НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Януари 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Няма изображение
ПРОТОКОЛ №2

 

 

На 12.05.2016 г. в 16,30 ч. и на 13.05.2016 г. от 10,00 ч. в УБ на ВКС - с.Лозенец, обл.Бургас се проведе редовно заседание на Управителния съвет на НССС.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъства Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

На основание чл. 20, ал. 3 от Устава на НССС, заседанието се председателства от Председателя на УС на НССС - Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието е Светла Милушева - член на УС на НССС.

Председателят констатира, че има необходимия кворум и съгласно чл. 20, ал. 5 от Устава на НССС, и заседанието може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред, заседанието протече при предварително обявения такъв, а именно:

1.Обсъждане на предстоящата Годишна среща на Председателите на РС на НССС с членовете на УС на НССС. Последен преглед на ангажиментите.

2. Приемане, освобождаване на членове на НССС.         

3.Разглеждане на постъпилите молби за социална помощ.

4.Среща с членовете на Консултативния съвет.

5.Среща с.

6.Разни.

 

По т. 1 от Дневния ред:

Даниела Илиева представи и предложи за обсъждане и евентуални последни корекции и допълнения относно изготвения Организационен план и План-сценарий по провеждането на Годишната среща на Управителния съвет на НССС с председателите на РС на НССС.

 

По т. 2 от Дневния ред

.....................................................................................................................................

Предвид на горното, УС на НССС взе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

ПРИЕМА, ПРЕХВЪРЛЯ И ПРЕКРАТЯВА членства – по приложение №1.

 

По т. 3 от Дневния ред

Евелина Аврамова – Председател на Комисията по социалната дейност докладва 3 бр. молби за отпускане на социална помощ. Към комплекта от документи има изготвен Доклад – предложение от комисията. Присъстващите членове на УС на НССС разгледаха и обсъдиха всяко едно предложение и взеха следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на наследниците на Захари Иванов Захариев – б.чл. на РС на НССС при Административен съд - Разград, на основание раздел ІІ, т. 1.1 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 150 лева на Маргарита Димитрова Иванова – член на РС на НССС при Софийски районен съд, на основание раздел ІІ, т. 1.3 от социалния пакет.

ОТПУСКА помощ в размер на 300 лева на Тинка Първанова Милева - член на РС на НССС при Окръжен съд - Перник, на основание раздел ІІ, т. 1.2 от социалния пакет.

Заседанието на УС на НССС продължи на 14.05.2016 г. в 10.00 ч.

На заседанието присъстват членовете на УС на НССС, както следва: Даниела Илиева, Анна Зоксимова, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова, Евелина Аврамова и Петя Хутова.

Поради лични ангажименти отсъства Нина Вьонг.

Съгласно чл. 20,  ал. 1 от Устава на НССС, всички членове на Управителния съвет са уведомени писмено за датата, мястото и дневния ред на провеждане на заседанието.

На основание чл. 20, ал. 3 от Устава на НССС, заседанието се председателства от Председателя на УС на НССС - Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието е Светла Милушева - член на УС на НССС.

Председателят констатира, че има необходимия кворум и съгласно чл. 20, ал. 5 от Устава на НССС, и заседанието може да бъде проведено.

 

По т. 4 от Дневния ред

Присъстващите членове на УС на НССС се срещнаха с Веселина Христова - член на Консултативния съвет.

Веселина Христова направи предложения за участие в Годишната среща не само на председатели, а и на други представители на регионални секции, за да има по-голям интерес. Изрази мнение, че по този начин ще се преодолее липсата на интерес и ще има по-голяма мотивация.

Даниела Илиева обобщи мнението на УС на НССС по това предложение, а именно – Годишната среща е конкретен формат, който се провежда за стиковане на дейността на председателите на регионалните секции  и самите председатели на РС следва да се водят от идеята, че именно те са необходими да присъстват на тази среща.

 

По т. 5 от Дневния ред

Присъстващите членове на УС на НССС се срещнаха с Радостина Костова -  член на Контролния съвет.

Радостина Костова сподели, че в резултат на разговори с Председателя на Контролния съвет се стигнало до извода, че няма никакви проблеми, които да се поставят на обсъждане, като единствено да се обърне внимание на някои неизрядни регионални секции да не закъсняват с превеждането на членския внос.

Накрая присъстващите обсъдиха необходимостта, предвид предстоящото редовно отчетно-изборно събрание заедно да се помисли как ще продължи съвместната работа на членовете на УС на НССС и на Контролния и Консултативния съвети.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното заседание на УС на НССС за закрито.

Заседанието на УС на НССС се закри в 11,30 ч.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)

                                                                                               (Даниела Илиева)

 

 

                                                                   ПРОТОКОЛЧИК:    (п)

                                                                                                 (Светла Милушева)