НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Юли 2021
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

План за действие

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (НССС)

за  2018 година

 

Оперативният план за 2018 година е разработен в съответствие със Стратегията за развитие на Националното сдружение на съдебните служители 2 за периода 2015г. - 2017г. и определя конкретните дейности и приоритетите на Сдружението, които ще се предприемат за реализиране целите на Стратегията.

 

ОСНОВНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ЗАЛОЖЕНИ В СТРАТЕГИЯТА НА НССС са:

  • ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на НССС в съдебната система на регионално и национално ниво и укрепване на неговата институция като професионална неправителствена организация.
  • ЦЕЛ ІІ: Усъвършенстване на професионална квалификация и компетентност на съдебната администрация.
  • ЦЕЛ ІІІ: Сътрудничество с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.
  • ЦЕЛ ІV: Участие на НССС в разработването на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация и свързани със съдебната реформа.
  • ЦЕЛ V: Участие в проекти, свързани с основните цели на сдружението.

Дейност

Срок

Отговорник

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Утвърждаване ролята на НССС в съдебната система на регионално и национално ниво и укрепване на неговата институция като професионална неправителствена организация.

Подцел 1:  Утвърждаване  ролята на  НССС  в съдебната система.

Дейности:

1.1.1. Участие в Гражданския съвет към ВСС.

 

Постоянен

 

Председател,

Членове на  УС

1.1.2.  Сътрудничество с НИП по обучителни програми и участие на представител на НССС при разработване на нови теми за обучение на съд.служители.

Постоянен

 

 

Председател,

Членове на  УС

 

1.1.3.  Оценка на състоянието на НССС и визия за стратегическото и организационно развитие на Сдружението.

м.11.2018г.

 

Председател,

Членове на  УС

1.1.4.  Утвърждаване и развитие на регионалните структури на НССС.

          1.1.4.1. Разработване на годишни планове за работата на РС;

Постоянен

 

м.05.2018г.

 

Председател,

Членове на УС

Председатели на РС

 

1.1.5.  Актуализиране на базата данни с информация за членовете и РС в НССС.

 

м.05.2018г.

 

 

Председател,

Координатор,

Комисия  ОСРРС

1.1.6.  Провеждане на традиционна  годишна среща с председателите на РС.

 

 

м.06.2018г.

 

 

 

Управителен съвет,

Координатор,

Комисия  ОСРРС,

Председатели на РС

1.1.7.  Засилване ролята на УС и председателите на отделните комисии, с цел  подпомагане председателите на РС за развитие на тяхната дейност и популяризиране на дейността на НССС.

Постоянен

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия ОСРРС,

Председатели на РС

 

1.1.8.  Провеждане на срещи на УС на НССС с представители на регионални структури по места.

          1.1.8.1. Поставяне, обсъждане и оказване на съдействие при решаване на професионални проблеми и конфликти;

          1.1.8.2.  Оказване на методическа помощ;

 

м.11.2018г.

 

Постоянен

 

Постоянен

 

 

Управителен съвет,

Председатели на РС

Управителен съвет,

Председатели на РС

Управителен съвет

 

Подцел 2: Укрепване институцията на НССС чрез социална и медийна политика.

Дейности:

1.2.1 Своевременно и адекватно прилагане на пакета от мерки за социално подпомагане членове на НССС в затруднено положение (болест, временна нетрудоспособност или друга причина).

         1.2.1.1.  Актуализиране на утвърдените правила и пакети;

Постоянен

 

 

 

м.10.2018г.

Управителен съвет,

Комисия „социални

дейности“

 

 

1.2.2.   Поддържане на актуална информация за профилактика, рехабилитация и отдих, както и на преференциални оферти за почивка.          

Постоянен

 

 

Управителен съвет,

Комисия „социални

дейности“

1.2.3. Предоставяне на пълна, точна, актуална и лесно достъпна информация за дейността на НССС и РС;

 

Постоянен

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Медийна

политика“

1.2.4. Предоставяне на актуална информация относима за съдебната администрация.

 

Постоянен

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Медийна

политика“

1.2.5. Популяризиране дейността на НССС в публичното пространство.

 

Постоянен

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Медийна

политика“

1.2.6. Актуална  информацията на Интернет страницата на НССС с предоставяне на информация за събитията, които са реализирани от РС и членовете.

 

Постоянен

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Медийна

политика“,

Координатор

1.2.7. Поддържане на страница на НССС във Фейсбук с интересна  и актуална информация.

 

Постоянен

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Медийна

политика“

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Усъвършенстване на професионалната квалификация и  компетентност на съдебната администрация.

Подцел 1:  Мотивирана и компетентна съдебна администрация.

Дейности:

2.1.1. Актуализиране на правилата за провеждане на обучения.

 

 

м.06.2018г.

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Обучителна

дейност“,

2.1.2. Развитие на обучителския състав и привличане на нови обучители към НССС.

 

 

Постоянен

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Обучителна

дейност“,

Председатели на РС

2.1.3. Изработване на годишни планове за обучения на съдебните служители по регионалните секции.

 

м.04.2018г.

 

 

Председатели на РС,

Комисия „Обучителна

дейност“

2.1.4. Изготвяне на календар за обученията на НССС.

 

м.05.2018г.

 

Комисия „Обучителна

дейност“

2.1.5. Предоставяне на информация от председателите на РС за необходимостта от теми за обучение.

 

Ежегодно

 

 

Комисия „Обучителна

дейност“,

Председатели на РС

2.1.6. Участие на членове на УС на НССС в работни срещи с представители на НИП при изготвяне на годишните програми за обучения на съдебната администрация.

Постоянен

 

 

Председател,

Членове на УС

 

Подцел 2:  Утвърждаване на регионалните обучения, като водещи в обучителния календар.

Дейности:

2.2.1. Утвърждаване на регионалните обучения, като ефективна форма за усъвършенстване  професионалната  квалификация и компетентност.

 

Постоянен

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Обучителна

дейност“,

Председатели на РС

2.2.2. Извеждане на теми за провеждане на регионални обучения на база  оценка  нуждите на членовете на РС – чрез анкети и проучвания.

 

 

м.06.2018г.

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Обучителна

дейност“,

Председатели на РС,

Координатор

2.2.3. Подпомагане РС при провеждане на регионални обучения при спазване на Правилата за провеждане на обучение.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Обучителна

дейност“,

Председатели на РС,

Координатор

2.2.4. Насърчаване и подпомагане Председателите на РС за провеждане на съвместни инициативи – обучения, срещи и др. между няколко РС.

Постоянен

 

 

Членове на УС,

Председатели на РС

 

СТРАТЕГИЧЕСКА 3:  Сътрудничество с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

Подцел 1:  Реализиране на съвместни инициативи.  

Дейности:

 

 

3.1.1. Проучване на възможности за участие в съвместни инициативи.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”

3.1.2. Провеждане на обучения;  работни срещи; дискусии на теми, свързани с дейността на съдебната система.

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”,

Председатели на РС

Подцел 2:  Сътрудничество с НИП за използване възможностите на международните програми за обмен на магистрати  и съдебни служители.

Дейности:

3.2.1. Провеждане на обучения/стажове в страни членки на ЕС, както и провеждането на обучения на съдебни служители по специфични теми.

 

 

Постоянен

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”

3.2.2. Включване на съдебни служители в чуждоезикови обучения.

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧЕЛ 4:  Участие на НССС в разработването на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация и свързани със съдебната реформа.

Подцел 1: Наблюдение, информираност, инициативност и участие в работни групи към ВСС по въпроси, касаещи съдебната администрация.

Дейности:

4.1.1. Включване на членове на НССС в работни групи към ВСС.

 

Постоянен

 

Председател,

Членове на УС

4.1.2.  Участие на представител на НССС в Комисия „Съдебна администрация” към Съдийската колегия на ВСС при обсъждане на важни въпроси свързани със съдебните служители.

Постоянен

 

 

Председател,

Членове на УС

 

4.1.3. Изготвяне на становища по важни въпроси, свързани със съдебната администрация.

Постоянен

 

Председател,

Членове на УС

Подцел 2: Сътрудничество с  ВСС, МП и административните ръководители на органите на съдебната власт.

Дейности:

4.2.1. Изготвяне на предложения за съдействие и подкрепа при различни инициативи на НССС на национално и регионално ниво.

Постоянен

 

Членове на УС,

Председатели на РС

4.2.2. Оказване на помощ  и защита на РС при възникнали проблеми  и нарушена комуникация на съд.служители  и  Председатели на ОСВ.

Постоянен

 

 

Членове на УС,

Председатели на РС

 

Подцел 3: Обмен и прилагане на добри  практики  между  отделните администрации в съдебната система.

Дейности:

4.3.1. Проучване, анализ  и предложения за прилагането на добрите практики. Въвеждане на успешни модели.

Постоянен

 

Управителен съвет,

Председатели на РС

4.3.2. Прилагане на добрите практики в органите на съдебната власт, свързани с:

         4.3.1.1. Въведени информационни системи;

         4.3.1.2. Оптимизиране на работните процеси;

         4.3.1.3. Управление на човешките ресурси.

Постоянен

 

 

 

 

Управителен съвет,

Председатели на РС

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5:  Участие в проекти, свързани с основните цели на сдружението.

Дейности:

5.1.1. Предприемане  действия  за проучване на възможностите за кандидатстване по проекти.

 

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”,

Консултативен съвет

5.1.2. Участие в проекти в партньорство с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”,

Консултативен съвет

5.1.3. Планиране и провеждане на срещи и съвместни мероприятия с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”,

Консултативен съвет

5.1.4. Осъществяване на контакти и работно взаимодействие със съсловни организации на съдебни служители от други държави и и Международни организации на съдебни  служители.

 

 

 

Постоянен

 

 

 

 

 

Управителен съвет,

Комисия „Съвместна

дейност с държавни и

неправителствени

организации”,

Консултативен съвет

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Финансово осигуряване с набраните средства от членски внос.

2.  Реализиране на  проекти с държавни и неправителствени организации.

3.  Личен труд на членовете на Управителния съвет, Консултативния съвет и Председателите на Регионални секции.

4.  Активно участие с личен труд на всеки член на НССС в дейността на Регионалната секция и Сдружението.