НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Становища

УС на НССС депозира Становище до Конституционния съд по к.д. № 9/2022г.

Няма изображение

 

 

С писмо изх. № 8/17.06.2022 г. Управителният съвет на Националното сдружение на съдебните служители депозира в Конституционния съд Становище по конституционно дело № 9/2022 г., образувано по искане на Главния прокурор на РБ за установяване на противоконституционност на параграфи 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от ЗИД на ЗСВ.

С Определение от 17.05.2022 г. по конституционно дело № 9 от 2022 г. Конституционният съд е допуснал за разглеждане по същество искане на Главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на §§ 3-4, 7-17, 19-31, 33, 35-67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ) (обн., ДВ, бр. 32 от 26.04.2022 г.)...

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Няма изображение

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НССС

ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

 

Националното сдружение на съдебните служители е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в чиито цели влиза обединяването на всички съдебни служители в Република България за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси. Вписано е в Централния регистър при Министерството на правосъдието  под №20150120005.

В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван на сайта на Министерството на правосъдието, се предлагат промени, свързани с възникване, съществуване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения на съдебните служители, което мотивира Националното сдружение на съдебните служители да изрази становище по проекта в тази му част.

Настоящото становище е прието от Управителния съвет на проведено 20.06.2015 г. заседание.

            Първата промяна предвижда реализиране на дисциплинарна отговорност по отношение на съдебните служител в хипотезата на констатиран конфликт на интереси. Съгласно чл.175а, нов, ал.5 от проекта, компетентният орган следва да изпрати препис от акта на  главния секретар или съдебния администратор "за образуване на дисциплинарно производство".[1]

            В контекста на  измененията в чл.357, ал.7, т.2, съобразно която главният секретар или съдебният администратор назначават и освобождават от длъжност съдебните служители, те следва да представляват съответния орган на съдебната власт като работодател.[2]

            Мотивите  на вносителя за предлаганите изменения са лаконични : "Към настоящия момент участието в организацията на работата на съда отнема значителна част от времето на съдията. Ето защо председателят на съда трябва да бъде освободен от административните задължения по отношение на съдебните служители, като тези задължения трябва да се поемат изцяло от съдебен администратор"  (стр.15 от мотивите).

            Законопроектът, обаче, редуцира правомощията на ръководителите на органите на съдебната власт както по отношение на служителите от администрацията на органите на съдебната власт, така и по отношение на третите лица, т.е. регламентира се дуализъм по отношение на законния представител на съответния орган на съдебната власт.

            Това твърдение е онагледено в съпоставителна таблица на разпоредбите, регламентиращи правомощията на председател на районен съд и съдебен администратор:

Становище до г-жа Соня Найденова - представляващ ВСС

Няма изображение

 

 

ДО
Г- ЖА СОНЯ НАЙДЕНОВА

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ

от Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните служители, относно Правилника за администрацията в съдилищата. 

Становище до Председателя на комисия по "Правни въпроси" и Председателя на комисия "Съдебна администрация" към ВСС

Няма изображение

До
Председателя на
Комисия по „Правни въпроси”

към Висшия съдебен съвет

г-жа Юлиана Колева

До
Председателя на
Комисия „Съдебна администрация”

към Висшия съдебен съвет

г-н Димитър Узунов

СТАНОВИЩЕ

от Управителния съвет на Националното сдружение на съдебните служители относно проекта на ПАРОАВСАС 

Становище до Председателя на комисия "Съдебна администрация" към ВСС

Няма изображение

ДО
Г-Н ДИМИТЪР УЗУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ’’СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

КЪМ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

СТАНОВИЩЕ

Относно: Решение по протокол №3/23.01.13г. на комисия „Съдебна администрация" на ВСС

Предишна страница 1 2 Следваща страница
6 документи