НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. Алабин №33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Координатор - офис
телефон: +359 875 171 663 и 02/9811460
Работно време 09:30 - 14:30 часа

Календар

Август 2018
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Стратегически план

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

2015 г. - 2017 г.

В И З И Я:

Националното сдружение на съдебните служители е независима, доброволна организация, обединяваща съдебните служители от съдебната система и съдействаща за защита на техните професионални, материални и социални интереси, както и за издигане авторитета и престижа на съдебната администрация с оглед спецификата на съдебната система и изискванията за етиката и моралните ценности. Създадено на 17 март 2001 год. до този момент в него членуват над 2095 души, разпределени в 78 секции, което представлява значителна част от служители в съдилищата. Дългосрочна цел на сдружението е непрекъснато увеличаване на членовете.

Националното сдружение на съдебните служители е основна организация в съдебната система, създадена от и за членовете си. Развитието на организацията е в пряка връзка с подобряване на дейността на съдебната система, доколкото резултатите от дейността на сдружението са директно приложими в ежедневното функциониране на органите на съдебната власт.

Значителен е приносът на Националното сдружение на съдебните служители в развитието на съдебната реформа в Р България, в обучението на служителите от съдебната администрация и утвърждаването им като отлично подготвени професионалисти на работните си места.

Цялостната дейност на Националното сдружение на съдебните служители в съдилищата в Република България за периода 2015 г. - 2017 г. ще продължи да бъде подчинена на основните цели, залегнали в устава на организацията и отразяващи най- добре нейната мисия и същност.

В най-концентриран вид, тази мисия може да се формулира като: „Ролята на Националното сдружение на съдебните служители при изпълнение на съдебната реформа и утвърждаване авторитета и статута на съдебната администрация”.

Работейки по изпълнение на Стратегическия план 2012 - 2014 год., Националното сдружение на съдебните служители разви редица дейности, насочени към укрепване на капацитета на организацията, чрез институционално развитие, повишаване на професионалната квалификация, защита на професионалните интереси, социалното подпомагане и подпомагане укрепването на съдебната система, чрез активно сътрудничество с организации, състоящи се от магистрати и съдебни служители. Националното сдружение на съдебните служители през тези години доказа своята ангажираност, последователна политика и се развива, като една от най- активните професионални организации в съдебната система.

Независимо от активността си в различни сфери, Националното сдружение на съдебните служители се нуждае от укрепване и систематизиране на подхода в развитието си. Прилагането на приетите правила, обучението на ръководните органи и развитието на регионалните структури, ще продължават да бъдат ключови дейности в тази насока.

Като член на Европейски съюз България върви по пътя на промяната. Промяна, която включва и успешна съдебна реформа. Заложените в реформата критерии, показатели и цели, целят повишаване качеството на правосъдието и постигане на европейски стандарт на правоприлагане и утвърждаване върховенството на закона. В контекста на таза стратегия и нейното изпълнение ролята на съдебната администрация е важна и отговорна.

Националното сдружение на съдебните служители е организация с дългогодишна история и опит, придобит в процеса на развитие на сдружението. Националното сдружение на съдебните служители е организация, която работи за укрепване на съдебната система и утвърждаване авторитета на съдебната администрация - администрация обучена, квалифицирана и модерна.

Формулирането на основните цели на Стратегията за развитие на Националното сдружение на съдебните служители е резултат на проучване и анализ на нуждите на членовете и като цяло - състоянието на сдружението. Изработена е от създадената нарочна работна група към УС въз основа на предложения на регионалните секции и с оглед бъдещото развитие на дейността на сдружението.

М И С И Я:

Националното сдружение на съдебните служители работи за укрепване на съдебната система и допринася за утвърждаването на нов модел съдебна администрация, в отговор на изискванията, произтичащи от членството на България в ЕС и необходимостта съдебните служителите да притежават професионална квалификация, лични качества и етично-морален облик.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ:

►ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на НССС в съдебната система и укрепване на неговата институция.

►ЦЕЛ ІІ: Усъвършенстване на професионална квалификация и компетентност на съдебната администрация.

►ЦЕЛ ІІІ: Сътрудничество с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

►ЦЕЛ ІV: Участие на НССС в разработването на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация и свързани със съдебната реформа.

►ЦЕЛ V: Участие в проекти, свързани с основните цели на сдружението.

ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ:

ЦЕЛ І: Утвърждаване ролята на НССС в съдебната система на регионално и национално ниво и укрепване на неговата институция като професионална неправителствена организация.

Подцел 1: Утвърждаване ролята на НССС в съдебната система.
1.1. Разработване и приемане на стратегически и оперативен план и други

вътрешни документи.

Срок: м. декември 2014 година Отговорник: Управителен съвет

1.2. Актуализиране на правилата за работа на УС и КС на НССС. Срок: м. март 2015 година

Отговорник: Управителен съвет

1.3. Изготвяне и приемане на вътрешни правила за работата на Консултативния съвет.

Срок: м. февруари 2015 година Отговорници: Управителен съвет,

Консултативен съвет

1.4. Утвърждаване и развитие на регионалните структури на НССС.

  Разработване на годишни планове за работата на РС;

  Прилагане на критерии за оценка дейността на РС;

  Провеждане на традиционна годишна среща с председателите на

Регионални секции (РС).

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”
Председатели на РС

1.5. Засилване ролята на УС и председателите на отделните комисии, с цел подпомагане председателите на РС за развитие на тяхната дейност.

  Утвърждаване на правилата за работа на РС и техните председатели, с цел засилване ролята на РС;

  Провеждане на срещи на УС на НССС с представители на регионални структури по места;

  Непрекъснато актуализиране на база данни с информация за членовете на РС на НССС;

  Предприемане на действия на членовете на УС и председателите на РС за привличане на нови членове на НССС.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Председатели на РС

Подцел 2: Укрепване институцията на НССС чрез социална и медийна политика.

Социална политика

2.1. Своевременно и адекватно прилагане на пакета от мерки за социално подпомагане членове на НССС.

  Съдействие по постъпили молби и сигнали от членове на НССС;

  Своевременно отпускане на помощи.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Социални дейности”

2.2. Актуализиране на утвърдените правила и пакети. Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,
Комисия „Социални дейности”

2.3. Поддържане на актуална информация за профилактика, рехабилитация и отдих, както и на преференциални оферти за почивка.

[page4image6760] [page4image6920]

Медийна политика

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Социални дейности”, Комисия „Медийна политика”

2.4. Изработване на нова визия на Интернет страницата на НССС с цел.

  Предоставяне на пълна, точна, актуална и лесно достъпна информация за

дейността на НССС и РС;

  Популяризиране дейността на НССС в публичното пространство;

  Информираност на всички членове на НССС.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Медийна политика”, Председатели на РС,
Членове на НССС

2.5. Непрекъснато обновяване на информацията на Интернет страницата на НССС.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Медийна политика”

2.6. Предприемане действия за включване на Интернет адреса на НССС в раздел „Връзки” в сайтовете на съдилищата.

Срок: м. май 2015 година Отговорник: Управителен съвет

2.7. Издаване на бюлетин „Провослужител”. Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,
Комисия „Медийна политика”,

Председатели на РС

2.8. Разработване, внедряване и поддържане на страница на НССС във Facebbok. Срок: 2015 година

Отговорници: Управителен съвет,
Комисия „Медийна политика”

ЦЕЛ ІІ:Усъвършенстване на професионалната квалификация и компетентност на съдебната администрация.

1. Развитие на обучителския състав към НССС.

  Привличане на нови обучители към НССС;

  Създаване на нови програми за обучение;

  Популяризиране на дейността на обучителския състав във всички РС.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Обучителна дейност”

2. Утвърждаване на регионалните обучения, като ефективна форма за усъвършенстване на професионална квалификация и компетентност.

  Извеждане на теми за провеждане на регионални обучения на база оценка нуждите на членовете на РС;

  Подпомагане РС при провеждане на регионални обучения. Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,
Комисия „Обучителна дейност”,

Председатели на РС

3. Изработване на годишни планове за обучения на съдебните служители. Срок: ежегодно

Отговорници: Комисия „Обучителна дейност”, Председатели на РС

4. Участие на членове на УС на НССС в работни срещи с представители на НИП и Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” при изготвяне на годишните програми за обучения на съдебната администрация.

  Предоставяне на информация от председателите на РС за необходимостта от теми за обучение;

  Анализ на нуждите от теми за обучения на членовете на НССС, на база предоставена информация от РС.

Срок: ежегодно
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Обучителна дейност”, Председатели на РС

5. Актуализиране на Наръчниците за работа на съдебната администрация във връзка с промените в процесуалните закони и популяризирането им чрез Интернет страницата на НССС).

Срок: 2016 година
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Обучителна дейност”

ЦЕЛ ІІІ: Сътрудничество с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

1. Предприемане на съвместни инициативи с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели - обучения; работни срещи; дискусии на теми, свързани с дейността на съдебната система.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

2. Сътрудничество с НИП за използване възможностите на международните програми за обмен на магистрати и съдебни служители. Провеждане на обучения/стажове в страни членки на ЕС, както и провеждането на обучения на съдебни служители по специфични теми в изпълнение на проект "Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници".

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

3. Създаване на мрежа от национални организации на магистрати и съдебни служители и други неправителствени организации със сходни цели за постигане на консенсус и изработване на декларация за пълноценно сътрудничество в дългосрочна перспектива за реализиране на съдебната реформа.

Срок: 2015 година
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

ЦЕЛ ІV: Участие на НССС в разработването на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация и свързани със съдебната реформа.

1. Наблюдение, информираност, инициативност и участие в работни групи към ВСС по въпроси, касаещи съдебната администрация.

Срок: постоянен
Отговорник: Управителен съвет

2. Сътрудничество с ВСС, МП и административните ръководители на органите на съдебната власт.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Председатели на РС

3. Проучване на добрите практики в органите на съдебната власт, анализ и създаване на успешни модели и предложения до ВСС за прилагането им.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Председатели на РС

ЦЕЛ V: Участие в проекти, свързани с основните цели на сдружението.

1. Активно участие на постоянно действащата комисия при НССС за проучване на възможностите за кандидатстване по проекти.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

2. Участие в проекти в партньорство с национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

3. Планиране и провеждане на срещи и съвместни мероприятия национални и международни организации на магистрати и съдебни служители, както и с други неправителствени организации със сходни цели

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

4. Осъществяване на контакти и работно взаимодействие със съсловни организации на съдебни служители от други страни и Международната организация на съдебните служители.

Срок: постоянен
Отговорници: Управителен съвет,

Комисия „Съвместна дейност с държавни и неправителствени организации”

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Финансово осигуряване с набраните средства от членски внос и от осъществяване на проекти с държавни и неправителствени организации.

2. Активно участие на всеки член на НССС в дейността на сдружението. Срок: постоянен

Отговорници: Управителен съвет,
Комисия „Финансова политика”,

Председатели на РС, Членове на НССС

Анкета

Харесва ли Ви новата ни интернет страница?

Посещения

2
22
87236