НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

История на Сдружението – 2000 г. - 2007 г.

 

Беше първият декемврийски ден на 2000 година, студен, но изпълнен със светлина и очакване да се роди нещо ново, красиво и велико. Седмица преди това бях отправила покана за среща към съдебни служители, които според мен са склонни да споделят идея за учредяване на професионална организация на съдебния служител. 

Стоях в кантората на младата по стаж адвокатка (бивша съдебна служителка) – Наталия Илиева. Тя първа подкрепи идеята и изказа готовност да помогне за осъществяването й и предостави кантората си за провеждане на срещи, събрания и дискусии. Така,  Адвокатската кантора „Три –А-Адвокати”, чийто основател е адв. Наталия Илиева, първа адмирира идеята за учредяване на Национално сдружение на съдебните служители.  

Очаквах на поканата ми да се отзоват настоящите съдебни служители и вълнението ми  се усилваше с всеки изминат миг. Напрегната, питаща се: „Ще дойдат ли, ще споделят ли идеята, страхуват ли се от нещо?”. Не чаках дълго, на вратата се позвъни - отворих и видях усмихнатите  и  въодушевени лица на Диана Денкова, Нина Борисова, Валентина Колева, Станка Ташкова, Красимира Станкулова, Катя Гърнева, Галя Стефанова, Стоянка Тонева, Албена Жейкова, Анжелина Ангелова, Татяна Георгива, Нели Николова, Екатерина Ангелова, Марияна Вандова, Валентина Петрова, Ани Димитрова и Аделина Харизанова. След като попремина емоцията която ни бе обзела при срещата, разясних идеята,стъпките, които следва да направим и очакванията си. Взехме решение да проведем учредително събрание на Национално сдружение на съдебните служители в РБ на 17.02.2001 г. Душата ми се изпълни с радост и с още по-голяма надежда. Казах си: ”Случи се, най-трудната крачка – първата, е направена”. Всички участници бяха въодушевени,  на тръгване някой каза: „Имам чувството, че сме като тайните комитети по време на националните борби”. Заедно осъзнахме, че от този ден започва нашата история - историята на НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ в РБ.

Подготовката на учредителното събрание бе шумна, вълнуваща, а и доста трудна. Въпреки, че Инициативният комитет бе упълномощил Адвокатска кантора „Три-А-Адвокати” да изготви и разпрати покани за Учредителното събрание, много съдебни служители работиха активно в подготовката.

Почти всеки от нас имаше познанства и лични контакти със съдебни служители от цялата страна. Имаше магистрати, които ни подкрепяха със съвети. Преди да изпратим поканите за учредителното събрание, провеждахме телефонни разговори с наши колеги от различните съдилища в страната. Понякога накратко, понякога доста дълго обяснявахме за идеята и необходимостта от осъществяването й. Повечето от тях веднага се ентусиазираха, а други адмирираха идеята, но бяха притеснени.  Така или иначе факсове, съдържащи покана на Учредителното събрание получиха всички съдилища в страната. За съжаление те не достигнаха до всички съдебни служители. Разбрахме, че някои административни ръководители не са споделяли идеята и не са свели до знанието на съдебните служители поканата за Учредителното събрание. Разбирахме ситуацията, защото и ние в София също срещнахме затруднение и то най- вече за това, че на молбите ни за осигуряване на зала за провеждане на Учредителното събрание в някой от сградите на съдилищата не получихме разрешение от съответните административни ръководители или просто не бе своевременно получено такова. 

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ

На 17.02.2001 година дойде дългоочакваният ден! Учредителното събрание проведохме в залата на Ловно рибарския съюз. В 8.30 часа заприиждаха първите служители от страната, в погледите им виждах вълнение и очакване. Не се познавахме, но се разпознавахме по гласовете. Питахме се кой откъде е. В повечето случаи се чуваха възгласи: „Да, нали с теб говорихме по телефона!”

Залата беше препълнена – 556  съдебни служители. Невероятно! Осъзнах, че тези хора бяха дошли с  очаквания и надежди, с вярата си, че искат да имат своя организация!

На президиума застана Галя Стефанова. Изказа вълнението си от случващото се – то беше обхванало всички присъстващи.

Регистрирахме НССС в Софийски окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза, т. е. дейност в полза на членовете. Сдружението представлява национална, независима и доброволна организация на служителите в администрацията на органите на съдебната власт.

Целите на сдружението преди всички са обърнати към личността и защита правата на членовете му: повишаване квалификацията и подпомагане професионалната реализация на членовете; издигане авторитета на професията; участие при създаване и приемане на нормативни актове, свързани с правно-техническата обработка на делата, тяхното движение и съхраняване; подпомагане на съдебните служители при случай на болест и незаконосъобрано уволнение. Цел на сдружението е и да установява и поддържа международни контакти със сродни организации от Европейския съюз и други региони. Устройството на сдружението се състои от регионални секции в рамките на съдебните райони на съдилища. Върховен орган на сдружението е Общото събрание. На следващо мястоУправителен съвет, който осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и Контролен съвет, който следи за спазване на финансовата дисциплина на уставните правила, на решенията на общото събрание. 

Първата крачка, която направи Сдружението ни, след учредяването бе  разработването и приемането Етичен кодекс за поведението на съдебните служители. В него се определиха допустимите стандарти за поведението на съдебния служител, отговарящи на европейските изисквания. Етичните правила носим в себе си като морал, но с обективирането им в Етичния кодекс Сдружението, показа, че съдебните служители са готови писмено да декларират задължението си за достойно поведение на работното място, а и извън него. Тук следва да отбележа, че НССС бе първата организация от съдебната сфера, която  се обвърза с такъв Етичен кодекс. 

ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО - 24.11.2001 г. 

На него се отчетоха първите крачки, направени след съществуването ни в правния мир. За краткия период на съществуването ни бе сключен договор за целево финансиране с Фондация „Отворено общество” с предмет „Усъвършенстване на нормативната база за функциониране на съдебната администрация”. Този договор ни даде възможност да наемем офис, да назначим координатор, да направим срещи с членове на Сдружението, представители на Регионалните секции от цялата страна, да вземем мнението им по изработването на Правилника за съдебната администрация и предстоящи промени в Закона за съдебната власт. 

Беше прието и решение, с което се регламентираха критериите за социално подпомагане на членовете на Сдружението. С това решение изпълняваме една от целите, залегнали в Устава – материална подкрепа на членовете при болест и незаконосъобрано уволнение. Изразява се в отпускане на финансова помощ за лечение, р.е. при необходимост за заплащане на адвокатски хонорари при незаконосъобразно уволнение на съдебен служител – член на Сдружението. Макар средствата, които се изплащат в такива случаи да са малко, те винаги са приемани от нуждаещите се с благодарност и с топло чувство! Решението беше не само навременно, но и благородно по същността си.

ВТОРО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО – 02.11.2002 г.

Тогава беше направена промяна на някои от  разпоредбите на Устава, в това число промяна на правото за членуване в Сдружението. Изискването за едногодишен стаж беше заменено с шестмесечен стаж. Тази промяна се наложи с оглед на големия интерес и желание за членуване в Сдружението, което от своя страна беше и признание за отличната работа на Управителния съвет. 

За краткия срок от съществуването на организацията се отчетоха и най- значимите успехи, постигнати от Сдружението и свързани с факта, че за първи път в законодателството – ЗСВ /ДВ бр. 74/30.07.2002 г./ се отдели специална глава – 15 „Администрация на органите на съдебната власт”, в която се даде легално определение на съдебния служител и се регламентираха: 

1. Въвеждане на: ясни прозрачни правила за назначаване на съдебните служители; на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие; съответно и справедливо трудово възнаграждение, обвързано с възнаграждението, получавано от магистратите.

2. Определяне на размера на сумата за облекло - до две средно-месечни заплати на заетите в бюджетната сфера, ежегодно изплащане.

3. Придобиване на право при пенсиониране, поради прослужено време и старост, на еднократно парично обезщетение, в размер на толкова брутни месечни възнаграждения , колкото  години има  прослужени съдебния служител в органите на съдебната власт, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения.

4. Задължително застраховане на съдебните служители срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт. 

За да бъдат факт тези разпоредби в ЗСВ, Управителният съвет положи неимоверни усилия, обективирани в изработването на проекти, предоставянето им на създадените комисии към МП и провеждането на множество срещи. В тази връзка, подкрепата, която ни оказа тогавашният зам.министър на правосъдието – Миглена Тачева е неоценима.

Това беше плодът на нашия труд, това бе наградата ни за него, това постижение бе доказатество, че когато сме заедно, жънем успехи!

Беше отчетено и изработването на Наръчник на съдебния служител. В него освен функциите на съдебните служители от различните звена, описани стъпка по стъпка, е включен и речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани в работота ни. С изготвянето на наръчника дадохме една пълна представа за работата на съдебните служители и възможността да улеснява всеки един съдебен служител, най-вече новопостъпилите такива.

На това събрание бяха отчетени и провелите се първи семинарни обучения за съдебни служители. Смея да твърдя, че до този момент обучения за съдебни служители не бяха провеждани, нито от МП, нито от която и да е друга институция. Можехме да се похвалим и с това, че обучителите на тези семинари бяха съдебни служители. В тази връзка се подчерта съвместната работа на Управителния съвет с Проекта  за развитие на съдебната система в България към Американската агенция за международно развитие и оказваната ни помощ и сътрудничество от тяхна страна за обучаването и създаването на едно, тъй наречено звено от обучители – съдебни служители, както и за финансирането на самите обучения. 

Второ по ред бе това общо събрание, но ние вече имахме в отчетният си доклад и раздел Международна дейност. Отчетохме участието ми в работно посещение на съдилищата в Атина и Солун. Посещението бе по покана на МП, изпълняващо Проект „Укрепване функционирането на съдебната система и институционалния капацитет на Министерство на правосъдието за усвояване и прилагане на достиженията на правото  на Европейския съюз в областта на правосъдието”.

По Покана на Проекта за развите на съдебната система, излъчихме представител, в лицето на Председателя на Контролния съвет, който участва в обучение посветено на съдебната администрация и управленските екипи в съдилищата, проведено в САЩ. Такава покана получиха и наши колеги, които участваха в двуседмично обучение за обучители, с цел придобиване на по-висока обучителска степен в Националния правен институт за обучение на съдии в гр. Рино, щата Невада. 

Отчетохме и работата си с Британския съвет, свързана с Правилника за съдебната администрация, както и въвеждането на нова длъжност – съдебен администратор.

Успехите на Сдружението през този отчетен период издигнаха авторитета му сред останалите неправителствени организзации и пред държавните органи на съдебната власт. 

ТРЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 21.02.2004 г.  

Отчетохме на първо място многобройна вече членска маса, а именно 2 101 съдебни служители! Беше напреднала обучителната дейност и отчетохме проведените семинари, които наистина бяха многобройни, с оглед и на големия брой желаещи да участват в тях. Всички те бяха проведени с  партньорството на Проекта за развитие на съдебната система към Американската агенция за международно развитие. Партньорството ни с Проекта се оказа много ползотворно, а и в лицето на неговите представители, най-вече Верджиния Левит, срещнахме голямо разбиране и огромна подкрепа. Предвид заявените от съдебните служители необходимост от обучение,  УС работи в насока разработване на нови теми за обучение и така се появиха обучения на следните теми: „Обслужване на клиенти”, „Опреснителен курс по граматика за съдебни секретари”, „Стресоустойчивост и управление на времето” и „Обучение по процеса на призоваване”.

С оглед реализиране на целите залегнали в Устава и финансиране на Сдружението, Управителният съвет отново бе кандидатствал и спечелил целево финансиане от Фондация „Отворено общество”. Така беше изпълнена част от проектна тема „Противодействие на корупцията в съдебната система и популяризиране на Етичния кодекс на съдебните служители”. Този проект ни даде възможност да се проведат шест големи семинара на различни места в страната, както и да се финансира наема на офис, разходите по режийни и възнаграждение на координатор, но най ценното бе това, че успяхме да срещнем различните съдебни служители. Родиха се нови приятелства,  заедно обсъдихме много идеи и дискусирахме тяхното реализиране в бъдещето. 

На  това събрание се извършиха и промени в състава на Управителния съвет, поради изтичане на уставния мандат. В по-голямата си част Управителния съвет бе преизбран за втори мандат. Мисля, че това бе така, тъй като гласувайки по този начин, членовете отчитаха постиженията на асоциятата ни, които до голяма степен се дължаха  на  амбицията, ентусиазма, а и харизмата, която носеха в себе си членовете на Управителния съвет.

ЧЕТВЪРТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 19.02.2005 г.

Най-значимото, което се случи тогава е, че се прие промяна на Устава, като бяха приети делегатски начала на Общото събрание. Всички отчитахме трудностите, които се създаваха при провеждане на Общо събрание, което се състоеше от всички членове на Сдружението при многобройното вече членство. Ето защо това бе едно логично решение. Следвайки положителните промени в членската маса на Сдружението приехме Общото  събрание да се състои от членове на Сдружението, избрани на делегатски принцип от регионалните секции при квота 1/5. Отчетохме и създаването на „Правослужител” – бюлетин, които се издава веднъж на четири месеца и се разпространява безплатно. Чрез него имаме възможност да предоставяме информация за живота на сдружението, календар на текущите обучения, както и литературна рубрика. Отчетохме ново финансиране на сдружението от Проект – „Инициатива за укрепване на съдебната система” чрез изпълнение на договор на тема - „Ролята на съдебните служители за достъпа на граждани до правосъдие в областта на гражданското правосъдие” В изпълнение на подписания договор изработихме и разпространихме 3000 екземпляра от брошура – „За вас граждани”.

ПЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 18.03.2006 г.

Бяха се навършили вече пет години от съществуването на Сдружението! Време, през което бяхме намерили своето място, вече вървявахме по своя път, всяко нещо намери мястото си, и колелото следваше своя ход, добре смазано.

Това бе единственото Общо събрание на което не присъствах. Бях изготвила отчетния си доклад, а към него и обръщение, с което желаех да се гласува желанието ми за напускане на поста, който заемах. Това предложение направих, съгласувайки го с членовете на УС и с оглед на приемственост на нов член на УС. Не мога да крия, че имаше и друга причина - вече се чувствах много изморена и нямах достатъчно сили да продължа със същия ентусиазъм, с който работех. Въпреки, че в писменото си обръщение бях заявила, че ще продължа да работя за Сдружението, не бях освободена от Общото събрание. Може би този отрицателен вот, доказващ довереието, което ми оказаха членовете на Общото събрание на делегатите ми възвърна силите и ме накара наистина да остана начело на УС. 

На това събрание бе гласувана оставката на друг член на УС – Боряна Тончева. Причините за нейната оставка се припокриваха с моите, но отчитайки  факта, че наистина следва да има приемственост Общото събрание беше приело нейното освобождаване. Боряна Тончева беше от РС - Русе и не мога да не отбележа, че въпреки голямото разстояние винаги изпълняваше своите задължения в Управителния съвет стриктно и с чувство на голяма отговорност. 

На това събрание беше представена и изработената от Управителния съвет „Стратегия за развитие на НССС за периода 2006 - 2008 година”, в която се определят приоритетни цели за развитието на сдружението и очертават неговия път. Сега, когато пиша тези редове, разбирам колко много ни помогна Стратегията  и как в годините сме вървели по очертания в нея път.

ШЕСТО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 17.03.2007 г.

Тогава изтече вторият мандат на повечето от членовете от УС. Както на всяко общо събрание отчетох дейността на УС, която отново беше на завидно ниво. Обърнах се с благодарност към хората, които бяха в основата й и този ден напускаха постовете си със заслужено чувство за отлично свършена работа, а именно: Зоя Маринова, Галя Стефанова, Екатерина Ангелова и Катя Гърнева. Аз също освободих председателското място с чувството, че наистина съм изиграла своята роля в Сдружението. Смятам, че дадох макисимума от себе си и мисля, че в изминалите години ми помагаше вярата в това, което правим и  отговорността, че ми повярва многобройна маса от съдебни служители – 

Колеги!

Когато пиша тези редове имам чувството, че остава нещо недоизказано... Не знам дали съм успяла да благодаря на всички, които исках да спомена! 

Затова се обръщам към теб, читателю и ти БЛАГОДАРЯ, че прочете тези редове! Убедена съм, че си отчел ценните плодове, които даде работата на НССС. То работи и за теб! Убедена съм, че и ти си работил или ще работиш за него! И ти ще благодариш един ден! Аз също БЛАГОДАРЯ! Благодаря за това, че съдебните служители повярваха в идеята, работиха за нея, реализираха я! БЛАГОДАРЯ за това, че трудностите по извървения път ме калиха и накараха да взема важни решения в професионалния си път. Гордея се, че съм била съдебен служител, че успях да  устоя на бурите по пътя и не измених на Вас, колеги!

 

Лазарина Василева Димитрова – почетен председател на НССС