се замени с израза в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в съответния съд“.

8. Да се предвиди текст, аналогичен на този в чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, уреждащ случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи и за съдебните служители при закриване на ОСВ в Глава осемнадесета „Администрация на органите на съдебна власт“.

 

Пълното предложение към Проекта за изменение на Закона за съдебната власт може да видите тук.