НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Правила на РС

Бланки и образци

Няма изображение

 

Бланки на Заявление за членство, прекратяване на членство, прехвърляне на членство и замразяване на членство, можете да намерите тук.

 

Формуляр за участие на делегат в редовно Общо отчетно събрание на сдружението, можете да намерите тук.

Сборник с документи на НССС

Няма изображение
   
С  Б  О  Р  Н  И  К

с документи на НССС


 

2012

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

 

І. Д О К У М Е Н Т И

 

1.               Устав на НССС                                                                                       стр.  3

2.               Етичен кодекс на съдебните служители                                          стр. 13

3.               Стратегия за развитие на НССС в периода 2012- 2014г.                стр. 22

4.               План да действие на НСС през 2012г.                                               стр. 27

5.               Номенклатура на делата със срокове за съхраняване в НССС   стр. 31

6.               Правила за работа на управителния съвет на НССС

              и на комисиите към него                                                                        стр. 38           

7.               Финансови правила за работа на НССС и УС                                  стр. 40

8.               Вътрешни правила за документооборота и дейността в

             офиса на НССС                                                                                         стр. 44

9.               Постоянно действащи комисии към УС на НССС                          стр. 49

10.            Разпределение на членовете на УС на НССС по РС                      стр. 50

11.            Правила за работа на РС и техните председатели                        стр. 55

12.            Основни критерии за оценка на Регионалните секции                стр. 56

13.            Медийна стратегия на НССС                                                             стр. 58

14.            Социална дейност на НССС                                                               стр. 64

15.            Обучения                                                                                               стр. 67

16.            Дейности на РС за провеждане на обучения                                  стр. 68

17.            Начини и срокове за отчитане на членския внос                           стр. 74

18.            Типизирана форма на ведомост                                                       стр. 75

 

ІІ . П Р И Л О Ж Е Н И Я:

19.            Образец за попълване на вносна бележка за членски внос       стр. 78

20.            Образец на молба за приемане в НССС                                          стр. 79

21.            Образец на молба за прехвърляне                                                  стр. 80

22.            Образец на молба за прекратяване на членство в НССС             стр. 81

23.             Указания за изготвяне на годишен отчет на РС                              стр. 82

24.             Адреси и телефони на НССС                                                             стр. 83

25.            Галерия                                                                                                  стр. 84

 

У С Т А В

НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Ние, съдебните служители в Република България, в стремежа си да издигнем авторитета и престижа на професията, с оглед спецификата на съдебната система, която е третата независима власт в ОТЕЧЕСТВОТО ни, като отчитаме отговорността, която носим при изпълнение на служебните си задължения, като съзнаваме, че чрез професията си участваме в защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, като издигаме във върховен принцип професионалната ни етика и морал, прогласяваме решимостта си да създадем

НАЦИОНАЛНА, НЕЗАВИСИМА И ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

за което приемаме този Устав.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Националното сдружение на съдебните служители (сдружението) е независима, доброволна организация, обединяваща съдебните служители съдебната система в Република България и съдействаща за защита на техните професионални, материални и социални интереси, както и за издигане авторитета и престижа на професията с оглед спецификата на съдебната система и изискванията на етиката и моралните ценности.

(2) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл.19 и следващите от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(3) Дейността си сдружението осъществява съобразно нормите на Конституцията на Република България, действащото в страната законодателство и своите цели.

(4) Сдружението има печат, значка и издава членски карти.

 II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. Наименованието на сдружението е:

“НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ”.

Чл.3. Седалището на сдружението е: гр.София, ул. Алабин №33.

Чл.4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

 

III. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.5. Сдружението си поставя следните цели:

1. Да обединява всички съдебни служители в Република България за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси;

2. Да работи за повишаване квалификацията на съдебните служители и подпомага тяхната професионална реализация с оглед доброто административно обслужване на гражданите и юридическите лица;

3. Да работи за издигане авторитета и престижа на професията с оглед функциите на служителите в отделните звена на съдебната система;

4. Да съдейства за създаването и приемането на законопроекти, като дава мнения за отстраняване на празноти и противоречия в нормативната уредба, касаеща ефективната дейност на съдебната система и по - специално дейността, касаеща правно - техническата обработка на делата, тяхното движение и съхранение;

5. Да обезпечава материална подкрепа на членовете си при болест, старост, както и при незаконосъобразно уволнение;

6. Да установява и поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни неправителствени органи, институции и организации от Европейския съюз и други региони.

 

IV. СРЕДСТВА

Чл.6. Сдружението ще постига целите си чрез:

1. Подпомагане, насърчаване и защита на членовете на сдружението при изпълнение на техните професионални задължения;

2. Организиране защитата на интересите и правата на членовете на сдружението пред държавните, обществени и други институции в Република България, включително подобрявайки взаимодействието с Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, ССБ и НИП;

3. Организиране и провеждане на курсове, семинари, беседи за повишаване на знанията, уменията, квалификацията на членове на сдружението и интелектуализацията на труда им;

4. Съдействие на членовете на сдружението за подобряване на здравословното им състояние и гарантиране на достойно качество на живота им, чрез осигуряване ползването на специализирана медицинска помощ, както и на подходящи рехабилитационни центрове;

5. Формиране на фонд, целящ материалното подпомагане на членовете на сдружението и техните семейства.

 

V. ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.7. Сдружението като юридическо лице с нестопанска цел се самоопределя като организация, осъществяваща дейност в частна полза.

 

VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. (1) За постигане на определените в настоящия устав цели сдружението има следния предмет на дейност:

Покупка, строеж, наемане на недвижими имоти с оглед изграждане материална база на сдружението, издаване на печатен орган и специализирана литература, организация и провеждане на курсове по машинопис, компютърна грамотност и езиково обучение и други квалификационни курсове.

(2) Горецитираният предмет на дейност, сдружението ще извършва и в случаите, когато осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност като приходът се използва за постигане на определените в устава цели.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

 

VII. УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.9. (1) Сдружението изгражда регионални секции в рамките на съдебните райони на съдилища.

(2) След вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при седалището на сдружението членовете му са длъжни в едномесечен срок да формират регионалните си секции.

(3) Регионалните секции се създават на местно ниво по месторабота на членовете му, за което се съставя протокол, съдържащ имената, ЕГН на членовете, изборът на председател на регионалната секция, данни за кореспонденция (адрес, телефон и лице за контакт). Протоколът се изпраща на Председателя на УС.

(4) Регионалната секция се състои най-малко от пет члена. Ако в района на съответния съд няма необходимия брой членове, те се записват в регионалната секция на най - близкия съд.

(5) Регионалните секции приемат и работят въз основа на настоящия устав, решенията на органите на сдружението и с оглед конкретните териториални проблеми.

(6) Регионалните секции водят списък на членовете на сдружението с месторабота на тяхната територия, въз основа на подаваната от управителния съвет на сдружението информация, за новоприетите членове от съответния район. Той отразява промените в състава на регионалната секция при преместване на нейни членове от една секция в друга.

(7) Членовете на сдружението от всяка регионална секция избират председател на секцията чрез тайно гласуване.

 

VIII. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.10. (1) Органи на сдружението са:

1. Общо събрание на делегатите /ОС на делегатите/;

2. Управителен съвет /УС/;

3. Контролен съвет /КС/.

(2) Консултативни органи:

1.Почетен председател.

2.Консултативен съвет.

Чл.11. Върховен орган на сдружението е общото събрание на делегатите. То се състои от членове на сдружението, избрани на делегатски принцип от регионалните секции при квота 1 към 5.

Чл.12. (1) Компетентност на общото събрание на делегатите :

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. Приема и изключва членове;

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

6. Взема решение за участие в други организации;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

8. Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

9. Приема бюджета на сдружението;

10. Избира и освобождава членовете на контролния съвет;

11. Взема решения за формиране на фондове и за материално и социално подпомагане, но не по-малко от 10 % и 200 лева;

12. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

13. Приема отчета за дейността на управителния съвет;

14. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

15. (1) Избира консултативни органи.

(2) Решенията на общото събрание на делегатите са задължителни за другите органи на сдружението.

(3) Решенията на общото събрание на делегатите подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание на делегатите, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Споровете по ал.3 на този член могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от дата на вземане на решението.

Чл.13. (1) Общото събрание на делегатите се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание на делегатите, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Редовни заседания на общото събрание на делегатите се провеждат веднъж годишно.

(3) Извънредно общо събрание на делегатите се провежда, когато важни причини налагат това.

(4) Общото събрание на делегатите се свиква чрез писмена покана, отправена от председателя на управителния съвет до регионалните секции. Тя трябва да съдържа: вида на свикваното общо събрание на делегатите - редовно или извънредно, дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание на делегатите и по чия инициатива то се свиква.

(5) При наличие на постъпили молби за членство и предложения за изключване, управителният съвет включва в дневния ред точка за приемане на нови членове, съответно за изключване.

(6) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко един месец преди датата на неговото провеждане.

(7) Регионалните секции могат да изпращат предложения за точки от дневния ред на бъдещото общо събрание на делегатите до управителния съвет, който взима решение за включването им в поканата за свикването.

Чл.14. Общото събрание на делегатите е законно, ако присъстват повече от половината от делегатите му. Ако в обявения ден и час не се явят необходимият брой членове делегати, то се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите делегати. Тези обстоятелства се отразяват и в поканата за свикване на общото събрание на делегатите.

Чл.15. Всеки делегат на общото събрание на делегатите има право на 5 гласа в общото събрание на делегатите.

Чл.16. (1) Решенията на общото събрание на делегатите се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъстващите делегати.

(2) Решенията на общото събрание на делегатите относно изменение и допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на сдружението, се вземат с мнозинство равно или по-голямо от две трети от присъстващите делегати.

(3) За обсъждане от общото събрание на делегатите не могат да се предлагат въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

(4) В началото на всяко общо събрание на делегатите се приема процедура на гласуване.

(5) За провеждане на общото събрание на делегатите се избират помощни органи - председател, секретар, преброител(и) на гласовете и протоколист(и).

(6) На заседанията на общото събрание на делегатите се води протокол, който се подписва от председателя, секретаря и преброителите.

(7) За заседанието на общото събрание на делегатите се изготвя списък на присъстващите делегати, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се води от лице/а/, назначени с решение на управителния съвет и се заверява от председателя и секретаря на общото събрание на делегатите.

Чл.17. (1) Управителният съвет се състои от три до девет лица - членове на сдружението и се избира от общото събрание на делегатите за срок от три години. Конкретният брой се определя от ОС на делегатите.

(2) За член на управителния съвет може да бъде избран член на сдружението, който :

1. Има най-малко петгодишен стаж в съдебната система на Република България;

2. Тригодишно членство в сдружението;

3. Не се намира в родствени отношения с останалите членове на управителния съвет и с членовете на контролния съвет;

4. Членовете на УС не могат да бъдат избирани за членове на Контролния съвет;

(3) Член на управителния съвет може да бъде избиран само за два мандата.

(4) Ако член на УС бъде освободен преди изтичане на своя мандат, избраният на негово място довършва мандата на освободения.

Чл.18. (1) Управителният съвет избира измежду членовете си председател, двама заместник - председатели и изпълнителен секретар.

(2) Управителният съвет възлага представителната власт на своя председател и на един от своите членове.

Чл.19. Компетентност на управителния съвет:

1. Осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на делегатите;

2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

3. Подготвя и внася в общото събрание на делегатите проект за бюджет;

4. Подготвя и внася в общото събрание на делегатите отчет за дейността на сдружението;

5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

6. Определя адреса на сдружението;

7. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава;

9. Упражнява правата на ОС на делегатите – приема и изключва членове на сдружението.

Чл.20. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя с писмена покана, съдържаща проект за дневен ред, отправена до останалите членове в седемдневен срок преди датата на заседанието, а в негово отсъствие от зам. председателя

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.

(3) Заседанията на управителния съвет се ръководят от председателя, а при негово отсъствие - от определен от управителния съвет негов член.

(4) Заседанията на управителния съвет се провеждат най - малко веднъж на два месеца.

(5) Заседанието на УС е редовно, ако на него присъстват или са представени половината или повече от половината му членове.

(6) Член на УС може да бъде представляван от друг член на УС въз основа на писмено пълномощно.

(7) Член на управителния съвет не може да гласува с повече от едно пълномощно.

Чл.21. (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват или са представени половината или повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията, които се взимат във връзка чл. 14, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и тези по чл. 19, т. 2 и т. 5 от настоящия устав - с мнозинство от всички членове на управителния съвет.

(4) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл.22. Председателят на управителния съвет:

1. Представлява сдружението пред всички лица и институции;

2. Свиква и ръководи заседанията на управителния съвет;

3. Изпълнява бюджета на сдружението;

4. Подписва официалната документация и кореспонденция на сдружението.

Чл.23. Изпълнителният секретар:

1. Организира и осъществява оперативното ръководство на дейността на сдружението;

2. Съгласува своята дейност с председателя на управителния съвет;

3. Организира правилното и редовното водене на счетоводството;

4. Организира изпълнението на решенията на ръководните органи;

5. Изготвя и води регистър на членовете на сдружението въз основа на подадена от председателя на управителния съвет информация.

Чл.24. (1) Общото събрание на делегатите избира Контролен съвет, който се състои от трима члена с тригодишен мандат.

(2) За член на Контролния съвет може да бъде избран член на сдружението, отговарящ на изискванията на чл. 17 ал. 2.

(3) Членовете на контролния съвет не могат да бъдат членове на управителния съвет.

(4) Контролният съвет си избира председател, който изразява становището му пред останалите органи на сдружението.

(5) Член на контролния съвет  може да бъде избиран само за  два мандата.

Чл.25. Компетентност на контролния съвет:

1. Упражнява контрол върху финансовата и деловодна дейност на сдружението, стопанисването на имуществото и дейностите, свързани с набиране на допълнителни финансови средства;

2. Следи за спазване на уставните правила и решенията на общото събрание на делегатите при дейността на сдружението;

3. Проучва и дава становище по жалби, сигнали и предложения на членове на сдружението, както и по спорове, свързани с дейността на сдружението или негови членове.

 4. Контролният съвет се отчита за дейността си пред общото събрание на делегатите.

Чл.26. Общото събрание на делегатите избира Консултативни органи – почетен председател, консултативен съвет.

(1) Броят на членовете на консултативния съвет се състои от три до девет лица, които могат да бъдат бивши членове на УС, председатели на РС, хора доказали своя принос за развитието на Сдружението.

(2)  Избират се в рамките на мандата на действащия УС.

Чл.27. Компетентност на консултативните органи

(1) Почетен председател - участва в заседания на УС при покана, като подпомага работата му.

(2) Консултативен съвет - оказва съдействие на УС при планирането и осъществяването на дейността на НССС.

 

IХ. ЧЛЕНСТВО

Чл.28. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Членове на сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица:

1. Действащи служители в съдебната система на Република България, с най-малко шестмесечен стаж като такива;

2. Пенсионирани съдебни служители;

3. Бивши съдебни служители, които не се занимават с политика, не упражняват адвокатска професия и не са съдии, прокурори, следователи, юрисконсулти, служители по трудов или граждански договор към адвокатски кантори, юридически консултации и нотариални кантори;

4. Приемат устава му, внесли са дължимата встъпителна вноска и работят за постигане целите на сдружението;

5. Приемат нормите на Етичния кодекс на съдебните служители и стандартите за обслужване на граждани;

6. Одобрени на заседание на регионалната секция, за което е съставен протокол.

(3) Условието, визирано в т.6 на предходната алинея не се отнася за учредителите на сдружението.

Чл.29. (1) Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до управителния съвет чрез председателя на регионалната секция и придружена от протокола на регионалната секция съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6. Молбата следва да съдържа всички индивидуализиращи данни за кандидата - имена, ЕГН, трудов стаж, заемана длъжност, както и изрична декларация, че е запознат и приема устава на сдружението.

(2) Управителният съвет се произнася по молбата за членство в първото си заседание след постъпването й, от който момент възниква членственото правоотношение. Управителният съвет информира за своето решение съответната регионална секция.

Чл. 30. (1) Членството се прекратява при едностранно писмено волеизявление до УС на сдружението.

1. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

2. Изключване по решение на Общото събрание на делегатите:

А) при поведение несъвместимо с дейността на Сдружението;

Б) системно неизпълнение на задълженията и нарушаване на Устава.

3. Отпадане:

А) при невнасяне на установените имуществени вноски;

Б) отпадане по т. 4, б. “а” настъпва по реда на чл. 31 ал.2 от настоящия устав.

(2) Прекратяването по ал. 1 при всички хипотези се извършва след представяне на протокол от председателя на регионалната секция.

Чл.31. Всеки член на сдружението има право:

1. Да бъде избиран за делегат на общото събрание на делегатите;

2. Да участва в работата на общото събрание на делегатите;

3. Да избира и бъде избиран в управителните органи на сдружението;

4. Да участва в дейността на сдружението;

5. Да бъде информиран за неговата дейност;

6. Да се ползва от имуществото на сдружението и резултатите от неговата дейност;

7. Да прави предложения до управителния съвет за развитие дейността на сдружението;

8. Да ползва материалната база на сдружението.

Чл.32. (1) Всеки член на сдружението е длъжен:

1. Да направи встъпителната вноска в двадесет дневен срок от решението за приемането му;

2. Да издължава редовно членския си внос;

3. Добросъвестно и в срок да изпълнява задълженията, възложени за решаване на конкретни задачи на сдружението;

4. Стриктно да спазва правилата на настоящия устав;

5. Чрез личното си поведение да бъде достоен за необходимите за професията му доверие и уважение и да допринася за издигане авторитета на съдебната система в Република България;

6. Да подпомага в работата по-младите членове на сдружението.

(2) При неизпълнение на задължението по т. 1 и т. 2 на предходната алинея в продължение на три месеца председателят на регионалната секция отправя писмено предупреждение, с което се дава допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който членственото отношение се прекратява поради отпадане.

Чл.33. (1) Санкцията, предвидена в ал. 2 на предходния член, се прилага и за онези членове на сдружението, които с поведението си уронват престижа и доброто име на съдебната система в Република България.

(2) В случаи на системно неучастие в дейността на сдружението на негов член, председателят на регионалната секция отправя мотивирано предложение до общото събрание за прекратяване на членственото правоотношение поради отпадане, като прилага писменото обяснение на съответния член.

 

Х. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.34. Имуществото на сдружението се състои от парични средства, недвижими имоти, движимо имущество, ограничени вещни права, дялово участие в дружества, ценни книжа, вземания и други активи.

Чл.35. Средствата на сдружението се набират от встъпителни вноски, членски внос, дарения, завещания и от стопанска дейност, свързана с предмета на дейността, определен в настоящия устав.

Чл.36 (1) Размерът на членския внос се определя с решение на общото събрание, но не по- малко от 2.00 лева.

(2) Встъпителната вноска се определя с решение на общото събрание на делегатите.

(3) Дължимият членски внос за съответния месец се внася до пето число на следващия месец от членовете на сдружението в касата на съответната регионална секция, срещу което се издава финансов документ, съдържащ размера на направената вноска и месеца, за който се дължи, след внасянето на членския внос.

(4) Председателят на регионалната секция превежда 60% от набрания членски внос по банковата сметка на сдружението до десето число всеки три месеца, а останалите 40% остават в регионалната секция.

Чл.37. (1) Сдружението формира фонд “Социално подпомагане”, за който се заделят 10% от постъпилите по ал.4 на чл. 36 парични средства.

(2) Управителният съвет изготвя критерии за социално подпомагане, които се приемат с решение на общото събрание на делегатите.

Чл.38. (1) Имуществото на сдружението се управлява от управителния съвет, който решава и начините за разпореждане с него.

(2) Отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти, както и поемане на задължения, става след решение на общото събрание на делегатите.

 

ХI. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.39. (1) Сдружението води следните книги:

1. Книга за членския състав, в която се вписват данни за членовете - ЕГН, имена, регионална принадлежност, отпадане, преместване и др.;

2. Протоколен класьор с решенията на общото събрание на делегатите;

3. Протоколен класьор с решенията на управителния съвет;

4. Протоколен класьор с решенията на контролния съвет.

(2) Книгите на сдружението се водят и съхраняват от изпълнителния секретар, съответно от председателя на контролния съвет. Председателят на УС упражнява контрол по воденето и съхраняването им.

 

ХII. ОТЧЕТНОСТ

Чл.40. (1) Сдружението води отчетност съгласно Закона за счетоводството.

(2) Отчетната година е календарната година, а първата отчетна година започва от датата на възникването и завършва на 31 декември.

 

ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.41. (1) Сдружението се прекратява:

1. С решение на общото събрание на делегатите, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати;

2. По решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в предвидените от закона случаи;

Чл.42. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация по реда, предвиден в чл. 14 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от общото събрание на сдружението.

Чл.43. Неуредените в настоящия устав въпроси се подчиняват на общия режим на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Промените в настоящия Устав са приети на общо събрание, проведено на 24 март 2012 г. в гр. София.

 

Председател на УС на НССС

                                                                                              Даниела Илиева

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ СЕКЦИИ И ТЕХНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Няма изображение

 

 

Настоящите правила имат за цел да регламентират принципно дейността на Регионалните секции на Националното сдружение на съдебните служители и работата на председателите им по начин, който да допринася за развитие на дейността на сдружението като цяло, увеличаване на членовете на сдружението, популяризиране на реализираните идеи и създадените добри практики и проведени мероприятия...