НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Няма изображение
НССС депозира предложение за изменение на ЗСВ

 

С писмо изх. № 2/14.04.2022 г., УС на НССС депозира предложение за изменение на ЗСВ пред министъра на правосъдието с копие до работна група - ЗИД на ЗСВ към ВСС.

Предложението засяга следните точки:

1. Да се отмени разпоредбата на чл. 340а, ал. 2, т. 5 от ЗСВ, която забранява назначаването на лице, което работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище.

2. Да отпадне изискването, съдържащо се в разпоредбата на чл. 343а от ЗСВ, предвиждащо  задължението на съдебните служители да подават декларации по реда на чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

3. Да бъде изменен текстът на разпоредбата, съдържаща се в чл. 345, ал. 5 от ЗСВ, като същият придобие следното съдържание:

            „Въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт съдебните служители получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на ВСС правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността.“

4. Да се измени относимата нормативна уредба по отношение на правото за изплащане на парично обезщетение на съдебните служители при освобождаване от длъжност, във всеки случай на напускане, като същият се определи на 15 брутни месечни възнаграждения.

5. Да се измени текстът на разпоредбата, съдържаща се в чл. 352 от ЗСВ, като  изразът „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“ се измени на „две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“.

6. Да се създаде нова алинея 2 в текста на чл. 354 от ЗСВ със следното съдържание: „при смърт на съдебен служител обезщетението по ал. 1 се изплаща на наследниците му“.

7. Да се измени разпоредбата на чл. 357, ал. 9 от ЗСВ, като изразът „в размер, определен в Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата по чл.341, ал.1“ се замени с израза „в размер 80 на сто от основното възнаграждение на съдия в съответния съд“.

8. Да се предвиди текст, аналогичен на този в чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, уреждащ случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи и за съдебните служители при закриване на ОСВ в Глава осемнадесета „Администрация на органите на съдебна власт“.

9. Да се добави нова ал. 4, или да се добави такъв текст в Глава осемнадесета – „Администрация на органите на съдебната власт“, с която да бъдат защитени и съдебните служители при изпълнение на своите служебни задължения и функции, както ѝ същите да бъдат обезщетявани при вреди, които са им причинени при или по повод изпълнение на техните служебни функции. В чл. 216 ЗСВ такава защита е предвидена за съдиите.

към предложението...