НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Юли 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

План за действие

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

за  2021 година

 

Оперативният план за 2021 година е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на Националното сдружение на съдебните служители за периода 2019 - 2021 г. и определя конкретните дейности и приоритетите на Сдружението, които ще се предприемат за реализиране целите на Стратегията.

 

ОСНОВНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В СТРАТЕГИЯТА НА НССС :

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ І:

Утвърждаване ролята на НССС, като Сдружение на съдебните служители на национално и регионално ниво. Засилване авторитета и доверието в него на членове и на съдебната система.

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ IІ:

Повишаване квалификацията на съдебните служители с цел тяхното професионалното развитие, квалификация и компетентност, които да им позволят активно участие в процесите на развитие и усъвършенстване.

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ IIІ:

Взаимодействие с Висшия съдебен съвет и неправителствени организации за защита на професионалните, интелектуални, социални и материални интереси на съдебните служители.

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ІV:

Взаимодействие на НССС с органите на управление в съдебната система за участие в процесите по разработване и приемане на законопроекти, свързани с дейността на съдебната администрация.

 

Дейност

Срок

Отговорник

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Утвърждаване ролята на НССС, като Сдружение на съдебните служители на национално и регионално ниво. Засилване авторитета и доверието в него на членове и на съдебната система.

Подцел 1:  Утвърждаване  ролята на  НССС  в съдебната система.

Дейности:

1.1. Участие в Гражданския съвет към ВСС.

Постоянен

 

Председател,  членове на  УС

1.2. Сътрудничество с НИП по обучителни програми и участие на представител на НССС при разработване на нови теми за обучение на съд.служители.

Постоянен

 

 

Председател, членове на  УС

 

1.3. Оценка на състоянието на НССС и визия за стратегическото и организационно развитие на Сдружението.

м.01.2021 г.

 

 

Председател, членове на  УС

 

1.4. Утвърждаване и развитие на регионалните структури на НССС.

          1.4.1. Разработване на годишни планове за работата на РС;

Постоянен

 

м.05.2021 г.

 

Председател, членове на УС

Председатели на РС

1.5. Провеждане на традиционна  годишна среща с председателите на РС.

 

 

м.05.2021 г.

 

 

 

УС,  координатор, Комисия  ОСРРС, Председатели на РС

1.6. Засилване ролята на УС и председателите на отделните комисии, с цел  подпомагане председателите на РС за развитие на тяхната дейност и популяризиране на дейността на НССС.

Постоянен

 

 

 

УС, Комисия  ОСРРС, Председатели на РС

1.7. Провеждане на срещи на УС на НССС с представители на регионални структури по места.

 

          1.7.1. Поставяне, обсъждане и оказване на съдействие при решаване на професионални проблеми и конфликти;

 

          1.7.2.  Оказване на методическа помощ;

Постоянен

 

 

Постоянен

 

 

 

Постоянен

УС, Председатели на РС

 

УС, Председатели на РС

 

 

УС

Подцел 2:  Укрепване институцията на НССС чрез социална и медийна политика.

Дейности:

2.1 Своевременно и адекватно прилагане на пакета от мерки за социално подпомагане членове на НССС в затруднено положение (болест, временна нетрудоспособност или друга причина).

Постоянен

 

 

 

УС, Комисия „Социални дейности“

 

2.2. Предоставяне на пълна, точна, актуална и лесно достъпна информация за дейността на НССС и РС;

 

Постоянен

 

 

УС, Комисия „Медийна политика“

2.3. Предоставяне на актуална информация относима за съдебната администрация.

 

Постоянен

 

 

УС, Комисия „Медийна политика“

2.4. Актуална  информацията на Интернет страницата на НССС с предоставяне на информация за събитията, които са реализирани от РС и членовете.

 

Постоянен

 

 

 

УС, Комисия „Медийна политика“, координатор

2.5. Поддържане на страница на НССС във Фейсбук с интересна  и актуална информация.

 

Постоянен

 

 

УС, Комисия „Медийна политика“

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:  Повишаване квалификацията на съдебните служители с цел тяхното професионалното развитие, квалификация и компетентност, които да им позволят активно участие в процесите на развитие и усъвършенстване.

Подцел 1:  Мотивирана и компетентна съдебна администрация.

Дейности:

1.1. Развитие на обучителския състав и привличане на нови обучители към НССС.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

УС, Комисия „Обучителна дейност“, Председатели на РС

1.2. Изработване на годишни планове за обучения на съдебните служители по регионалните секции.

 

 

          1.2.1. Изготвяне на календар за обученията на НССС.

 

 

м.03.  - ежегодно

 

 

Ежегодно

 

 

Председатели на РС, Комисия „Обучителна дейност“

Комисия „Обучителна дейност“

1.3. Предоставяне на информация от председателите на РС за необходимостта от теми за обучение.

 

 

 

Ежегодно

 

 

 

 

Комисия „Обучителна дейност“, Председатели на РС

1.4. Участие на членове на УС на НССС в работни срещи с представители на НИП при изготвяне на годишните програми за обучения на съдебната администрация.

Постоянен

 

 

Председател, членове на УС

 

Подцел 2:  Утвърждаване на регионалните обучения, като водещи в обучителния календар.

Дейности:

2.1. Провеждане на регионални обучения, като ефективна форма за усъвършенстване  професионалната  квалификация и компетентност.

 

 

Постоянен

 

 

 

 

УС, Комисия „Обучителна дейност“, Председатели на РС

2.2. Извеждане на теми за провеждане на регионални обучения на база  оценка  нуждите на членовете на РС – чрез анкети и проучвания.

 

 

м.03. - ежегодно

 

 

 

УС, Комисия „Обучителна дейност“, Председатели на РС, координатор

2.3. Подпомагане РС при провеждане на регионални обучения при спазване на Правилата за провеждане на обучение.

 

 

Постоянен

 

 

 

 

УС, Комисия „Обучителна дейност“, Председатели на РС, координатор

2.4. Насърчаване и подпомагане Председателите на РС за провеждане на съвместни инициативи - обучения, срещи, мероприятия  и др./ м/у няколко РС.

Постоянен

 

 

членове на УС, Председатели на РС

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Взаимодействие с ВСС и неправителствени организации за защита на професионалните, интелектуални, социални и материални интереси на съдебните служители.

Подцел 1:  Тясно сътрудничество с ВСС и Комисия „Съдебна администрация“за  участие на членове на НССС в проекти, касаещи съдебната администрация.

Дейности:

1.1. Участие на членове на НССС в инициативи организирани от ВСС.

Постоянен

 

УС

 

1.2. Изготвяне на предложения и становища касаещи съдебната администрация.

Постоянен

 

УС

 

1.3. Иницииране на срещи с ВСС, за представяне на мотивирани предложения относно работата на съдебните служители,  защита на техните интереси и мястото им в съдебната система.

Постоянен

 

 

 

УС

 

 

 

Подцел 2:  Реализиране на съвместни инициативи  с неправителствени организации за защита интересите на съдебните служители и повишаване на тяхната квалификация.

Дейности:

2.1.  Проучване на възможности за участие в съвместни инициативи.

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

УС, Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

2.2. Провеждане на работни срещи и дискусии на теми, свързани със съдебната система. Провеждане на обучения относими към дейността на съд.администрация.

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

 

УС, Комисия Съвместна дейност с държавни и неправ. организации, Председатели на РС

2.3. Предприемане  действия  за проучване на възможностите за кандидатстване по проекти.

 

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

УС, Комисия „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”, Консулт. съвет

2.4. Участие в проекти в партньорство с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

УС, Комисия „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”, Консулт. съвет

2.5. Планиране и провеждане на срещи и съвместни инициативи с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

 

УС, Комисия „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”, Консулт. съвет

Подцел 3:  Сътрудничество с НИП за използване възможностите на международните програми за обмен на магистрати  и съдебни служители.

Дейности:

3.1. Провеждане на обучения/стажове в страни членки на ЕС, както и провеждането на обучения на съдебни служители по специфични теми.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

УС, Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

3.2. Включване на съдебни служители в чуждоезикови обучения.

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

УС, Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:  Взаимодействие на НССС с органите на управление в съдебната система за участие в процесите по разработване и приемане на законопроекти, относими към съдебната администрация.

Подцел 1: Наблюдение, информираност, инициативност и участие в работни групи към ВСС по въпроси, касаещи съдебната администрация.

Дейности:

1.1. Участие на членове на НССС в работни групи към ВСС

 

 

Постоянен

 

 

Председател и членове на УС

 

1.2.  Участие на представител на НССС в Комисия „Съдебна администрация” към Съдийската колегия на ВСС при обсъждане на важни въпроси свързани със съдебните служители.

Постоянен

 

 

 

Председател,  членове на УС

 

 

1.3. Изготвяне на становища по важни въпроси, свързани със съдебната администрация.

Постоянен

 

Председател,  членове на УС

Подцел 2: Сътрудничество с  ВСС, МП и административните ръководители на органите на съдебната власт.

Дейности:

2.1. Изготвяне на предложения за съдействие и подкрепа при различни инициативи на НССС на национално и регионално ниво.

Постоянен

 

 

Членове на УС, Председатели на РС

2.2. Оказване на помощ  и защита на РС при възникнали проблеми  и нарушена комуникация на съд.служители  и  Председатели на ОСВ.

Постоянен

 

 

Членове на УС, Председатели на РС

Подцел 3: Обмен и прилагане на добри  практики  м/у  отделните администрации в съдебната система.

Дейности:

3.1. Проучване, анализ  и предложения за прилагане на добрите практики. Въвеждане на успешни модели.

 

Постоянен

 

 

УС, Председатели  на РС

3.2. Прилагане на добрите практики в органите на съдебната власт, свързани с:

         3.2.1. Управление на човешките ресурси;

         3.2.2. Оптимизиране на работните процеси;

         3.2.3.  Чрез работата си в съда да допринесем за опазване на природата, като се научим да използваме отговорно предоставените ни ресурси и успеем да изградим една по-здравословна работна среда.

Постоянен

 

 

 

 

 

 

 

УС, Председатели  на РС, всички членове

 

 

 

 

 

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

 

1. Финансово осигуряване с набраните средства от членски внос.

2.  Реализиране на  проекти с държавни и неправителствени организации.

3.  Личен труд на членовете на Управителния съвет, Консултативния съвет и Председателите на Регионални секции.

4.  Активно участие с личен труд на всеки член на НССС в дейността на Регионалната секция и Сдружението.