НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Декември 2021
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Няма изображение
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ П Р О Т О К О Л № 6
1.Изпълнение решенията от УС на НСС от предходно заседание.
Докл.: Даниела Илиева
2.Финансов отдет за деветмесечието на 2017 г., обсъждане на
предстоящи разходи.
Докл.: Даниела Илиева
Теодора Маринкова
3.Състояние на регионалните секции – актуална информация за
членство, редовност на отчитан за членския внос – ведомости, платежни.
Докл.:Теодора Маринкова
4.Отчет на дейността на комисиите към УС.
Докл.:Председателите на комисии
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
5.Приемане, освобождаване на членове на НССС.
Докл.: Евелина Аврамова
6.Разглеждане на постъпили молби за социална помощ.
Докл.: Магдалена Букина
7.Разни.
По т.1 от Дневния ред
УС на НССС
Р Е Ш И :
ДА СЕ публикува на сайта информация за координатора и работното
му време.
По т.2 от Дневния ред
УС на НССС
Р Е Ш И :
ПРИЕМА финансов отчет за деветмесечието на 2017 г.
ДА СЕ поръчат поздравителни картички за коледните и новогодишни
празници – 100 броя за изпращане по РС.
Срок 15.12.2017 г.
Отг. Евелина Аврамова
ДА СЕ поръчат календари – 500 броя и се разпратят по РС.
Срок 15.12.2017 г.
Отг. Анелия Бъчварова
ПРЕХВЪРЛЯ от § 9 - Годишна среща 1000 лева в § 5 - Обучения,
командировки, гр.договори, услуги от други фирми.
ДА СЕ използват нискотарифни самолетни билети за членовете на УС –
Варна-София-Варна.
По т.3 от Дневния ред
УС на НССС
Р Е Ш И :
ДА СЕ извърши цялостен преглед на членската маса и ведомости и да
се изготви доклад, който да бъде представен на УС и КС.
Срок: 31.01.2018 г.
Отг.Теодора Маринкова, Тодорка
Иванова и счетоводителя
По т.4 от Дневния ред
УС на НССС
Р Е Ш И :
ДА СЕ започне дейност по събиране на информация относно историята
на Сдружението.
Срок: постоянен
Отг.УС
По т.5 от Дневния ред
Р Е Ш И :
ПРИЕМА 8 нови членове на НССС, както следва по приложение № 1,
което е неразделна част от протокола.
ПРЕКРАТЯВА членството на членове на НССС, по приложение
№ 1, което е неразделна част от протокола.
ПРЕХВЪРЛЯ членството на 1 член на НССС, по приложение № 1,
което е неразделна чат от протокола.
ЗАКРИВА РС на НССС при ОС-Сливен, РС-Варна и ОП-Варна.
По т.6 от Дневния ред
УС на НССС
Р Е Ш И :
1. ОТПУСКА на помощ в размер на 300 лева на Татяна Иванова
Генкова от РС на НССС при Окръжен съд-Монтана, на основание раздел 2,
точка 1.2. от социалния пакет.
2. ОТПУСКА на помощ в размер на 100 лева на Наталия Георгиева
Симеонова от РС на НССС при Районен съд-Перник, на основание раздел 2,
точка 1.3. от социалния пакет.
По т.7 от Дневния ред
УС на НССС
Р Е Ш И :

ДА СЕ уведомят обучителите по и-мейл и те сами да вземат решение
дали ще се включат в обучителния списък.
Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното
заседание на УС на НССС за закрито.
Заседанието приключи в 13.30 часа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: / п /
/Даниела Илиева/
ПРОТОКОЛЧИК: / п /
/Галя Иванова/