НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Април 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Стратегически план

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

за периода 2022 – 2024 година

 

I.  ВИЗИЯ:

 

Националното сдружение на съдебните служители е независима, доброволна организация, обединяваща съдебните служители от съдебната система и съдействаща за защита на техните професионални, материални и социални интереси, както и за издигане авторитета и престижа на съдебната администрация, с оглед спецификата на съдебната система и изискванията за етиката и моралните ценности. Създадено е на 17 март 2001 година.

Националното сдружение на съдебните служители е първата организация в съдебната система, създадена от и за членовете си. Развитието на организацията е в пряка връзка с подобряване на дейността на съдебната система, доколкото резултатите от дейността на сдружението са директно приложими в ежедневното функциониране на органите на съдебната власт.

Значителен е приносът на Националното сдружение на съдебните служители в развитието на съдебната реформа в Р. България, в обучението на служителите от съдебната администрация и утвърждаването им като отлично подготвени професионалисти на работните си места.

Цялостната дейност на Националното сдружение на съдебните служители в съдилищата в Република България за периода 2022 г. - 2024 г. ще продължи да бъде подчинена на основните цели, залегнали в устава на организацията и отразяващи най-добре нейната мисия и същност. Стратегията е насочена към предстоящите промени в съдебната система и в защита интересите и правата  на съдебните служители. 

Националното сдружение на съдебните служители разви редица дейности, насочени към укрепване на капацитета на организацията, чрез институционално развитие, повишаване на професионалната квалификация, защита на професионалните интереси, социалното подпомагане и подпомагане укрепването на съдебната система, чрез активно сътрудничество с организации, състоящи се от магистрати и съдебни служители. Националното сдружение на съдебните служители през тези години от създаването си, доказа своята ангажираност, последователна политика и се развива, като една от най-активните професионални организации в съдебната система.

Националното сдружение на съдебните служители се нуждае от укрепване и систематизиране на подхода в развитието си. Прилагането на приетите правила, обучението на ръководните органи и развитието на регионалните структури, ще продължават да бъдат ключови дейности в тази насока.

България върви по пътя на промяната. Промяна, която включва и успешна съдебна реформа. Заложените в реформата критерии, показатели и цели, целят повишаване качеството на правосъдието и постигане на европейски стандарт на правоприлагане и утвърждаване върховенството на закона. В контекста на тази стратегия и нейното изпълнение, ролята на съдебната администрация е важна и отговорна.

Националното сдружение на съдебните служители е организация с дългогодишна история и опит, придобит в процеса на развитие на сдружението. Сдружението е организация, която работи за укрепване на съдебната система и утвърждаване авторитета на обучена, квалифицирана и модерна съдебна администрация.

 

II.  МИСИЯ:

 

Националното сдружение на съдебните служители работи за издигане и укрепване авторитета на съдебната система и да допринася за утвърждаването на нов модел съдебна администрация. Администрация от съдебни служителите притежаващи професионална квалификация, креативност и новаторство, лични качества и етично-морален облик. Усилията ни са насочени към грижа за хората, които градят имиджа на съдебната система  в годините на криза и реформи.

 

IIIАКЦЕНТИ В СТРАТЕГИЯТА НА НССС:

 

Стратегията за развитие на Националното сдружение на съдебните служители е за периода 2022 – 2024 година и продължение на предходната. Целта на стратегическия план е утвърждаването на нов модел съдебна администрация, която да работи за укрепване на съдебната система и принципите на върховенството на закона. Чрез своите регионални секции Сдружението да съдейства за повишаване  квалификацията на съдебните служители, защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси. Тя е основен документ за определяне на приоритетите на Сдружението в посочения период и има за цел:

 • Да   послужи   като  основа  за  средносрочно и годишно планиране на дейността на Сдружението, като набележи основните приоритети; 
 • Да осигури приемственост и доразвиване на резултатите от стратегията за предишния период;
 • Да се фокусира върху новите предизвикателства към дейността на Сдружението, като предвиди в дългосрочен план подходящи мерки за предприемане на адекватни действия.

Изпълнението на стратегията е процес, в който ще участват както УС на НССС, така и всички членове на Сдружението. За реализиране на настоящата стратегия, Сдружението ще търси широка обществена подкрепа чрез ефективни дейности за информация, комуникация и публичност. Изпълнението на стратегията ще бъде осигурено чрез годишните оперативни планове и система от индикатори за измерване степента на постигане на поставените цели.

Мониторинг върху изпълнението на стратегията ще се осъществява от УС на НССС, със съдействието на комисиите към него и всички членове.

 

IV.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

 

Основните цели на Националното сдружение на съдебните служители са заложени в Устава на Сдружението. Целите са съобразени с настоящите и бъдещи промени в съдебната система. На тази база е разработена и настоящата стратегия, която определя стратегическите цели за периода 2022 – 2024 година.

 

Стратегическа цел 1

Утвърждаване ролята на НССС, като Сдружение на съдебните служители на национално и регионално ниво. Засилване авторитета и доверието в него на членове, ВСС и на съдебната система.

 

Стратегическа цел 2

Повишаване квалификацията на съдебните служители, с цел тяхното професионалното развитие, квалификация и компетентност, които да им позволят активно участие в процесите на промяна, развитие и усъвършенстване.

 

Стратегическа цел 3

Взаимодействие с Висшия съдебен съвет и неправителствени организации за защита на професионалните, интелектуални, социални и материални интереси на съдебните служители.

 

Стратегическа цел 4

Взаимодействие на НССС с органите на управление в съдебната система, за участие в процесите по разработване и приемане на законопроекти, Правилници, Наредби и др., свързани с дейността на съдебната администрация.

 

1. Стратегическа цел №1

Утвърждаване ролята на НССС, като Сдружение на съдебните служители на национално и регионално ниво. Засилване авторитета и доверието в него на членовете, ВСС и на съдебната система:

 

Оперативни стъпки за реализирането:

 • Активна комуникация с Регионалните секции на НССС;
 • Засилване ролята на УС и председателите на комисии за подпомагане Председателите на РС за развитие на тяхната дейност;
 • Търсене обратна връзка от членовете и мотивиране на тяхната информираност за работата на Сдружението чрез интернет страницата и Фейсбук;
 • Комуникация с ВСС, комисия „Съдебна администрация“  за участие на Сдружението при вземане на важни за съдебните служители решения;
 • Ефективни стъпки и дейности за връщане на доверието към НССС;

 

Ползи от реализирането на Стратегическа цел №1:

Постигането на тази стратегическа цел е постоянна и дългосрочна задача за УС на НССС, но доверието към него е пряко зависимо от неговите действия. Поддържането на доверие, ще доведе до по-голяма сигурност у съдебните служители, че техните права и интереси ще бъдат защитени. Пряката и по-честа комуникация с ВСС ще даде увереност, че Сдружението е с авторитет и важен фактор в съдебната система.

 

Индикатори за отчитане на Стратегическа цел №1:

Отчитането ще се извърши след анализ за изпълнението на оперативните стъпки и оценка на практическите ползи за работата на Сдружението. Регулярни анкети и годишната среща с Председателите на РС ще дадат оценка за вътрешната организация на работа.

 

2. Стратегическа цел №2:         

Повишаване квалификацията на съдебните служители, с цел тяхното професионалното развитие, квалификация и компетентност, които да им позволят активно участие в процесите на промяна, развитие и усъвършенстване.

 

Оперативни стъпки за реализирането:

 • Развитие на обучителната дейност и обучителския състав към НССС;
 • Утвърждаване на регионалните обучения, като форма за усъвършенстване на професионалната квалификация и компетентности на съдебните служители;
 • Оказване на методическа помощ при организиране и провеждане на регионални обучения;
 • Въвеждане на нови обучения, свързани с интересите на съдебните служители и промените в тяхната дейност на база анализ на нуждите.
 • Активно сътрудничество с НИП.

 

Ползи от реализирането на Стратегическа цел №2:

Изпълнението на тази цел ще доведе до още по-високо качество, бързина и мотивираност при изпълнение на задълженията на съдебните служители. До по-висока удовлетвореност на всеки от личното участие за постигнатия ефект. Изпълнението на оперативните стъпки за реализирането й ще доведе още до:

 • По-бързо и качествено обслужване на гражданите;
 •  С предоставянето на пълна и точна информация на гражданите ще се постигне връщане на доверието към съдебната система;
 •  Постигането на по-висока компетентност на съдебните служители ще допринесе за издигане авторитета на системата.
 • Постигане на лична удовлетвореност при професионално развитие на съдебните служители;
 • Квалификацията и усъвършенстването на съдебните служители ще доведе до тяхното кариерно израстване.

 

Индикатори за отчитане на Стратегическа цел №2:

Повишаване квалификацията на съдебните служители, тяхната компетентност, мотивация за работа и професионално развитие, ще се отчитат от ежегодни анкети попълвани от членовете на Сдружението. Анализите ще позволят да се оцени нивото на удовлетвореност.

Срещите с Председатели на РС и срещи на УС с членове на РС ще даде възможност за изграждане на преки впечатления и перспективи за посоката в която се върви.

 

3. Стратегическа цел №3:         

Взаимодействие с Висшия съдебен съвет и неправителствени организации за защита на професионалните, интелектуални, социални и материални интереси на съдебните служители.

 

Оперативни стъпки за реализирането:

 • Сътрудничество с ВСС и административните ръководители на органите на съдебна власт за защита професионалните, интелектуални, социални и материални интереси на съдебните служители;
 • Предприемане на стъпки за кандидатстване и участие на Сдружението в проекти за реализиране на основните цели;
 • Преглед и при необходимост разработване на нови вътрешни правила за оказване на социална и материална помощ на членовете на Сдружението;
 • Сътрудничество с национални и международни организации със сходни цели, за споделяне и прилагане на добри практики за съдебната администрация.

 

Ползи от реализирането на Стратегическа цел №3:

В съдебната система работят личности с различни способности, интереси, характери, емоционални прояви, потребности, нагласи, култура, семейно положение. Техните индивидуални различия и професионална компетентност трябва така да бъдат управлявани, че те да реализират и развиват най-добре своя индивидуален потенциал от една страна, но и да работят в екип.

Мотивацията на човешките ресурси е тясно обвързана със запазването на организационната култура и ценности, особено за съдебната администрация. При критичния фокус и високите очаквания към съдебна реформа, усъвършенстването на процеса на управление на човешките ресурси, ще доведе до подобряване на работния климат, засилване чувството за принадлежност към системата и в частност към институцията в която работят, а оттам и до повишаване качеството на правораздаването и подобряване оценката на обществото за работата и.

 

Индикатори за отчитане на Стратегическа цел №3:

За отчитане удовлетвореността на съдебните служители от защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси ще се разчита на връзката между РС и УС на НССС.

Възможност всяка РС да сподели своя добра практика, интересна инициатива и мотивираща дейност чрез интернет сайта и Фейсбук страницата на Сдружението ще ги популяризира сред всички членове на Сдружението и техните колеги.

 

4. Стратегическа цел №4:

Взаимодействие на НССС с органите на управление в съдебната система за участие в процесите по разработване и приемане на законопроекти, Правилници, Наредби и др., свързани с дейността на съдебната администрация.

 

Оперативни стъпки за реализирането:

 • Участие на членове на Сдружението в работни групи при  разработване на законодателни промени и нормативни документи и политики, касаещи дейността на съдебната администрация, свързана със съдебната реформа;
 • Изготвяне на становища, предложения, възражения и др., свързани със законодателни промени, нови нормативни документи и политики;
 • Сътрудничество с ВСС и различните комисии към съдийската колегия, свързани с дейността на съдебната администрация;
 • Информираност на членовете на Сдружението за новите предизвикателства пред съдебната администрация с въвежданите нови програми и изисквания;
 • Сътрудничество с Гражданския съвет към ВСС за реализация на съвместни дейности по тази цел.

 

Ползи от реализирането на Стратегическа цел №4:

При реализиране на тази цел, съдебните служители ще могат да оценят своето място в съдебната система и важността, която заемат те в нея.

Запазване авторитета и мястото на Сдружението, като организация на съдебните служители в съдебната система

Реализирането и ще им донесе по-голяма увереност, че човешкият фактор е от съществено значение за постигане на целите, за достигане на нивото към което се стреми съдебната система и работещите в нея. 

 

Индикатори за отчитане на Стратегическа цел №4:

Отчитането ще се извърши след анализ и оценка на участията на Сдружението в работни групи и комисии, като с резултатите се запознават РС чрез интернет страницата на НССС.

 

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ ПЛАН

 

Координацията и отчитане изпълнението на оперативните стъпки/цели посочени в Стратегическия план, е възложена на:

 • За Стратегическа цел № 1:  УС на НССС, Председателите на комисии, Председателите на РС;
 • За Стратегическа цел № 2: УС на НСС, Председателите на РС;
 • За Стратегическа цел № 3: УС на НССС, Комисии;
 • За Стратегическа цел № 4: УС на НССС, Комисии.