НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: 02/9811460

Календар

Януари 2022
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Няма изображение
Протокол № 5 - 2016г.

Днес, 30.09.2014 г. в 14,00 часа и на 01.11.2016 г. от 9,30 ч. в офиса на НССС на ул. Алабин № 33 в гр. София се проведе заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова и Евелина Аврамова.

Отсъства: Анна Зоксимова.

Съгласно чл.20, ал.1 от Устава, всички членове на УС са уведомени писмено за  датата и  мястото  на провеждане на заседанието, както и за проекта на  дневния ред.

На осн. чл.20,ал.3 от Устава заседанието се председателства от председателя на УС Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието на УС на НССС е Светла Милушева.

Заседанието има нужния кворум и съгласно чл. 20, ал.5 от Устава може да бъде проведено.

С оглед липсата на предложения за допълване на дневния ред заседанието ще протече при предварително обявения Дневен ред, а именно:

1. Изпълнение решенията на УС на НССС от предходното заседание.

Докл.: Даниела Илиева

2. Финансов отчет за деветмесечието на 2016г., обсъждане на предстоящи разходи.

Докл.:Даниела Илиева

 Нина Вьонг - Методиева

3. Състояние на  регионалните секции – актуална информация за членство, редовност на отчитане на членския внос – ведомости, платежни.

Докл.: Нина Вьонг- Методиева

4. Отчет за дейността на комисиите към УС.

Докл. Председателите на комисии

5. Подготовка провеждането на Общото събрание – определяне на дата, създаване на организационна комисия, разпределение на ангажиментите.

Докл.: Даниела Илиева

 

 

6. Приемане, освобождаване на членове на НССС.

                                                                    Докл. Даниела Илиева

7. Разглеждане на постъпилите молби за социална помощ.

                                                                Докл.:  Евелина Аврамова

8. Разни

 

По т. 1 от Дневния ред

Председателят докладва изпълнението на решенията на УС на НССС.

 

По т.2 от Дневния ред

...............................................................................................................

УС на НССС

Р Е Ш И :

ПРИЕМА Финансовия отчет за шестмесечието на 2016 г

ДА НЕ СЕ ИЗДАВА бюлетин за м. Ноември 2016 г.

ДА СЕ ПРЕГОВАРЯ с фирмата, представила офертата за изработка на календари за 2017 г. – за 1500 или 2000 бр. и съответна цена в рамките на заложения бюджет.

ДА СЕ ПРЕГОВАРЯ с кетърингови фирми относно пакети – съдържание и цена – в рамките на заложените в бюджета финанси.

 

По т.3 от Дневния ред

............................................................................................................

УС на НССС

Р Е Ш И :

Членовете на УС на НССС – отговорници за съответните регионални секции да проведат разговори с председателите на неизрядните такива, с оглед редовността при отчитането им.

 

По т.4 от Дневния ред

...............................................................................................................

 

По т.5 от Дневния ред

УС на НССС

Р   Е   Ш   И :

ОПРЕДЕЛЯ за дата на провеждане на Общо събрание на НССС – 19 ноември 2016 г. от 10,00 часа, в Съдебна палата – гр. София, Зала №15.

СЪЗДАВА Организационна комисия с Председател – Даниела Илиева и членове – членовете на УС на НССС

Председателят предложи проект на дневния ред за провеждане на Общото събрание на НССС, а именно:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на НССС през периода 01.11.2015 г. и 30.10.2016 г.

2. Отчет на Контролния съвет.

3. Обсъждане и приемане на бюджета за 2017 година.

4. План за действие за 2017 г.

5. Избор на Управителен съвет, Контролен съвет и Консултативен съвет.

5. Разни

...............................................................................................................,

УС на НССС

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предложението за промяна на чл. 17, ал. 2, т. 2 от Устава на НССС – отпадане на разпоредбата и включването и в дневния ред на Общото събрание на НССС.

НЕ ПРИЕМА за разглеждане предложения проект на нов Устав в това заседание. Проекта за нов Устав, предложен от член на РС на НССС при ВАС да бъде предоставен на избрания от Общото събрание на НССС нов Управителен съвет, за разглеждане.

ОДОБРЯВА поканата за Общото събрание на НССС.

ВЪЗЛАГА на Даниела Илиева – Председател на УС на НССС и на координатора на НССС техническото изпълнение на поканата.

Поради напредване на времето заседанието на УС на НССС се закри в 18.30 ч., като същото ще продължи в утрешния ден от 9,30 ч.

 

Днес, 01.11.2016 г. от 9,30 ч. в офиса на НССС на ул. Алабин № 33 в гр. София се проведе Заседание на Управителния съвет на НССС.

Присъстват: Даниела Илиева, Петя Хутова-Томова, Нина Вьонг, Анелия Бъчварова, Светла Милушева, Галя Иванова, Веска Бележкова.

Отсъства: Анна Зоксимова и Евелина Аврамова.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Устава, всички членове на УС са уведомени писмено за  датата и  мястото  на провеждане на заседанието, както и за проекта на  дневния ред.

На основание чл. 20, ал. 3 от Устава заседанието се председателства от председателя на УС Даниела Илиева.

Протоколчик на заседанието на УС на НССС е Светла Милушева.

Заседанието има нужния кворум и съгласно чл. 20, ал.5 от Устава може да бъде проведено.

.............................................................................................................

Р   Е   Ш   И :

ВЪЗЛАГА на Нина Вьонг и Евелина Аврамова организирането на шест броя пункта за регистрация на делегатите и определянето на председател на преброителите.

ВЪЗЛАГА на координатора на НССС подготовката на папки, ведно с писмените документи съдържащи се във всяка една от тях и химикали за делегатите на Общото събрание, както и за членовете на УС на НССС. Контролът по изпълнението се извършва от Евелина Аврамова.

ВЪЗЛАГА на координатора на НССС подготовката, изготвянето и поставянето на указателните табели. Контролът по изпълнението се извършва от Евелина Аврамова.

ОПРЕДЕЛЯ за адресати, на които да се изпратят официални покани като гости на Общото събрание на НССС.

..............................................................................................................

Управителния съвет на НССС

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ Анелия Бъчварова за председател на Общото събрание на НССС.

ОПРЕДЕЛЯ Ана Зоксимова за секретар на Общото събрание на НССС.

ВЪЗЛАГА на Председателят на УС на НССС определянето на протоколчик на Общото събрание на НССС.

ПРИЕМА План-сценарии за провеждане на Общото събрание на НССС, което ще се проведе на 19.11.2016 г.,  направените допълнения.

По т. 6 от Дневния ред

..............................................................................................................

Управителния съвет на НССС след гласуване единодушно

Р   Е   Ш   И :

ПРИЕМА 12 нови членове на НССС, както следва по приложение №1, което е неразделна част от протокола.

ПРЕКРАТЯВА членството на 16 членове на НССС, по приложение № 1, което е неразделна част от протокола.

СЪЗДАВА  Регионална секция при Окръжна прокуратура – Варна с 30 нови членове.

ЗАМРАЗЯВА членство на 1 бр. член.

 

По т. 7 от Дневния ред

Докладва се, че няма получени молби за социални помощи

 

По т. 8 от Дневния ред

Няма докладване.

 

Председателят насрочи провеждането на следващото редовно заседание на УС на НССС да бъде на 18.11.2016 г. от 14,00 ч. в офиса на НССС в гр. София.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят обяви редовното заседание на УС на НССС за закрито.

Заседанието на УС на НССС приключи в 12,15 ч.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

                                                                   (Даниела Илиева)

                                               ПРОТОКОЛЧИК:/п/   

                                                                   (Светла Милушева)