НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юни 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Правилници

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния касационен съд

Няма изображение

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 24 от 18.03.2014 г.

 

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се определят звената на администрацията във Върховния касационен съд (ВКС), функционалните им характеристики, организацията на работата в администрацията на ВКС, редът за провеждане на конкурс за съдебни служители, условията и редът за присъждане на рангове и за повишаване в ранг, както и длъжностното разписание и типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, условията за несъвместимост за съдебен служител и органът по назначаването му. 

ПРАВИЛНИК за администрацията на Върховния административен съд

Няма изображение

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 67 от 30.07.2013 г., в сила от 30.07.2013 г., изм., бр. 24 от 18.03.2014 г.

 

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този правилник се определят:
1. функциите на администрацията във Върховния административен съд (ВАС), неговата структура и

организация;

2. длъжностното разписание и типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, условията и редът за присъждане на рангове и за повишаване в ранг, както и редът за провеждане на конкурс за съдебни служители. 

ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата

Няма изображение

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г., изм. и доп., бр. 2 от 9.01.2015 г.

 

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този правилник се определят звената на администрацията, функционалните им характеристики, организацията на работата в районните, окръжните, административните, военните, специализираният наказателен съд, апелативният специализиран наказателен съд и апелативните съдилища, длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики на съдебните служители, редът за провеждане на конкурс, условията за несъвместимост за съдебен служител и органите по назначаването им. 

ПРАВИЛНИК за администрацията на Прокуратурата на Република България

Няма изображение

Издаден от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този правилник се определят звената на администрацията на Прокуратурата на Република България, функционалните им характеристики и организацията на работа. Правилникът определя реда за съставяне на длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики, основните права и задължения на съдебните служители, органите по назначаването им, реда за провеждане на конкурси, както и условията за несъвместимост за съдебен служител.

(2) Администрацията на Прокуратурата на Република България се състои от администрация на главния прокурор (АГП), администрация на Върховната касационна прокуратура (ВКП), администрация на Върховната административна прокуратура (ВАП), администрация на Националната следствена служба (НСлС), администрация на прокуратурите, администрация на окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, следствения отдел в специализираната прокуратура и администрация на учебните и почивните бази.