НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Бюлетин

Последен брой на бюлетина на НССС

Адрес на НССС

1000 София, п.к. 961
ул. "Алабин" № 33
вх. А, ет. ІІІ, ст. 336

Календар

Юли 2024
Нед Пон Вт Ср Чет Пет Съб
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 


 

НАЦИОНАЛНА, НЕЗАВИСИМА И ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Националното сдружение на съдебните служители (НССС) представлява национална, независима и доброволна организация на съдебните служителите в Република България.

Учредено на 17 февруари 2001 година, НССС е регистрирано в Софийски окръжен съд, като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза, т.е дейност в полза на членовете на сдружението. Националното сдружение на съдебните служители работи за укрепване на съдебната система и допринася за утвърждаването на нов модел съдебна администрация, в отговор на изискванията, произтичащи от членството на България в ЕС и необходимостта съдебните служителите да притежават професионална квалификация, лични качества и етично-морален облик.

Със създаването си НССС се е самоопределило като организация, осъществяваща дейност в частна полза. Предвид поставените цели: да работи за повишаване на професионалната квалификация на съдебните служители, с оглед ефективното подпомагане дейността на органите на съдебна власт и административното обслужване на гражданите; да съдейства за прилагането на утвърдените принципи, стандарти и добри практики за обучение на съдебните служители, се извърши промяна, с цел да отговорим на високите стандарти и изисквания за продължаване развитието на дейността и изпълнение на поставените цели. На ХІІІ Общо събрание на делегатите на НССС се прие промяна в Устава на НССС, като съгласно нея Сдружението ще развива своята дейност като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Вписано е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, под №20150120005.

Цели на Сдружението:

Да обединява всички съдебни служители в Република България за защита на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси;

Да работи за повишаване квалификацията на съдебните служители и подпомага тяхната професионална реализация с оглед ефективно подпомагане дейността на органите на съдебната власт и доброто административно обслужване на гражданите и юридическите лица;

Да работи за издигане авторитета и престижа на професията с оглед функциите на служителите в отделните звена на съдебната система;

Да съдейства за създаването и приемането на законопроекти, като дава мнения за отстраняване на празноти и противоречия в нормативната уредба, касаеща ефективната дейност на съдебната система;

Да обезпечава материална подкрепа на членовете си при болест, старост, както и при незаконосъобразно уволнение;

Да установява и поддържа международни контакти със сродни организации, както и с други международни неправителствени органи, институции и организации от Европейския съюз и други региони;

Да съдейства за ефективно прилагане на утвърдени принципи, стандарти и добри практики за обучение на съдебните служители.

НССС се състои от Регионални секции в рамките на съдебните райони на органите на съдебна власт. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание на делегатите. Решенията на Общото събрание на делегатите, цялостната организация на дейността се осъществява от Управителен съвет на Сдружението. Орган на Сдружението е и Контролния съвет, който следи за спазване на финансовата дисциплина, на уставните правила, на решенията на Общото събрание, а също проучва и дава становища по жалби свързани с дейността на НССС.

НССС издава свой бюлетин "Правослужител", веднъж на четири месеца, който се разпространява безплатно.

Успехите постигнати от НССС за издигане авторитета и престижа на професията съдебен служител, са плод на непрекъснатата работа, на всеотдайността на Управителния съвет, на Председателите на Регионални секции, на неговите членове и тези успехи неминуемо ще се увеличават през следващите години.

УС на НССС