НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Март 2023
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
p4020071.jpg
СРЕЩА НА УС на НССС С КОЛЕГИ ОТ РС на НССС ПРИ РАЙОНЕН СЪД - РАДОМИР

На 02.04.2015 г.  УС на НССС в състав: Даниела Илиева – Председател, Анна Зоксимова – Заместник-председател и членовете: Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Евелина Аврамова и Светла Милушева посетиха РС на НССС при Районен съд - Радомир. Срещата се състоя в сградата на съда.

IMG_1017IMG_1019P4020062Даниела Илиева запозна присъстващите колеги с една от основните цели, заложени в Стратегията за развитие на НССС 2015 г. - 2017 г.  и План за действие на НССС за 2015 г., а именно: провеждане на срещи с колеги от регионалните секции, с цел  популяризиране на дейността на Сдружението. Също така беше обоснова необходимостта от извършената промяна в Устава на НССС, приета от ХIII Общо събрание на делегатите, както и следващите се потребности от въвеждане на по-строга дисциплина относно финансовата отчетност, по-активната работа на Председателите на РС на НССС, и разбира се на всеки един член. От името на УС на НССС, Даниела Илиева изрази огромната радост и благодарност от подкрепата на административните ръководители. Като професионална организация, която защитава интересите на своите членове, НССС работи с неправителствени организации, пряко ангажирани с дейността на съдебната власт, както и се поддържа диалог с Висшия съдебен съвет чрез съвместното участие в Гражданския съвет към ВСС. Поддържат се и непрекъснати работни отношения с Националния институт на правосъдието. Относно статута на съдебния служител, НССС е изразявал своевременно и адекватно становищата си. Даниела Илиева разказа на присъстващите за участието си в различни работни групи и работни срещи във ВСС, една от които е по отношение актуализацията на Класификатора на длъжностите в съдебната система. Тъй като с влизането в сила на Правилника за администрацията на съдилищата от миналата година, няма приета Методика за атестиране на съдебните служители, каквато имаше при отменения Правилник, присъстващите на срещата колеги и гости бяха уведомени за изпратеното от УС на НССС писмо до Комисия „Съдебна администрация” при Висшия съдебен съвет писмо, за сформиране на работна група за създаване на Методика към новия Правилник. Освен това, УС на НССС в писмото си проявява заинтересованост от насрочване на бъдещите заседания на работната група, заседавала до момента един път по повод необходимостта от промяна в Класификатора.

IMG_1024Даниела Илиева предложи на колегите да положат усилия за привличане и на съдебни служители от Районна прокуратура – Радомир за членове на НССС, което не би представлявало особена трудност, тъй като двата органи на съдебна власт ползват една и съща административна сграда. Сподели за зараждащият се ентусиазъм за членство сред колегите от прокуратурите, както и че за първи път има инициирано обособяване в самостоятелна секция, обединяваща Окръжна и Районна прокуратури от гр.Плевен и Районните прокуратури на гр.Червен бряг и Никопол.

Анелия Бъчварова – член на УС на НССС и Председател на Комисия „Медийна политика” представи пред колегите идеята, която в момента се реализира, а именно – новата визия на бюлетина „Правослужител”. Това е в изпълнение на взето от УС на НССС решение за разработване на нова интернет страница, като бюлетина е част от това решение.

Светла Милушева – член на УС на НССС и Заместник-председател на Конисия „Медийна политика” направи кратка презентация на разработената и функционираща от 01.04.2015 г. нова интернет страница на НССС, като обърна специално внимание на „Служебни страници” и на директната форма за контакт с членовете на Управителния съвет. Също така апелира към активността на колегите по отношение на активност и нови идеи, които могат да намерят място в сайта ни. Представи и работещата от около месец и официална страница на НССС в социалната мрежа Фейсбук.

Даниела Илиева запозна присъстващите колеги за взетото от УС на НССС решение за разработване на нова обучителна тема „Работа в архив”, което беше прието с одобрение.

IMG_1025IMG_1026IMG_1031IMG_1033Срещата на УС на НССС продължи с кратка дискусия относно съществуващите към момента теми за обучения и евентуалната необходимост от нови такива, както и  във връзка с новостите в изискванията за финансовото отчитане на членския внос.