НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Август 2018
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

План за действие

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

на
Национално сдружение на съдебните служители

през 2015 год.

 

ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на НССС в съдебната система на регионално и национално ниво и укрепване на неговата институция като професионална неправителствена организация.

ПОДЦЕЛ 1: Утвърждаване  ролята на  НССС  в съдебната система.

1.1. Анализ и актуализиране на правилата за:

 • работата на УС на НССС;
 • дейността на комисиите;
 • финансовата отчетност;
 • работата на Контролния съвет.

Срок: м. март 2015г.

Отговорник: Управителен съвет

 

   1.2. Регламентиране работата на Консултативния съвет чрез вътрешни правила

 • Изработване на вътрешните правила

Срок: февруари 2015

Отговорник: Консултативен съвет

 

 • Приемане на вътрешните правила

Срок: март 2015

Отговорник: Управителен съвет

 

1.3. Утвърждаване и развитие на регионалните структури на НССС.

 • Разработване на годишни планове за работата на РС;

Срок: м. февруари 2015 г.

Отговорници: Комисия „ОСРРС”, Председатели на РС

 

 •  Прилагане на критерии за оценка дейността на РС;

Срок: постоянен

Отговорници: Комисия „ОСРРС”, Председатели на РС

                                   

 • Провеждане на традиционна  годишна среща с председателите на РС;

Срок:   ежегодно

Отговорници: Управителен съвет, Комисия „ОСРРС”, Председатели на РС

 

1.4. Актуализиране на базата данни с информация за членството в НССС

Срок:   постоянен

Отговорници: Изпълнителен секретар, Координатор, Председатели на РС

 

1.5. Актуализиране на базата данни, необходима за осъществяване на комуникация на УС с Председателите на РС

Срок:   постоянен

Отговорник:   Председатели на РС

 

1.6. Засилване ролята на УС и председателите на отделните комисии, с цел  подпомагане председателите на РС за развитие на тяхната дейност.

 • Прилагане, преглед и актуализиране на правилата за работа на РС и техните председатели, с цел засилване ролята на РС.

Срок:   постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия „ОСРРС”, Председатели на РС

 

 • Провеждане на срещи на УС на НССС с представители на регионални структури по места, както и използване на възможности за провеждане на периодични срещи с председатели/представители на РС;

Срок:   постоянен

Отговорници: Председател на УС, Председатели на РС

 

 • Предприемане на действия на членовете на УС и председателите на РС за привличане на нови членове на НССС:

А) мотивиране към членство чрез популяризиране дейността на НССС;  осигуряване на информираност по въпроси, касаещи съдебната администрация; оказване на съдействие при решаване на професионални конфликти;

Б) активизиране на участието на членовете на НССС чрез включване в работата на комисии и работни групи; оказване на правна и социална помощ на членовете на НССС;  съдействие на УС при решаване на професионални конфликти; осъществяване на обратна връзка чрез анкети и допитвания; предоставяне на възможност за консултации по постъпили молби и сигнали от членове на НССС.

Срок:   постоянен

Отговорници: Управителен съвет,  Председатели на РС

 

1.7. Оценка на изпълнението на стратегическото и организационно развитие на НССС.

Срок: м. септември 2015 г.

Отговорник:   Председател на УС

 

ПОДЦЕЛ  2: Укрепване институцията на НССС чрез социална и медийна политика.

 

Социална политика

 

2.1. Своевременно и адекватно прилагане на пакета от мерки за социално подпомагане членове на НССС.

 • Съдействие по постъпили молби и сигнали от членове на НССС;

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,Комисия  „Социални дейности”

 

 • Своевременно  отпускане на помощи;

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия  „Социални дейности”

 

2.2. Актуализиране на утвърдените  правила и пакети.

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия  „Социални дейности”

 

 

2.3. Поддържане на актуална информация за профилактика, рехабилитация и отдих, както и на преференциални оферти за почивка.

 • ангажиране на членовете на НССС и председателите на РС за предоставяне на информация за програми на рехабилитация, профилактика и отдих, както и на преференциални оферти за почивка

Срок: постоянен

Отговорници: Комисия „Социални дейности”, Председатели на РС, Членове на НССС

 • популяризиране на предоставената информация за програми на рехабилитация, профилактика и отдих, както и на преференциални оферти за почивка

Срок: постоянен

Отговорник: Управителен съвет, Комисия „Медийна политика”

 

 

Медийна политика

 

2.4. Изработване на нова визия на Интернет страницата на НССС.

Срок:   декември 2015 г.

Отговорник:   Управителен съвет, Комисия „Медийна политика”

 

2.5. Предоставяне на пълна, точна, актуална и лесно достъпна информация за дейността на НССС и РС;

Срок:   постоянен

Отговорник:   Комисия „Медийна политика”, Председатели на РС

 

2.6. Популяризиране дейността на НССС в публичното пространство

Срок:   постоянен

Отговорник:   Комисия „Медийна политика”

                                   

2.7.Информираност на всички членове на НССС;

Срок:   постоянен

Отговорник:   Председатели на РС,  Членове на НССС

 

2.8. Обновяване на информацията на Интернет страницата на НССС.

Срок: двуседмичен

Отговорник: Комисия „Медийна политика”

 

2.9. Предприемане действия за включване на Интернет адреса на НССС в раздел „Връзки” в сайтовете на съдилищата.

Срок: м.май 2015 г.

Отговорник: Председател на УС

 

2.10. Издаване на бюлетин „Правослужител”:

 • изготвяне на проект за визия и набор от теми

Срок:   постоянен

Отговорник:   Председател на Комисия „Медийна политика”

 

 • отпечатване и разпространение на бюлетина

Срок:   постоянен

Отговорници: Председател на Комисия „Медийна политика”, Координатор НССС

 

2.11. Поддържане на страница на НССС във Фейсбук

 • разработване на страницата

Срок:   януари 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет, Комисия „Медийна политика”, Системен администратор

 • внедряване на страницата

Срок:   постоянен

Отговорници: Председател на Комисия „Медийна политика”, Системен администратор

 • поддържане на страницата

Срок:   постоянен

Отговорници: Председател на Комисия „Медийна политика”, Координатор НССС, Системен администратор

ЦЕЛ ІІ: Усъвършенстване на професионалната квалификация и компетентност на съдебната администрация.

           

1. Развитие на обучителския състав и привличане на нови обучители към НССС

1.1. Увеличаване на състава на обучители на НСС чрез подбор на нови кадри

Срок:   м. септември 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Обучителна дейност”

 

1.2. Изграждане на актив от обучители към по-големите регионални секции

Срок: м. декември 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет,

 Комисия „Обучителна дейност”

              Председатели на РС

 

1.3. Създаване на нови програми за обучение

 • Проучване чрез анкети и допитване за необходимостта от тези за обучение

Срок:   м. март 2015 г.

Отговорници: Комисия „Обучителна  дейност”

              Председатели на РС

 

 • Проучване и включване на обучители в програми по действащи и предстоящи проекти с външно финансиране.

Срок:   постоянен

Отговорник: Комисия „Обучителна дейност”

             Комисия „СДДНО”

             Координатор НССС

 

 • Създаване на програма за обучение на обучители и пилотно обучение

Срок:   м. октомври 2015 г.

Отговорник:   Управителен съвет

 

1.4. Популяризиране на дейността на обучителския състав във всички РС

 • създаване на актуална база данни за обучителите на НССС и предлаганите теми за обучение

Срок:   постоянен

Отговорник:   Комисия „Обучителна дейност”

 

 • популяризиране на темите за обучение чрез официалния сайт на НССС, Facebook и чрез електронна поща до председателите на РС

Срок:   постоянен

Отговорник:   Комисия „Медийна политика”

                                   

2. Утвърждаване на регионалните обучения, като ефективна форма за усъвършенстване на професионална квалификация и компетентност.

 • Извеждане на теми за провеждане на регионални обучения на база  оценка  нуждите на членовете на РС – чрез анкети и проучвания

Срок:   постоянен

Отговорници: Комисия „Обучителна дейност”

              Председатели на РС

 

 • Подпомагане РС при провеждане на регионални обучения при спазване на Правилата за провеждане на обучение

Срок:   постоянен

Отговорници: Председател на УС

 Комисия „Обучителна дейност”

              Председатели на РС

 

3. Изработване на годишни планове за обучения на съдебните служители на регионалните секции

Срок: м. януари 2015 г.

Отговорници: Председатели на РС,

              Координатор на НССС

 

3.1. Изготвяне на календар за обученията на НССС

Срок: м. февруари 2015 г.

Отговорник:   Комисия „Обучителна дейност”

 

3.2. Актуализиране на правилата за обучение

Срок:   постоянен

Отговорници: Управителен съвет

 Комисия „Обучителна дейност”

 

4. Участие на членове на УС на НССС в работни срещи с представители на НИП и Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” при изготвяне на годишните програми за обучения на съдебната администрация.

 • Предоставяне на информация от председателите на РС за необходимостта от теми за обучение;

Срок: постоянен/при необходимост

Отговорници: Председатели на РС

              Координатор на НССС

 

 • Анализ на нуждите от теми за обучения на членовете на НССС, на база  предоставена информация от РС.

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,

                         Комисия „Обучителна дейност”

 

 • Дългосрочна оценка на обучението

Срок: м. октомври 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет

              Комисия „Обучителна дейност”

 Председатели на РС

 

5. Актуализиране на Наръчниците за работа на съдебната администрация във връзка с промените в процесуалните закони и популяризирането им чрез Интернет страницата на НССС.

 • Създаване на работни групи по материи.

Срок:   м. май 2015 г.

Отговорник:   Управителен съвет

 

 

ЦЕЛ ІІІ: Сътрудничество с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

 

1. Предприемане на съвместни инициативи с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели  - обучения;  работни срещи; дискусии на теми, свързани с дейността на съдебната система.

1.1. Проучване на възможности за участие в съвместни инциативи

Срок:   постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

1.2. Включване на НССС в съвместни инициативи

Срок:   постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

2. Сътрудничество с НИП за използване възможностите на международните програми за обмен на магистрати  и съдебни служители. Провеждане на обучения/стажове в страни членки на ЕС, както и провеждането на обучения на съдебни служители по специфични теми в изпълнение на проект "Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници".

2.1. Своевременно предоставяне на информация на членовете на НССС за кандидатстване и включване за участие.

Срок:   постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

2.2. Включване на съдебни служители в чуждоезикови обучения.

Срок:   постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

3. Създаване на мрежа от национални организации на магистрати и съдебни служители и други неправителствени организации със сходни цели за постигане на консенсус и изработване на декларация за пълноценно сътрудничество в дългосрочна перспектива за реализиране на съдебната реформа.

3.1. Проучване на възможностите за предприемане на съвместни инициативи

Срок: първо полугодие на 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

3.2. Провеждане на кръгла маса

Срок: първо полугодие на 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

3.3. Изготвяне на проект на декларацията

Срок: м. октомври 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

3.4. Представяне на инициативата пред Гражданския съвет на ВСС

Срок: м. декември 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

 

ЦЕЛ ІV: Участие на НССС в разработването на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация и свързани със съдебната реформа

 

1. Наблюдение, информираност, инициативност и участие в работни групи към ВСС по въпроси, касаещи съдебната администрация.

1.1. Включване на членове на НССС в работни групи към ВСС

Срок: постоянен

Отговорник: Управителен съвет

 

1.2. Изготвяне на становища по важни въпроси, свързани със съдебната администрация

Срок: постоянен

Отговорник: Управителен съвет

 

2. Сътрудничество с ВСС, МП и административните ръководители на органите на съдебната власт.

2.1. Изготвяне на предложения за съдействие и подкрепа при различни инициативи на НССС на национално и регионално ниво

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,

                        Председатели на РС

 

2.2. Участие на членове на Управителния съвет в заседания на Комисия „Съдебна администрация” при ВСС

Срок: постоянен

Отговорник: Управителен съвет

 

3. Внедряване на добрите практики на съдебната администрация

3.1. Проучване на добрите практики в органите на съдебната власт, свързани с използване възможностите на деловодните системи и информационните технологии; с оптимизиране работата на съдебната администрация; с управление на човешките ресурси.

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,

                         Председатели на РС

 

 

3.2. Анализ и предложения за прилагането на добрите практики. Въвеждане на успешни модели.

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,

                        Председатели на РС

 

 

ЦЕЛ V: Участие в проекти, свързани с основните цели на сдружението.

 

1. Активно участие на постоянно действащата комисия при НССС за проучване на възможностите за кандидатстване по проекти.

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

2. Участие в проекти в партньорство с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

3. Планиране и провеждане на срещи и съвместни мероприятия с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

4. Осъществяване на контакти и работно взаимодействие със съсловни организации на съдебни служители от други страни и Международната организация на съдебните служители.

4.1. Проучване на възможност и анализ на ползите за НССС от участие в МОСС

Срок: м. май 2015 г.

Отговорници: Управителен съвет, Комисия               „Съвместна дейност с държавни и

неправителствени организации”

 

 

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

 

1. Финансово осигуряване с набраните средства от членски внос и от осъществяване на проекти с държавни и неправителствени организации.

Срок: постоянен

Отговорник: Управителен съвет,

                       Комисия „Финансова политика”

                       Председатели на РС

                       Членове на НССС

 

2. Активно участие на всеки член на НССС в дейността на сдружението.

 • постоянна информираност и обратна връзка
 • участие в работни групи
 • участие в работата на УС и комисиите към него
 • срещи на УС с членове на НССС

Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,

                       Комисия „Финансова политика”

                       Председатели на РС

                       Членове на НССС

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

1. Провеждане на редовни заседания, съгласно устава на НССС

Срок: постоянен

Отговорници: Председател на УС

               Членове на УС

 

2. Определяне на заседания на УС с председатели и членове на РС

Срок: постоянен

Отговорници: Председател на УС

                  Членове на УС

                  Председатели на РС

 

ОФИС

1. Актуализиране и стриктно прилагане на приетите Вътрешни правила за работа в офиса

Срок: постоянен

Отговорници: Председател на УС

                         Изпълнителен секретар

                         Координатор НССС

 

2. Периодични срещи на членовете на УС със счетоводителя на НССС

Срок: на тримесечие

Отговорници: Изпълнителен секретар

                         Счетоводител

 

3. Оценка на финансовото изпълнение на бюджета и събираемостта на членския внос в работен порядък

Срок: на тримесечие

Отговорници: Председател на УС

                         Изпълнителен секретар

                         Счетоводител

                         Координатор НССС

 

4. Ежегодно архивиране на документите в офиса, съобразно приетата номенклатура

Срок: м. март 2015 г.

Отговорник: Изпълнителен секретар

           Комисия „Финансова политика”

           Координатор НССС

 

Анкета

Харесва ли Ви новата ни интернет страница?

Посещения

2
22
87236