НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Януари 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Няма изображение
ПРОТОКОЛ №1 - 2016г.

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

 

ПРОТОКОЛ

 

На 18.03.2016 г. от 14,00 ч. и на 19.03.2016 г. от 9,30 ч. в офиса на НССС в гр. София, ул. Алабин №33 се проведе редовно заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието, проведено на 18.03.2016 г. присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Нина Вьонг.

Поради лични ангажименти отсъстват Светла Милушева, Анна Зоксимова и Петя Хутова.

На заседанието, проведено на 19.03.2016 г. присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анелия Бъчварова, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова, Нина Вьонг и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъства Светла Милушева и Анна Зоксимова.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

На основание чл. 20, ал. 3 от Устава на НССС, заседанието се председателства от Председателя на УС на НССС - Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието е Галя Иванова - член на УС на НССС.

Председателят констатира, че има необходимия кворум и съгласно чл. 20, ал. 5 от Устава на НССС, и заседанието може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред, заседанието протече при предварително обявения такъв, а именно:

 

1. Изпълнение решенията на УС на НССС от предходни заседания.

2. Анализ на дейността на комисиите, предложения за подобряване на работата им.

3. Финансов отчет до 31 декември 2015 г., обсъждане на предстоящи разходи за 2016 г.

4. Състояние на  регионалните секции – актуална информация за членство, редовност на отчитане на членския внос – ведомости, платежни.

5. Обучителна дейност – предстоящи обучения, изготвяне на календар на обученията през 2016 г. 

6. Планиране и обсъждане на Традиционната среща на УС с председателите на РС на НССС.

7. Приемане, освобождаване на членове на НССС.       

   8. Разглеждане на постъпилите молби за социална помощ.

9. Разни

 

 

 

По т. 1 от Дневния ред:

....................................................................................................................

 

По т. 2 от Дневния ред:

....................................................................................................................

 

По т. 3 от Дневния ред:

.....................................................................................................................

Предвид горното, УС на НССС взе единодушно

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

ПРИЕМА отчета към 31.12.2015 г.

Разходването на средствата по бюджета за 2016 г., да се извършва икономично и по отношение на най-важните дейности, залегнали в Плана за действие.

 

По т. 4 от Дневния ред:

..........................................................................................................................

УС на НССС взе единодушно

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На Годишната среща на УС на НССС с председателите на РС, отговорниците да обърнат внимание за спазване на изискванията, залегнали в Правилата за финансовата дейност.

Координаторът да проведе телефонни разговори с председателите на регионалните секции, с оглед изправяне на некоректно подадените данни/документи. Срок – до 28.04.2016 г.

 

По т. 5 от Дневния ред:

.........................................................................................................................

УС на НССС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

ПРИЕМА Календар на обученията през 2016 г.

 

По т. 6 от Дневния ред:

..........................................................................................................................

 

По т. 7 от Дневния ред:

............................................................................................................................

Предвид на горното, УС на НССС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

ПРИЕМА, ПРЕХВЪРЛЯ И ПРЕКРАТЯВА членства – по приложение №1.

ЗАКРИВА РС на НССС при РС - Нова Загора.

 

По т. 8 от Дневния ред:

.........................................................................................................................

Присъстващите членове на УС на НССС разгледаха и обсъдиха всяко едно предложение и взеха следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на  Нели Митева от РС на НССС при Районен съд – Варна, на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

2.ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на  Лилия Борисова от РС на НССС при Окръжен  съд – Кюстендил, на основание раздел 2, точка 1.2 от социалния пакет.

3.ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на  Елена Стойчева от РС на НССС при Районен съд – Пазарджик, на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

4.ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на  Гергана Маринова от РС на НССС при Окръжен съд – София, на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

5.ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на  Румяна Агонцева от РС на НССС при Районен съд – Дупница, на основание раздел 2, точка 1.3 от социалния пакет.

 

По т. 9 от Дневния ред:

......................................................................................................................

Председателят насрочи провеждането на следващото редовно заседание на УС на НССС за 12.05.2016 г. от 15,30 ч. в с.Лозенец - УБ ВАС и ВКС.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното заседание на УС на НССС за закрито.

Заседанието на УС на НССС се закри на 19.03.2016 г. в 12,30 ч.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

                                                                        

 

                                                      ПРОТОКОЛЧИК: (п)